Svētdiena, 25. oktobris
Šodien sveicam: Beāte, Beatrise
Laika ziņas: Sigulda +9.2℃, D vējš 3.4 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-04-15
Veiksmīgi noritējusi akreditācija Siguldas pilsētas vidusskolā

2014.gada februārī Siguldas pilsētas vidusskolā notika skolas akreditācija process, kas notiek reizi sešos gados, un to veic Izglītības kvalitātes dienests. Akreditācijas laikā notiek skolas darbības jomu un skolas īstenoto izglītības programmu kvalitātes izvērtēšana.

Pirms akreditācijas skolas administrācija veido skolas darba pašvērtējuma ziņojumu, kurā detalizēti atspoguļo pēdējo trīs gadu skolēnu mācību sasniegumus, to un skolas darbības kvalitātes izvērtējumu septiņās skolas darbības jomās.

Akreditācijas laikā skolā strādāja ekspertu komisija četru cilvēku sastāvā. Eksperti vēroja 20 skolotāju vadītās cību stundas dažādos mācību priekšmetos visās septiņās skolā īstenotajās izglītības programmās. Komisija iepazinās ar skolas dokumentāciju, informatīvo datu bāzi par skolas darbību, tās rezultātiem un izvērtējumu, intervēja skolas administrāciju, pedagogus, darbiniekus, vecākus, skolas pašpārvaldes organizāciju pārstāvjus, kā arī Siguldas novada pašvaldības administrācijas un Izglītības pārvaldes atbildīgos speciālistus. Vērtēšanas procesā tika izmantoti arī skolā veiktās anketēšanas rezultāti. Akreditācijas gaitā eksperti salīdzināja gūtās informācijas atbilstību skolas veidotajam pašvērtējuma ziņojumam, noteica skolas darba stiprās puses un sasniegumus un sniedza ieteikumus uzlabojumiem.

Skolas darbības jomu vērtēšanā tika izmantota četru vērtējuma līmeņu skala sešpadsmit kritērijos. Akreditācijas komisijas vērtējums bija iepriecinoši augsts, taču ne pārsteidzošs skolas administrācijai un kolektīvam, jo kopumā atbilda skolas darba pašvērtējumam. Kopsavilkuma tabulā redzams, ka vienpadsmit kritērijos skolas darbs novērtēts ļoti labi, piecos kritērijos labi:

Kopsavilkuma tabula
(norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus)
 
Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis*

 
Nepietiekami
Pietiekami
Labi
Ļoti labi
1. Mācību saturs: iestādes īstenotās izglītības programmas
 
 
 
X
2. Mācīšana un mācīšanās:
 
2.1. Mācīšanas kvalitāte
 
 
 
X
2.2. Mācīšanās kvalitāte
 
 
X
 
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
 
 
X
 
3. Izglītojamo sasniegumi:
 
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
VĒRTĒ APRAKSTOŠI
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
VĒRTĒ APRAKSTOŠI
4. Atbalsts izglītojamajiem
 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

 
 
 
X
4.2. Atbalsts personības veidošanā
 
 
X
 
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
 
 
X
 
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
 
 
 
X
4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
VĒRTĒ APRAKSTOŠI
4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
 
 
X
 
5. Iestādes vide
 
5.1. Mikroklimats
 
 
 
X
5.2. Fiziskā vide
 
 
 
X
6. Iestādes resursi
 
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
 
 
 
X
6.2. Personālresursi
 
 
 
X
7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
 
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
 
 
 
X
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
 
 
 
X
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
 
 
 
X

Kopsavilkumā 16 vērtēšanas kritēriji (2/3 daļas = 11 kritēriji;1/3daļa = 5 kritēriji) 

 
 
5
11
 

Ekspertu komisijas ziņojumā sniegts detalizēts skolas darbības izvērtējums visās jomās un akcentētas skolas darba stiprās puses:

Kritērijs
Iestādes stiprās puses
1.

Skola īsteno izglītojamo interesēm un vajadzībām atbilstošas izglītības programmas.

2.1.

1. Regulārs pedagogu darba kvalitātes novērtējums un mērķtiecīgs darbs pedagogu pašnovērtēšanas prasmju pilnveidošanā.

2. Pārdomāta un plānveidīga konsultāciju, individuālā un grupu darba sistēma un atbalsts ikvienam skolēnam.

2.2.

Skolēnu radošuma, patstāvīgā darba prasmju pilnveidošana pētnieciskajos un radošajos projektos atbilstoši mūsdienu aktualitātēm.

2.3.

Vienotas prasības skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, pārbaudes darbu veidošanā, sabalansēta mājas darbu sistēma.

4.1.
Atbalsta personāla komandas profesionāla darbība.
4.2.
Skolēnu pašpārvaldes darbs.
4.4.

Skolas administrācijas darbs konsultāciju apmeklējumu un nodarbību rezultativitātes nodrošināšanā.

4.5.
Labvēlīga psiholoģiskā gaisotne starp pedagogiem un izglītojamiem.
7.2.

1. Direktore prasmīgi vada, deleģē, prot plānot un efektīvi pieņemt lēmumus skolas kvalitatīva darba nodrošināšanai.

2. Vadības komandas veiksmīgs, saskaņots, sistemātisks darbs.

 

Skola īsteno septiņas izglītības programmas. Šis ir patiešām daudzveidīgs piedāvājums, kas iekļauj vispārējās pamatizglītības programmu, divas vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī mazākumtautību izglītības programmu, speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un divas vakara izglītības programmas. Šāds piedāvājums atbilst plašam skolēnu interešu un vajadzību lokam.

Pedagogu darba kvalitātes novērtējums ir svarīga skolas administrācijas darba sastāvdaļa, īpaši ņemot vērā to, ka Siguldas pilsētas vidusskola tika izveidota tikai pirms divarpus gadiem, reorganizējot divas izglītības iestādes un apvienojot to pedagogu kolektīvus. Tāpēc skolas administrācijas uzdevums bija iepazīt un novērtēt pedagogu darba stiprās puses, kā arī, iesaistot viņus skolas darba pašvērtēšanā, noteikt un veikt nepieciešamos uzlabojumus, kuri skolas darbības laikā veiksmīgi realizēti.

Skolas administrācija uzskata, ka tieši skolotāju darba pašnovērtēšana un viņu iesaistīšanās skolas darba plānošanā ir nozīmīgs skolas attīstības priekšnoteikums. Tāpēc skolotāji katru gadu raksta sava un skolas darba pašvērtējumu, kas administrācijai sniedz plašu un noderīgu informāciju par skolas darba veiksmēm un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Administrācija rūpīgi apkopo skolotāju pašvērtējumu rezultātus, kopā ar pedagogiem izvērtē tos pedagoģiskās padomes sēdēs, un lemj par iespējamajiem risinājumiem. Tas pedagogiem dod pārliecību par to, ka viņu ierosinājumi tiks ņemti vērā, plānojot un organizējot skolas darbību, un viņi aktīvi iesaistās pieņemto lēmumu realizācijā mācību gada laikā. Līdz ar to pedagogi tiek reāli iesaistīti skolas attīstības plānošana, izvirzot skolas gada darba prioritātes un galvenos uzdevumus. Pēc pedagogu ierosinājumiem skolas administrācija veic nepieciešamās korekcijas arī skolas attīstības plānā, ko atzinīgi novērtēja arī akreditācijas komisija.

Lielu ieguldījumu skolas izvirzīto prioritāšu īstenošanā dod pedagogu darbošanās astoņu priekšmetu metodiskajās komisijās, kuru darbu koordinē un vada skolas metodiskā padome. Metodiskās komisijas sniedz ierosinājumus gada prioritāšu un galveno uzdevumu izvirzīšanai, plāno un realizē darbu teorijas un prakses iepazīšanā par gada prioritāti, praktisko darba formu un metožu ieviešanu mācību stundās, organizē priekšmetu prezentācijas skolā, kurās var iesaistīties un apliecināt savas spējas jebkurš skolēns. Tā, pēc metodisko komisiju ieteikuma, 2012./2013.mācību gadā tika izvirzīta un īstenota prioritāte „Skolēnu radošās un zinātniski pētnieciskās darbības veicināšana”, kā rezultātā tika attīstīts skolēnu radošums un patstāvīgā darba prasmes mācību stundās, projektu un pētnieciskajos darbos. Līdzīgi pedagogu darbs metodiskajās komisijās tika organizēts arī prioritāšu „IT mērķtiecīga pielietošana mācību procesā”(2011./2012.m.g.) un „Skolēnu mācību motivācijas veidošana (2013./2014.m.g.) realizācijā. Apstiprinājums metodiskā darba nozīmīgumam ir ekspertu komisijas augstais vērtējums par akreditācijas laikā vērotajām mācību stundām. Tās bija loģiski strukturētas, ar skolēnu spējām, vecumam un interesēm atbilstošām daudzveidīgām mācību metodēm un uzdevumiem, mērķtiecīgu moderno tehnoloģiju izmantošanu, kas nodrošināja izvirzīto stundas mērķu sasniegšanu un sekmēja skolēnu izziņas interešu paplašināšanu, nepieciešamo prasmju attīstību, domāšanas un radošuma veicināšanu.

Nozīmīgs skolas darbības kvalitātes rādītājs ir skolēnu mācību sasniegumi un to vērtēšana. Lai vērtēšana būtu objektīva, skolēniem nepieciešams izvirzīt vienotas prasības un vērtēšanas principus. Skolā ir izveidota un regulāri tiek pilnveidota skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Pedagogi vienojušies par galvenajiem vērtēšanas principiem (obligātuma, prasību atklātuma un skaidrības, vērtējuma atbilstības, pozitīvo sasniegumu summēšanas, vērtēšanas regularitātes, vērtēšanas veidu dažādības principu), to īstenošanas ceļiem un ievieš tos praksē. Skolas administrācija regulāri kontrolē vērtēšanas kārtības prasību ievērošanu, vērtējumu fiksēšanu e-klasē, kuru izmanto gan skolotāji, gan skolēni un vecāki. Tā nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem.

Ņemot vērā Siguldas pilsētas vidusskolas daudzveidīgo skolēnu sastāvu, svarīgu vietu skolas mācību un audzināšanas procesā ieņem vispusīga atbalsta sniegšana skolēniem, nepieciešamības gadījumā arī vecākiem. Skolā atbalsta pasākumi tiek diferencēti. Tos saņem apdāvinātie skolēni, kuri tiek rosināti apliecināt savas spējas ne tikai skolas ārpusstundu mācību pasākumos, bet arī, pārstāvot skolu, novadā un valstī organizētajos konkursos un olimpiādēs. Pateicoties pedagogu ieguldītajam darbam stundās un konsultācijās, skolēni guvuši labus sasniegumus.

Taču tikpat svarīga ir atbalsta sniegšana skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Akreditācijas komisija īpaši atzinīgi novērtēja skolā izveidoto atbalsta sistēmu, kuras ietvaros skolēni saņem individuālu palīdzību mācību stundās, viņiem ir iespēja darboties mazākās grupās sākumskolā, vidējā posmā atsevišķu priekšmetu mācību stundās, apmeklēt individuālās un grupu konsultācijas. Papildu skolas konsultāciju grafikam tiek veidots individuāls konsultāciju grafiks, kurā pedagogi uz noteiktu laiku iekļauj skolēnus, kuriem nepieciešams regulārs papildu darbs priekšmetā. Par to tiek informēti skolēnu vecāki, lai būtu iespēja sekot konsultāciju apmeklējumiem. Skolā ir liels apmaksāto konsultāciju skaits, tāpēc administrācija rūpīgi izvērtē konsultāciju apmeklējumu regularitāti un papildu darba efektivitāti katram skolotājam.

Veiksmīgi atbalsta sniegšanā skolēniem iesaistās skolas atbalsta komanda. Skolā darbojas sociālais pedagogs un psihologs. Izstrādāts un darbojas atbalstošās darbības modelis, kas dod iespēju veikt skolēna psiholoģisko izpēti un diagnostiku, un, atbilstoši rezultātiem, saņemt atbalsta pasākumus mācību procesā. Tas palīdz risināt problēmas skolēnu mācību darbā, atgūt ticību saviem spēkiem. Rezultātā katru gadu samazinās skolēnu skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem.

Svarīgs sekmīga mācību procesa realizācijas priekšnoteikums ir skolas psiholoģiskā un fizikā vide. Akreditācijas komisija secināja, ka kopumā mācību process noris labvēlīgā psiholoģiskā gaisotnē. Stundās skolotāji cenšas veidot konstruktīvu dialogu ar skolēniem, vienlaicīgi prasot pieņemto noteikumu un normu ievērošanu, lai skolēniem veidotos atbildīga attieksme pret savu galveno uzdevumu sekmīgu mācību darbu. Radušās domstarpības tiek risinātas savlaicīgi un profesionāli. Tāpēc skolēni nebaidās vērsties pēc palīdzības pie skolas darbiniekiem. Eksperti sarunās ar skolēniem, pedagogiem un vecākiem noskaidroja, ka viņi lepojas ar savu skolu, sadarbībā ar skolas pašpārvaldi kopīgi strādā pie skolēnus interesējošu pasākumu organizēšanas, skolas tradīciju un pozitīva skolas tēla veidošanas. Skolai jau pirmajā darbības gadā tika izveidoti savi simboli – karogs, logo, nozīmīte, kalendārs. Skola regulāri informē sabiedrību par skolas aktualitātēm skolas mājaslapā, interneta portālos, kā arī preses izdevumos.

Akreditācijas komisija augsti novērtēja skolas direktores Ņinas Balodes darbu. Ieguvusi labu profesionālo izglītību un 4.kvalitātes pakāpi, direktore iesaistās starptautiskos projektos, ir Siguldas novada Domes deputāte. Vadot skolas darbu, direktore ir izveidojusi profesionālu un saliedētu vadības komandu, veiksmīgi koordinē tās darbu, nodrošinot sekmīgu skolas darbību un attīstību. N.Balode atbalsta skolas darbību starptautiskos projektos, veiksmīgi sadarbojas ar Siguldas novada iestādēm. Par mērķtiecīgu darbību Siguldas pilsētas vidusskolas attīstībā direktore ieguvusi Siguldas novada Gada cilvēks izglītībā 2013” nosaukumu.

Akreditācijas procesā sniegti arī ieteikumi skolas darbības tālākai uzlabošanai, piemēram, pedagogiem izstrādāt savas mācību priekšmetu programmas. Galvenokārt gan ieteikumi saistās ar skolā nepieciešamo remontdarbu veikšanu skolas fiziskās vides uzlabošanai, skolas ēkas renovācijai un sporta kompleksa izveidei.

Ar akreditācijas rezultātiem iepazīstināts pedagogu un darbinieku kolektīvs, izsakot pateicību par godprātīgi veiktu darbu. Ar akreditācijas komisijas ziņojumu iespējams iepazīties skolas mājaslapā.

Akreditācija ir nozīmīgs notikums katras skolas kolektīva dzīvē. Siguldas pilsētas vidusskolas pedagogu un darbinieku kolektīvs jūtas gandarīts par īsā laikā paveikto darbu skolas sekmīgas darbības nodrošināšanā, par ko akreditācijā saņemts tik augsts novērtējums. Tas ir profesionāls apliecinājums skolas spējai kvalitatīvi īstenot izglītības ieguvei izvirzītos mērķus un uzdevumus. Tas ir apliecinājums skolas kolektīva vēlmei un spējai veiksmīgi strādāt pie daudzveidīgu izglītības programmu īstenošanas ar tikpat daudzveidīgu skolēnu sastāvu, uzskatot šo daudzveidību ne par šķērsli, bet par profesionālās varēšanas apliecinājumu un pozitīvu izaicinājumu savai un skolēnu personības attīstībai.

Informāciju sagatavoja:
Ināra Zdanovska,
Siguldas pilsētas vidusskolas,
direktores vietniece izglītības jomā


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi