Piektdiena, 30. oktobris
Šodien sveicam: Nadīna, Ulla, Adīna
Laika ziņas: Sigulda +8.3℃, D vējš 0.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-01-02
Siguldas novada pašvaldība aicina piedalīties izsolēs
Siguldas novada Dome rīko kustamās mantas pārdošanu mutiskā atklātā izsolē tiek izsolīta automašīna „KIA Carens”, 2004.gada izlaidums, valsts reģistrācijas numurs FC 5414.

Izsoles noteikumus var saņemt un dalībnieku reģistrācija notiek Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, pie Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sekretāres 2.stāvā, 204.kabinetā, no 2014.gada 6.janvāra līdz 10.janvārim.
2014.gada 6.janvārī (pirmdien) no plkst.9.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00, 7.janvārī (otrdien) no plkst.11.00 līdz 15.00, 2014.gada 8.janvārī (trešdien) no plkst.9.00 līdz 13.00, 9.janvārī (ceturtdien) no plkst.9.00 līdz 13.00 un no plkst.15.00 līdz 18.00, 10.janvārī (piektdien) no plkst.9.00 līdz 12.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Izsolāmo kustamo mantu var apskatīties, iepriekš sazinoties ar pašvaldības vecāko automobiļa vadītāju pa tālruni 26333360.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2014.gada 10.janvāra plkst.12.00 (uz reģistrācijas brīdi jābūt nokārtotiem izsoles maksājumiem).
Kustamās mantas izsole notiks 2014.gada 13.janvārī plkst.12.00 Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.
Kustamās mantas nosacītā cena ir EUR 1081,38 (viens tūkstotis astoņdesmit viens euro un 38 centi) jeb Ls 760 (septiņi simti sešdesmit lati un 00 santīmi).

Uz reģistrācijas brīdi jābūt ieskaitītai maksai Siguldas novada Domes kontā: Siguldas novada Dome, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, reģ.nr.90000048152, AS „SEB banka”, LV15UNLA0027800130404, kods UNLALV2X:

  • izsoles nodrošinājuma iemaksai 10% (desmit procenti) no izsolāmās mantas nosacītās cenas – EUR 108,13 (viens simts astoņi euro un 13 centi) jeb Ls 76 (septiņdesmit seši lati un 00 santīmi).
  • dalības maksai EUR 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi) jeb Ls 10 (desmit lati).

Izsoles veids — atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 14,23 jeb Ls 10.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas jāpārskaita nosolītā kustamās mantas cena Siguldas novada Domes norēķinu kontā.

***
Siguldas novada Dome rīko kustamās mantas pārdošanu mutiskā atklātā izsolē tiek izsolīta automašīna „Renault Megane”, 2000.gada izlaidums, valsts reģistrācijas numurs EA 3280.

Izsoles noteikumus var saņemt un dalībnieku reģistrācija notiek Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, pie Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sekretāres 2.stāvā, 204. kabinetā, no 2014.gada 6.janvāra līdz 10.janvārim. 2014.gada 6.janvārī (pirmdien) no plkst.9.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00, 7.janvārī (otrdien) no plkst.11.00 līdz 15.00, 2014.gada 8.janvārī (trešdien) no plkst.9.00 līdz 13.00, 9.janvārī (ceturtdien) no plkst.9.00 līdz 13.00 un no plkst.15.00 līdz 18.00, 10.janvārī (piektdien) no plkst.9.00 līdz 12.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Izsolāmo kustamo mantu var apskatīties, iepriekš sazinoties ar pašvaldības vecāko automobiļa vadītāju pa tālruni 26333360.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2014.gada 10.janvāra plkst.12.00 (uz reģistrācijas brīdi jābūt nokārtotiem izsoles maksājumiem).
Kustamās mantas izsole notiks 2014.gada 13.janvārī plkst.12.00 Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.
Kustamās mantas nosacītā cena ir EUR 426,86 (četri simti divdesmit seši euro un 86 centi) jeb Ls 300 (trīs simti lati un 00 santīmi).

Uz reģistrācijas brīdi jābūt ieskaitītai maksai Siguldas novada Domes kontā: Siguldas novada Dome, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, reģ.nr.90000048152, AS „SEB banka”, LV15UNLA0027800130404, kods UNLALV2X:

  • izsoles nodrošinājuma iemaksai 10% (desmit procenti) no izsolāmās mantas nosacītās cenas – EUR 42,68 (četrdesmit divi euro un 68 centi) jeb Ls 30 (trīsdesmit lati un 00 santīmi);
  • dalības maksa EUR 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi) jeb Ls 10 (desmit lati).
Izsoles veids — atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis Ls 10 jeb EUR 14,23.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas jāpārskaita nosolītā kustamās mantas cena Siguldas novada Domes norēķinu kontā.

***

Siguldas novada Dome rīko nekustamā īpašuma pārdošanu mutiskā atklātā izsolē tiek izsolīts Siguldas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums „Katlu māja”, kas atrodas Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0226, platība 0,3253 ha un katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0226 001.

Izsoles noteikumus var saņemt un dalībnieku reģistrācija notiek Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, pie Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sekretāres 2.stāvā, 204. kabinetā, no 2014.gada 27.janvāra līdz 4.februārim Siguldas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas laikos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīties iepriekš sazinoties ar Allažu pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 67970260 vai 29490373.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2014.gada 4.februārim plkst.17.00 (uz reģistrācijas brīdi jābūt nokārtotiem izsoles maksājumiem).
Nekustamā īpašuma izsole notiks 2014.gada 6.februārī plkst.12.00 Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 3621,49 (trīs tūkstoši seši simti divdesmit viens euro un 49 centi) jeb Ls 2545,20 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci lati un 20 santīmi).

Uz reģistrācijas brīdi jābūt ieskaitītai maksai Siguldas novada Domes kontā: Siguldas novada Dome, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, reģ.nr.90000048152, AS „SEB banka”, LV15UNLA0027800130404, kods UNLALV2X:

  • izsoles nodrošinājuma iemaksai 10% (desmit procenti) no izsolāmās mantas nosacītās cenas Ls 254 (divi simti piecdesmit četri lati un 00 santīmi) jeb EUR 361,40 (trīs simti sešdesmit viens euro un 40 centi);
  • dalības maksa Ls 50 (piecdesmit lati un 00 santīmi) jeb EUR 71,14 (septiņdesmit viens euro un 14 centi).
Izsoles veids — atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 142,28 jeb Ls 100.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpārskaita nosolītā nekustamā īpašuma cena Siguldas novada Domes norēķinu kontā vai jāiesniedz rakstisks pieteikums pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 36.panta trešo daļu, ka, pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par 5 (pieciem) gadiem kā arī pircējs maksā likumiskos procentus (6%) un līgumsodu 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu.

Informāciju sagatavoja:
Inguna Zirne


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi