Svētdiena, 12. jūlijs
Šodien sveicam: Indriķis, Ints, Namejs
Laika ziņas: Sigulda +10.1℃, D vējš 2.5 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2020-03-19
Notiks Siguldas novada pašvaldības domes sēde, aicinām skatīties tiešraidē

Šodien, 19. martā, plkst. 16.00 notiks Siguldas novada pašvaldības domes sēde, ko iespējams vērot arī tiešraidē. Siguldas novada pašvaldības domes sēdes ir atklātas, un tās var apmeklēt ikviens interesents, tomēr, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos ārkārtas situācijas ierobežojumus, šoreiz domes sēdi klātienē apmeklēt nebūs iespējams. Tāpat domes sēdes laikā tiks nodrošināta iespējami droša vide deputātiem, kuri sēdēs iepriekš dezinficētā un labi vēdinātā telpā divu metru attālumā viens no otra, kā arī domes sēdes jautājumus ziņos viens pašvaldības darbinieks.

Pašvaldības domes sēdes un arī komiteju kārtējās sēdes notiek pēc iepriekš izziņota grafika. Domes sēžu video ierakstu arhīvu ikviens interesents var skatīt tīmekļa vietnē www.sigulda.lv. Domes sēžu ieraksti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē glabājas vienu gadu.

Siguldas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība:
 1. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par SIA “SALTAVOTS” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
 3. Par SIA “Siguldas slimnīca” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
 4. Par SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
 5. Par sadarbību XIV Starptautisko jauno mūziķu meistarkursu organizēšanā.
 6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem  Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
 7. Par finansējumu infrastruktūras projektam.
 8. Par naudas balvas piešķiršanu.
 9. Par piedāvājumu atlases rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.
 10. Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai.
 11. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu
 12. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024. gadam Uzraudzības ziņojuma par 2019. gadu un aktualizētā Investīciju plāna 2020. gadam apstiprināšanu
 13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
 14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības amatu sarakstā.
 15. Par pirkuma līguma noslēgšanu par zemesgabala domājamās daļas iegādi.
 16. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 17. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 704/16384 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 8, Sigulda, Siguldas novads, 589/16384 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 20. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 21. Par dzīvokļa īpašuma Vidzemes šoseja 45-2, Siguldā, Siguldas novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma Asteru iela 26, Vējupīte, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 23. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Krišjāņa Barona iela 11A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 24. Par ielu tirdzniecības vietas – kioska Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 25. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr. 5, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 26. Par nekustamā īpašuma “Brūzis”, koka terase un Jaunās pils terase Pils ielā 16, Siguldā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 27. Par nekustamā īpašuma “Muižas Koka māja” darbnīcas Nr.10, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 28. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
 29. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem zemes vienībā “Vistukūts”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
 30. Par izdevumu piedziņu saistībā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem  zemes vienībā “Cīruļi 2”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 31. Par nekustamā īpašuma darbnīca Nr.2 un Nr.3, “Radošā darbnīca”, Pils iela 16 iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 32. Par nekustamā īpašuma telpa Nr. 4, ēkā “Rezidence” 2. stāvā, Pils ielā 16, Siguldā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 33. Par ielu tirdzniecības vietas Turaidas ielā 2A, Siguldā  iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 34. Par grozījumiem  Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 9. novembra lēmumā “Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” administratīvajām izmaksām”.
 35. Par atbalstu biedrības “Siguldas dejas atbalsta biedrība” deju grupas “A-zarts” kolektīvam dalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un to sagatavošanās procesa pasākumos.
 36. Par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2018.–2022. gadam precizēšanu.
 37. Par saistošo noteikumu  “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
 38. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (2. redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 39. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Dzeguzes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
 40. Par ielas nosaukuma piešķiršanu.
 41. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sproģi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
 42. Par nekustamo īpašumu “Mazā Saules iela” un “Priežu iela” Siguldā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
 43. Par nekustamā īpašuma “Medulāju ceļš”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 44. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 45. Par zemes iznomāšanu.
 46. Par zemes iznomāšanu.
 47. Par zemes iznomāšanu.
 48. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
 49. Par 2020. gada 17. janvāra apstrīdēšanas iesniegumu “Par Siguldas novada būvvaldes 2019. gada 17. decembra lēmuma “Par Siguldas novada būvvaldes 2019. gada 27. augusta lēmuma “Par grozījumiem Siguldas novada būvvaldes 23.04.2019. lēmumā, 14.§, prot. Nr.14, “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības ar adresi Šveices ielā 7B, Siguldā, Siguldas novadā sadalīšanai””  atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu” atcelšanu daļā.
 50. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.

Papildjautājumi:

51. Par līdzfinansējuma maksu uz valstī noteikto ārkārtas situācijas periodu pagarinātās dienas grupas nodarbībām, interešu izglītības  nodarbībām  un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs.
52. Par vienotu rīcību Siguldas novada pašvaldības izsoļu un atsavināšanas jautājumos saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijas valstī COVID – 19 izplatības mazināšanai.
53. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 38 “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” 19.2. apakšpunkta piemērošanu valstī noteiktajā ārkārtas situācijas periodā.
54. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
55. Par pilnvarojumu saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā.
56. Par SIA “Saltavots” rīcībām par ūdens un kanalizāciju norēķinu regulējuma atvieglojumiem  ārkārtas situācijā.
57. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Kamenītes”, Allažu pagasts, Siguldas novads − izsoles rezultātu apstiprināšanu.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Jūlijs 2020