Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Trešdiena, 20. oktobris
Šodien sveicam: Leonīds, Leonīda
Laika ziņas: Sigulda +10.3℃, DR vējš 6.9 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Attīstības plānošana

Uzsākta Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrāde (Publicēts: 18.08.2021.)

Siguldas novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu uzsākt Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādi, apstiprinot arī darba uzdevumus un izstrādes grafiku. Attīstības programmā tiek ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums), rīcības plāns un investīciju plāns, kurus izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam, kā arī attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, kurā noteikti rezultatīvie rādītāji un uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs.

Izstrādes vadība tiks uzticēta Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Ingai Zālītei un vadības grupā ieļauts domes priekšsēdētājs, abi vietnieki, kā arī deputāti Mārtiņš Zīverts, Ivo Bernāts un Solvita Strausa.

Iedzīvotāji aicināti iesaistīties izstrādes procesā un sniegt priekšlikumus “Attīstības programmas 2021.–2027. gadam” izstrādei. Izstrādes gaitā tiks izveidotas darba grupas, kuru sastāvā būs gan attiecīgās jomas pašvaldības speciālisti, gan kompetento institūciju pārstāvji, tāpat arī iedzīvotāji, kuri vēlēsies piedalīties izstrādes procesā un spēs dot pienesumu kā jomas profesionāļi, pārstāvot kādu no iedzīvotāju grupām. Kopumā plānots izveidot piecas darba grupas:

  • Kultūra, izglītība sports;
  • Uzņēmējdarbība, tūrisms;
  • Infrastruktūra, transports, ārtelpa;
  • Veselība, sociālie pakalpojumi;
  • Pārvalde, sabiedriskā drošība, sabiedrības iesaiste.

Lēmums par “Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027 gadam” izstrādes uzsākšanu ievietots Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, kā arī tiks ievietots informatīvā izdevuma “Siguldas Novada Ziņas” augusta numurā.

_____________________________________

Publiskajai apspriedei nodots Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekts (Publicēts: 16.08.2021.)

12. augusta Siguldas novada pašvaldības domes sēdē nolemts, ka no 23. augusta līdz 24. septembrim publiskajai apspriešanai tiek nodots Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam projekts. Publiskās apspriešanas sanāksmi plānots organizēt 6. septembrī plkst. 18.00 kultūras centrā “Siguldas devons”.

Ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldību un ievērojot spēkā esošos ierobežojumus, patlaban ir iespējams organizēt publiskās apspriešanas sanāksmes klātienē, pulcējoties iekštelpās ne vairāk kā 20 personām. Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi inga.zalite@sigulda.lv līdz 5. septembrim.

Stratēģija izstrādāta atbilstoši Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, kā arī saskaņā ar vadlīnijām pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei. Pašreizējās situācijas raksturojumā izmantoti gan iedzīvotāju anketēšanas rezultāti, gan tematisko darba grupu rezultāti. Darba grupās piedalījās visu jaunveidojamā Siguldas novada teritoriju pārstāvji.

Paziņojumu par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai un publiskās apspriešanas sanāksmi tiek publicēts Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Siguldas Novada Ziņas”, kā arī iesniegts Rīgas plānošanas reģionam publicēšanai tā tīmekļa vietnē un ievietots Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Stratēģijas tiesisko pamatu veido likums “Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Attīstības plānošanas sistēmas likums un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.–2045. gadam ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskās struktūra, vērtējot novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Ar dokumentu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, kā arī pašvaldības Klientu apkalpošanas centros. Priekšlikumi un ieteikumi iesniedzami elektroniski uz e-pasta adresi inga.zalite@sigulda.lv vai rakstiski – Siguldas novada klientu apkalpošanas centros.

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

_____________________________________

Uzsāks izstrādāt dokumentu “Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2021.–2045. gadam” (Publicēts: 2.02.2021.)

Siguldas novada pašvaldība informē, ka tiek uzsākta Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrāde, kuru saskaņā ar iepirkuma procedūru veiks SIA “Metrum”. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde norisināsies līdz šā gada oktobrim, un šajā laikposmā tiks organizētas darba grupas, iekļaujot dažādu jomu speciālistus un sabiedrības locekļus, kā ar veikta sabiedrības aptauja par dokumentā iekļaujamiem jautājumiem.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu aprakstoši un grafiski. Un, balstoties uz normatīvajiem aktiem, jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits. Jaunveidojamajā Siguldas novadā, kurā apvienosies Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novadi, lielākais iedzīvotāju skaits ir Siguldas novadam – 19124 iedzīvotāji.

Patlaban ir izveidota Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Vadības grupa, kuras sastāvā ir visu minēto pašvaldību domju priekšsēdētāji vai to vietnieki, izpilddirektori vai to vietnieki un par attīstības plānošanu atbildīgie speciālisti.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, tām, lai izpildītu savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Par tālākiem lēmumiem saistībā ar darba grupu izveidošanu un sabiedrības iespēju izteikt viedokli par iekļaujamo dokumenta izstrādē informācija tiks publicēta pašvaldības informatīvajos kanālos.

Ilgtspējīga novada plānošana – interaktīvā karte

_____________________________________

Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2038. gadam  (t.sk. pielikuma dokumenti)

_____________________________________

Siguldas novada Teritorijas plānojums 2012.–2024. gadam (t.sk, pielikuma dokumenti)
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 1. redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 1. redakcija un vides pārskata projekta redakcija. Publiskā apspriešana norisināsies līdz 10. februārim, bet publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30. janvārī plkst. 18.00 kultūras centra “Siguldas devons” zālē “Digiti”.
Ar Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 1. redakciju un vides pārskata projekta redakciju publiskās apspriešanas laikā elektroniskā formātā un izdrukātā formātā varēs iepazīties:

  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, pašvaldības darba laikā;
  • pašvaldības aģentūrā “Siguldas Attīstības aģentūra” Pils ielā 16, Siguldā, aģentūras darba laikā;
  • Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4, Allažos, pārvaldes darba laikā;
  • Mores pagasta pārvaldē Siguldas ielā 11, Morē, pārvaldes darba laikā.

_____________________________________

Siguldas novada Attīstības programma 2018.–2024. gadam (t.sk. pielikuma dokumenti)

_____________________________________

Citi stratēģiskās plānošanas dokumenti

Pasākumi