Piektdiena, 30. oktobris
Šodien sveicam: Nadīna, Ulla, Adīna
Laika ziņas: Sigulda +8.6℃, D vējš 0.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-11-12
Aicina lauksaimniekus iesniegt zemes nomas līgumus reģistrācijai Nomas zemju reģistrā

2014.gada augustā spēkā stājās grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskas izmaiņas darījumos ar lauksaimniecības zemi. Likums papildināts ar lauksaimniecības zemes darījumu izskatīšanas kārtību, deleģējot uzraudzību pašvaldības izveidotai komisijai. Likuma grozījumi lauksaimniecības zemei arī nosaka pirmpirkuma tiesības.

Daļa šo būtisko grozījumu ir spēkā jau no 1.novembrī, bet atsevišķas normas stāsies spēkā ar nākamā gada 1.jūliju.

Ar 1.novembri viena fiziska vai juridiska persona īpašumā varēs iegūt līdz 2000 hektāriem lauksaimniecības zemes. Pašvaldībām būs tiesības noteikt vienas fiziskās vai juridiskās personas īpašumā esošās lauksaimniecības zemes maksimālo platību savā administratīvajā teritorijā, nepārsniedzot 2000 hektārus. Lauksaimniecības zemes platībā netiks ieskaitīta lauksaimniecības zeme, kuru persona nomā vai par kuru tā saņem vienotos platības maksājumus pēc situācijas uz 2014.gada 1.novembri.

Izdarītie grozījumi, kas ir spēkā no 1.novembra, noteic izņēmumus darījumos ar lauksaimniecības zemi. Likuma 28.1 panta, 30.1 panta un 30.2 panta prasības netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 hektārus fiziskajām un 5 hektārus juridiskajām personām. Tas nozīmē, ka ģimene savas piemājas saimniecības vajadzībām varēs iegādāties līdz 10 hektārus zemes un tās īpašniekam nebūs nepieciešama nedz atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība, nedz jāapliecina, ka zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā, nedz arī jāatbilst pārējām prasībām. Iepriekšminēto pantu prasības netiks attiecinātas uz maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo lauksaimniecības zemi, kā arī lauksaimniecības zemi, ko iegūst īpašumā valsts kapitālsabiedrības ar likumu deleģēto funkciju īstenošanai;lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3., 4., 7. un 8.punktu;darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem un lauksaimniecības zemi, kas tiek atsavināta zemes konsolidācijas procesā saskaņā ar zemes pārvaldību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

No 1.novembra spēkā stājusies norma par lauksaimniecības zemes nomas līgumu slēgšanu rakstveidā vismaz uz pieciem gadiem. Pašvaldībai ir pienākums izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru. Kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs informēs pašvaldību par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem, Ministru kabinets vēl nav noteicis, bet Zemkopības ministrija ir sniegusi informāciju par kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem.

  • Pašvaldībām jāizveido Zemes nomas līgumu reģistrs. Siguldas novadā Lauksaimniecības nomas zemju reģistru uzturēs pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Zemes nodaļa.
  • Zemes nomnieks vai iznomātājs pēc zemes nomas līguma noslēgšanas lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājumu iesniedz personīgi Zemes nodaļā Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ja zemes nomas līguma atvasinājumu iesniedz elektroniski vai pa pastu, to jānosūta uz adresi Siguldas novada pašvaldībai Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150.
  • Zemes nodaļas zemes lietu speciāliste Ilze Urtāne, saņemot zemes nomas līguma atvasinājumu (apliecinātu kopiju), izdara atzīmi uz lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājuma par reģistrēšanu Siguldas novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
  • Ja zemes nomas līgumā, kas reģistrēts Siguldas novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, tiek izdarītas izmaiņas līguma būtiskajās sastāvdaļās vai zemes nomas līgums tiek lauzts vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to jāinformē pašvaldība.
  • Pašvaldība ir tiesīga reģistrēt Zemes nomas līgumu reģistrā arī tos zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms šā gada 1.novembra.

Siguldas novada pašvaldība lūdz lauksaimniecības zemes pārdevējus aizpildīt īpašas veidlapas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, kas atrodamas pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība – Dokumenti – Iesniegumu veidlapas vai iesniegumu iesniegšanas vietā pašvaldības klientu apkalpošanas centros. Lēmums par tiesībām iegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi (izziņas veidā), tiks pieņemts viena mēneša laikā, ja tiks iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un saņemta likumā noteiktā informācija no citām iestādēm.

Lūdzam lauksaimniekus sākt iesniegt zemes nomas līgumus reģistrācijai Nomas zemju reģistrā.
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskām personām)
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskām personām)

 

© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi