Sestdiena, 15. decembris
Šodien sveicam: Johanna, Hanna, Jana
Laika ziņas: Sigulda -3.3℃, A vējš 2.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Deklarēšanās Siguldas novadā

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Dzīvesvietu var deklarēt:
  1. tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta;
  2. elektroniski portālā www.e.sigulda.lv;
  3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – tikai ārzemniekiem, bezvalstniekiem, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem.

Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, laianulētu ziņas par iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvesvietas nedeklarēšanu (186.panta otrā daļa) personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 eiro, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai uzliek naudas sodu no 70 līdz 500 eiro.

Papildu informācija par pakalpojumu pieejama šeit.

_____________________________________

Dzīvesvietas izziņas

Iedzīvotājiem par deklarētās dzīvesvietas izziņas saņemšanu pašvaldībā būs jāmaksā VALSTS nodeva 2,50 eiro apmērā. Izziņa tiks sagatavota uzreiz.

Šādu kārtību nosaka Iedzīvotāju reģistra likums, Ministru kabineta noteikumi Nr.778 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” un Ministru kabineta noteikumi Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".

Persona uz rakstiska pieprasījuma pamata var saņemt ziņas par sevi un par citu personu, norādot pamatojumu ziņu saņemšanai un uzrādot apliecinošu dokumentu — bērna dzimšanas apliecību, laulības apliecību, pilnvaru, lēmumu par aizbildņa vai aizgādņa statusa piešķiršanu u.c.
Pieprasījuma veidlapa saņemama pašvaldībā vai interneta vietnē www.sigulda.lv.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%:

  • represētām personām,
  • aizbildņiem, aizgādņiem par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu. 


No valsts nodevas ir atbrīvotas šādas personas:

  • invalīdi;
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
  • Pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
  • Personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  • Personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.


Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, personām obligāti jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokumentus.

Papildu informācija par dzīvesvietas izziņas saņemšanu aplūkojama šeit.

Pasākumi