Pirmdiena, 16. jūlijs
Šodien sveicam: Hermīne, Estere, Liepa
Laika ziņas: Sigulda +25.3℃, ZA vējš 3.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Videonovērošana

Videonovērošana sabiedriskās kārtības un nekustamā īpašuma
aizsardzības nodrošināšanas mērķim

1. Pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 –, veic videonovērošanu sabiedriskās kārtības un nekustamā īpašuma aizsardzības mērķim. Videonovērošana tiek veikta pielikumā norādītajās vietās.

2. Videonovērošanas tiesiskais pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 3. un 5.punkts. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c. un e. apakšpunkts.*

3. Personas datu saņēmēju kategorijas – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

4. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

5. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

6. Videoierakstu glabāšanas termiņi – divas nedēļas iestādēm un viens mēnesis pārējo pielikumā minēto videokameru ierakstiem. Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa vai resoriskās pārbaudes pabeigšanai policijas iestādē, bet ne ilgāk kā trīs gadus.

7. Datu subjektam ir tiesības:

7.1 iegūt informāciju, kas par viņu ir savākta 1.punktā noteiktajam personas datu apstrādes mērķim;

7.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laika posmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;

7.3 ja datu subjekts pieprasa informāciju attiecībā uz videonovērošanu, datu subjektam ir pienākums pēc pārziņa attiecīgā pieprasījuma sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai;

7.4 mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt šajā punktā minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šajā pantā minēto informāciju. Informācijas izsniegšanu var atteikt, ja datu subjekts atsakās veikt 7.3.apakšpunktā noteikto pienākumu;

7.5 pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu.

8. Pārziņa kontaktpersona – datu un informācijas drošības vadītājs Aldis Vecvanags, tālrunis 62306077.

9. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

* Regula tiek piemērota no 2018.gada 25.maija

Pielikums

 1. Siguldas pils komplekss / teritorija un administrācijas ēkas telpas / Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads;
 2. Raiņa un Cēsu ielas krustojums;
 3. PII „Pasaciņa” / teritorija un ēkas telpas / Skolas iela 5, Sigulda, Siguldas novads;
 4. PA „Siguldas Attīstības aģentūra” stāvlaukums / pie iebraukšanas stāvlaukumā / Turaidas iela 2A, Sigulda, Siguldas novads;
 5. Siguldas pilsētas vidusskola / teritorija un ēkas telpas / Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads;
 6. Siguldas Valsts ģimnāzija / teritorija un ēkas telpas / Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas novads;
 7. PII „Ieviņa” / teritorija un ēkas telpas / Nurmižu iela 31, Sigulda, Siguldas novads;
 8. Siguldas dzelzceļa stacija / teritorija un ēkas telpas / Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads;
 9. Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs / teritorija un ēkas telpas / Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads;
 10. Mākslu skola „Baltais Flīģelis” / teritorija un ēkas telpas / Šveices iela 19, Sigulda, Siguldas novads;
 11. Laurenču sākumskola / teritorija un ēkas telpas / Laurenču iela 7, Sigulda, Siguldas novads;
 12. Zinātnes un Institūta ielas krustojums;
 13. Pulkveža Brieža ielas krustojums pie Siguldas 1.pamatskolas;
 14. Siguldas 1.pamatskola / teritorija un ēkas telpas / Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads;
 15. Siguldas novada Pašvaldības policijas automašīnas.

 

Videonovērošana informācijas atklātības nodrošināšanas un sabiedrības informēšanas mērķim

1. Pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 –, Siguldas novada pašvaldības domes sēžu laikā veic videonovērošanu informācijas atklātības nodrošināšanas un sabiedrības informēšanas mērķim.

2. Datu apstrādes vieta – Siguldas Valsts ģimnāzija, Deputātu zāle, Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas novads.

3. Videonovērošanas tiesiskais pamats – likuma „Par pašvaldībām” 12.pants, 26.panta otrā daļa, 37.panta pirmā daļa. Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 3. un 5.punkts. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c. un e. apakšpunkts.*

4. Personas datu saņēmēju kategorijas – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. Video tiešraides iespējams aplūkot tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

5. Attiecībā uz personas datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

7. Videoierakstu glabāšanas termiņš – viens pārziņa budžeta izpildes gads. Skaņas ierakstam – saskaņā ar lietu nomenklatūru (pastāvīgi).

8. Datu subjektam ir tiesības:

8.1. iegūt informāciju, kas par viņu ir savākta 1.punktā noteiktajam personas datu apstrādes mērķim;

8.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām noteiktā laika posmā izsniegta informāciju par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;

8.3. ja datu subjekts pieprasa informāciju attiecībā uz videonovērošanu, datu subjektam ir pienākums pēc pārziņa attiecīgā pieprasījuma sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai;

8.4. mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt šajā punktā minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šajā pantā minēto informāciju. Informācijas izsniegšanu var atteikt, ja datu subjekts atsakās veikt 8.3.apakšpunktā noteikto pienākumu;

8.5. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu.

9. Pārziņa kontaktpersona – datu un informācijas drošības vadītājs Aldis Vecvanags, tālrunis 62306077.

10. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

* Regula tiek piemērota no 2018.gada 25.maija

 

Pasākumi