Trešdiena, 21. oktobris
Šodien sveicam: Urzula, Severīns
Laika ziņas: Sigulda +4.6℃, D vējš 4.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-12-29
Ar 1.janvāri spēkā stājušās izmaiņas Meža likumā

No 2015.gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Meža likumā, kas nosaka, ka par mežu tiek uzskatītas platības un uz tām tiek attiecināts Meža likums, kurās pārskatāmā vēsturē mežs nav bijis, bet ir izveidojies koku apaugums, kas lielāks par 0,5 ha un kurā koku augstums pārsniedz piecus metrus, un koku skaits ir pietiekami liels (vairāk nekā 1300 vai 1500 koku atkarībā no sugas). Tas attiecas uz bijušajām lauksaimniecībā izmantojamām vai citu kategoriju zemēm.

No 2015.gada 1.janvāra uz šīm platībām, kurās ir izveidojies mežs, pilnībā tiks attiecinātas Meža likuma prasības. Valsts meža dienestam būs iespējams kontrolēt šādu mežu apsaimniekošanu un koksnes ieguvi arī šajās platībās.

Minētie Meža likuma grozījumi neattiecas uz krūmājiem un teritorijām, kurās ir ieauguši atsevišķi koki, kā arī teritorijām, kurās koki nav sasnieguši piecu metru augstumu vai kopējā platība ir mazāka par 0,5 ha vai koku skaits ir mazāks par minimāli nepieciešamo. Šajās teritorijās arī turpmāk koku ciršana notiek saskaņā ar MK 2012.gada 8.maija noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

Ja zemes īpašnieks nav paspējis savu zemes lietojumu sakārtot atbilstoši tam noteiktajam zemes lietošanas veidam, to iespējams izdarīt arī pēc 2015.gada 1.janvāra. Zemes īpašnieka pienākums ir platības, kas lielākas par 0,5 ha un kurās koku augstums ir virs pieciem metriem un mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu, reģistrēt Meža valsts reģistrā, veicot meža inventarizāciju vai iesniedzot Valsts meža dienestā pārskatu par meža ieaudzēšanu.

Meža inventarizācija. Meža īpašnieka pienākums ir nodrošināt meža inventarizācijas veikšanu savā īpašumā, iesniedzot jaunu meža inventarizāciju, kurā iekļauta visas platības, kas atbilst Meža likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta kritērijiem. Šajos gadījumos Valsts meža dienests lemj par iesniegtās meža inventarizācijas pievienošanu Meža valsts reģistram. Gadījumos, kad īpašnieks zina par šādu platību jeb de facto mežaudzes esamību savā īpašumā, bet jaunu meža inventarizāciju neplāno veikt, viņš ir tiesīgs ar iesniegumu vērsties Valsts meža dienestā un lūgt veikt sava īpašuma meža inventarizācijas datu izmaiņas. Valsts meža dienests veiks izmaiņas, iegūstot un precizējot meža inventarizācijas datus, un izdos lēmumu par izmaiņu izdarīšanu meža inventarizācijas datos. Šo pakalpojumu Valsts meža dienests sniedz par maksu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam cenrādim.

Ieaudzēšana. Meža ieaudzēšana ir pasākumu kopums meža ieaudzēšanai (ieaugšanai) zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs. Ja koku vidējais augstums nepārsniedz desmit metrus, lai mežaudzi atzītu par ieaudzētu, meža īpašnieks saskaņā ar noteikumiem par ieaudzētajām mežaudzēm iesniedz Valsts meža dienestā pārskatu, kuram pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar atzīmētu ieaudzēto platību vai ieaudzētās platības skici. Valsts meža dienests pārbauda iesniegto informāciju un izdod lēmumu par platības atzīšanu vai neatzīšanu par ieaudzētu. Ieaudzētai mežaudzei jāveic kopšana, kuras īstenošanu arī fiksē Valsts meža dienests. Ja ieaudzētā mežaudze nav vecāka par 20 gadiem un atbilst noteiktiem kritērijiem, to var reģistrēt par plantāciju mežu. Ja meža ieaudzēšana ir notikusi meliorētās platībās, tad jāatceras, ka meža ieaudzēšana nedrīkst būt pretrunā ar meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Ja zemes īpašnieks plāno kādreiz „jauno meža” zemi atgriezt lauksaimnieciskajai ražošanai, pastāv iespēja šo zemi reģistrēt kā plantāciju mežu. Mežaudzes reģistrēšana kā plantāciju mežs zemes īpašniekam atvieglotu meža apsaimniekošanu, jo uz plantāciju mežiem netiek attiecināta Meža likumā noteiktā koku ciršanas un meža atjaunošanas kārtība, kā arī nav jāmaksā kompensācija par plantāciju meža atmežošanu, pārveidojot to atpakaļ lauksaimniecības zemē. Kārtību, kādā tiek reģistrēti plantāciju meži, nosaka MK 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

Ja zemes īpašnieks plāno koku ciršanu pēc 2015.gada 1.janvāra aizaugušās ne-meža zemēs, uz kurām attiecināms Meža likums, viņam šādai darbībai no Valsts meža dienesta ir jāsaņem apliecinājums koku ciršanai, izņemot tos gadījumus, kad saskaņā ar Meža likuma 12.panta pirmo daļu iespējama koku ciršana bez apliecinājuma saņemšanas. Priekšnoteikums ciršanas apliecinājuma izsniegšanai ir meža inventarizācija. Ja meža īpašnieks ignorēs Meža likuma normas un veiks koku ciršanu bez Apliecinājuma saņemšanas zemēs, kurās ir izveidojusies mežaudze, kas atbilst Meža likumā noteiktajiem kritērijiem, tad Valsts meža dienestam būs tiesības fiksēt pārkāpumu un lemt par tiesiskās atbildības piemērošanu.

Informāciju sagatavoja:
Siguldas novada pašvaldības
galvenā lauku attīstības speciāliste
Ineta Eriksone


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi