Ceturtdiena, 17. oktobris
Šodien sveicam: Gaits, Karīna, Gaitis
Laika ziņas: Sigulda +12.2℃, D vējš 3.4 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Saistošie noteikumi

Pievienotie faili

TransportsAtkritumu apsaimniekošanaPašvaldības līdzfinansējums

18.04.2019. s.n. Nr.13 Grozījumi SNP domes 27.05.2015. s.n. Nr.7 Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā.pdf (147.47 KB)
18.04.2019. s.n. Nr.12 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 3.08.2016. s.n. Nr.25 Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.pdf (145.23 KB)
2016.gada 3.augusta saistošie noteikumi Nr.25 Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.pdf (225.59 KB)
2015.gada 27.maija saistošie noteikumi Nr.7 Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā.pdf (172.46 KB)

Kultūra, sportsIzglītība

2019.gada 13.jūnija saistošie noteikumi Nr.18 Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība apmaksā vai kompensē profesionālās pilnveides kursus bērnu uzraudzības aprūpes jomā.pdf (170.23 KB)
13.06.2019. s.n. Nr.19 Grozījumi SNP domes 12.04.2018. s.n. Nr.12 Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību SNP pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas .pdf (149.96 KB)
29.11.2018.s.n.Nr.33 Grozījumi 14.12.2016.s.n.Nr.46 Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs.pdf (153.73 KB)
2016.gada 14.decembra saistošie noteikumi Nr.46 Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs.pdf (184.82 KB)
20.12.2018. s.n. Nr.38 Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.pdf (194.3 KB)
2015.gada 18.februāra saistošie noteikumi Nr.4 Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm.pdf (127.65 KB)
2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.20 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.pdf (173.25 KB)
2012.gada 30.novembra saistošie noteikumi Nr.10 Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību.doc (461.5 KB)
2018.gada 12.aprīļa saistošie noteikumi Nr.12 Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.pdf (189.42 KB)

Sociālie jautājumi

2007.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru.pdf (161.54 KB)
30.11.2017. saistošie noteikumi Nr.32 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (349.21 KB)
2018.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.15 Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā.pdf (191.7 KB)
2018.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr.5 Par Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu un atjaunošanu.pdf (312.7 KB)
2017.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.26 Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (520.36 KB)
2009.gada 30.septembra saistošie noteikumi Nr.22 Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un izīrēšanas kārtību Siguldas novadā.pdf (145.55 KB)
2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.8 Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā.pdf (283.85 KB)
2005.gada 20.aprīļa saistošie noteikumi Nr.3 Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Siguldas novadā.doc (35.5 KB)

Uzņēmējdarbība

13.06.2019. saistošie noteikumi Nr.20 Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 3.08.2016. saistošajos noteikumos Nr.24 Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā.pdf (141.1 KB)
16.05.2019. saistošie noteikumi Nr.14 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 27.04.2016. saistošajos noteikumos Nr.15 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā.pdf (200.95 KB)
2016.gada 3.augusta saistošie noteikumi Nr.24 Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā.pdf (247.45 KB)
2016.gada 31.augusta saistošie noteikumi Nr.29 Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus.pdf (492.31 KB)
2016.gada 27.aprīļa saistošie noteikumi Nr.15 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā.pdf (638.07 KB)
2016.gada 27.aprīļa saistošie noteikumi Nr.14 Par Siguldas novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.26 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu novietnes vieta Siguldas novadā_ atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (467.85 KB)
2010.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.25. Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Siguldas novadā.pdf (96.28 KB)

Sabiedriskā kārtība

2019.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 18.05.2016. saistošajos noteikumos Nr.19 Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā.pdf (139.62 KB)
2016.gada 12.oktobra saistošie noteikumi Nr.41 Par Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.31 Par ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (307.82 KB)
2016.gada 18.maija saistošie noteikumi Nr.19 Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā.pdf (774.02 KB)
2017.gada 18.februāra saistošie noteikumi Nr.4 Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā.pdf (324.5 KB)
2013.gada 14.augusta saistošie noteikumi Nr.20 Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā.pdf (609.55 KB)
2017.gada 19.oktobra saistošie noteikumi Nr.28 Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos.pdf (288.78 KB)
2017.gada 12.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi.pdf (360.08 KB)
2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.19 Par 2006.gada 23.februāra Allažu pagasta padomes saistošo noteikumu Nr.9 Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Allažu pagastā_ atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (107.66 KB)

Teritorijas plānošana, apbūve

2019.gada 16.maija saistošie noteikumi Nr.15 Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.pdf (191.13 KB)
Nr.30 Lokālplānojums zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā .pdf (313.81 KB)
Detālplānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi nekustamam īpašumam ar adresi Laurenči, Sigulda, Siguldas novads, 1.zemes vienībai.pdf (133.04 KB)
2012.gada 15.augusta saistošie noteikumi Nr.19 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā.pdf (148.87 KB)
2019.gada 21.februāra saistošie noteikumi Nr.5 Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu.pdf (197.53 KB)
Grozījumi Siguldas novada Domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.21 - Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (173.54 KB)
Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (118.57 KB)
Zemes gabala Kalnavoti, Siguldas pagasts, Siguldas novads, detālplānojuma grafiskā daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi.pdf (84.91 KB)
Par Allažu pagasta zemes gabala Līvi apbūves noteikumi apstiprināšanu.pdf (106.9 KB)
Par nekustamā īpašuma Bērzkalni Siguldā, Televīzijas ielā 5 detālplānojumu apstiprināšanu.pdf (108.35 KB)
Par detālplānojumu Lejas Naskas Siguldas pagastā, Siguldas novadā apstiprināšanu.pdf (107.22 KB)
Par Krimuldas muižas detālplānojumu Mednieku ielā 3, Siguldā apstiprināšanu.pdf (108.18 KB)
2009.gada 2.sept. saistošie noteikumi Nr.17 Par Siguldas novada domes 2005.gada 24.aug. saistošo noteikumu Nr.11. Par detālplānojumu Treimaņi Siguldas pagastā, Siguldas novadā apstiprināšanu.pdf (107.04 KB)
2.09.2009. s.n.Nr.13 Par Allažu pag.padomes 24.04.2008. s.n.Nr.28 Allažu pag.nekustamā īpašuma Lejasbisenieki,Mazbisenieki,Vecbisenieki un Jaunbisenieki detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošana.pdf (213.79 KB)

Pašvaldības aģentūras nolikumsPašvaldības nolikums, budžets, simbolika

2019.gada 12.septembra saistošie noteikumi Nr.32 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (174.19 KB)
21.02.2019. s.n. Nr.6 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 10.08.2017. s.n. Nr.20 Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (143.28 KB)
2019.gada 15.augusta saistošie noteikumi Nr.21 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (157.15 KB)
13.06.2019. saistošie noteikumi Nr.16 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 17.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam.pdf (711.99 KB)
18.04.2019. s.n. Nr.11 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 17.01.2019. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam.pdf (702.83 KB)
21.02.2019. s.n. Nr.3 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 17.01.2019. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam.pdf (657.32 KB)
2017.gada 10.augusta saistošie noteikumi Nr.20 Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (349.36 KB)
2019.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.pdf (1.364 MB)
10.01.2019.s.n. Nr.1 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 25.01.2018.s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (1.723 MB)
17.05.2018. s.n. Nr.14 Par grozījumiem SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (2.139 MB)
15.03.2018. s.n. Nr.8 Grozījumi SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (270.32 KB)
2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (622.12 KB)
11.01.2018. s.n. Nr.1 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 18.01.2017. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (281.29 KB)
27.07.2017. s.n. Nr.19 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 18.01.2017. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (92.34 KB)
12.04.2017. s.n. Nr.7 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 18.01.2017. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (307.06 KB)
18.01.2017. s.n. Nr.1 Grozījumi Siguldas novada Domes 13.01.2016. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (320.73 KB)
2017.gada 18.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (323.97 KB)
23.11.2016. s.n. Nr.43 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 13.01.2016. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (319.61 KB)
12.10.2016.s.n. Nr.39 Grozījumi Siguldas novada Domes 13.01.2016. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (337.9 KB)
8.06.2016. s.n. Nr.21 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 13.01.2016. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (332.89 KB)
27.04.2016. s.n. Nr.16 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 13.01.2016. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (316.89 KB)
16.03.2016. s.n. Nr.11. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 13.01.2016. s.n. Nr.1 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (336.36 KB)
2016.gada 13.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (346.14 KB)
13.01.2016. s.n. Nr.1 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (335.36 KB)
4.11.2015. s.n. Nr.15 Grozījumi Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (88.79 KB)
15.07.2015. s.n. Nr.8 Grozījumi Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (212.78 KB)
22.04.2015. s.n. Nr.6 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam.pdf (245.05 KB)
8.01.2015. s.n. Nr.1 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 27.01.2014. s.n. Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (88.68 KB)
12.11.2014. s.n. Nr.20 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 27.01.2014. s.n. Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (160.62 KB)
17.09.2014. s.n. Nr.17 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.57 KB)
23.07.2014. s.n. Nr.16 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam.pdf (85.99 KB)
28.05.2014. s.n. Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.61 KB)
2014.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.36 KB)
2012.gada 15.augusta saistošie noteikumi Nr.20 Par Siguldas novada simbolikas lietošanu.pdf (1.427 MB)
2013.gada 23.oktobra saistošie noteikumi Nr.35 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.51 KB)
2013.gada 15.maija saistošie noteikumi Nr.12 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.03 KB)
2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.41 KB)
2013.gada 31.jūlija saistošie noteikumi Nr.19 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.63 KB)
2013.gada 6.marta saistošie noteikumi Nr.9 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.95 KB)
2013.gada 9.janvara saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (110.52 KB)
2012.gada 10.oktobri Saistošie noteikumi Nr.27 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (113.04 KB)

Nekustamais īpašums

21.03.2019. s.n. Nr.9 Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 17.12.2019. s.n. Nr.25 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā.pdf (167.38 KB)
29.11.2018. s.n. Nr.35 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 17.12.2014. s.n. Nr.25 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā.pdf (157.1 KB)
2018.gada 9.augusta saistošie noteikumi Nr.23_Grozījumi 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā.pdf (139.76 KB)
2012.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.5 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā 2012.gadā.pdf (89.54 KB)
2012.gada 12.septembra saistošie noteikumi Nr.22 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Siguldas novadā.pdf (107.1 KB)
2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.19. Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā.pdf (153.34 KB)
2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.18. Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā.pdf (153.93 KB)
2014.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr.25. Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā.pdf (255.86 KB)
2009.gada 30.septembra saistošie noteikumi Nr.23 Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.pdf (166.28 KB)
2014.gada 1.oktobra saistošie noteikumi Nr.19 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā.pdf (185.15 KB)
2013.gada 23.oktobra saistošie noteikumi Nr.36 Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā - ar pielikumiem.pdf (560 KB)
2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.18 Par 2006.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.10 Allažu pagasta teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi_ atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (106.57 KB)
2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 Par 2008.gada 22.maija Allažu pagasta saistošo noteikumu Nr.30 Par Allažu pagasta vietējām nodevām par būvatļaujas saņemšanu_ atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (106.7 KB)

Noteikumi par nomas maksu un maksas pakalpojumiemDetālplānojumi BūvniecībaFinanses

Nr.10 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.26 Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (369.52 KB)
Par grozījumiem Saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam (20.07.2012.).pdf (109.24 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam (4.04.2012.).pdf (129.2 KB)
Saistošie noteikumi Nr.3 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (81.78 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (11.01.2012.).pdf (139.15 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (16.11.2011.).pdf (136.63 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam (21.09.2011.).pdf (170.64 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam (11.05.2011.).pdf (81.85 KB)
1_Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam.pdf (80.98 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (12.01.2011.).pdf (81.47 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (03.11.2010.).pdf (70.2 KB)
Par grozījumiem 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010. gadam (prot. Nr.2, §18).pdf (112.15 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (09.06.2010).pdf (95.18 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010. gadam (26.05.2010).pdf (109.69 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam (grozījumi 17.03.2010).pdf (105.82 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam.pdf (91.03 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam (06.01.2010).pdf (106.78 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009. gadam.doc (865 KB)
Saistošie noteikumi Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam.doc (25.5 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008. gadam.doc (26 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam.pdf (68.94 KB)

Citi

2019.gada 13.jūnija saistoši noteikumi Nr.17 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā.pdf (339.85 KB)
2016.gada 31.augusta saistošie noteikumi Nr.33 Par kārtību kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam.pdf (148.72 KB)
Nr.10 Par pašvaldības nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un sludinājuma dēļiem Siguldas novadā.pdf (205.99 KB)
Nr.17 Grozījumi 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (200.3 KB)
Grozījumi 2018.gada 15.martā – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (288.83 KB)
Grozījumi 2018.gada 22.februārī – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (439.23 KB)
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.26 – Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā.pdf (306.73 KB)
Grozījumi 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 – Par kārtību, kādā pašvaldībā sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam.pdf (296.83 KB)
Grozījumi 2017.gada 21.decembrī – Siguldas novada pašvaldības nolikums.pdf (296.24 KB)
Nr.15 Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā .pdf (601.14 KB)
1_Nr.41 Par Siguldas novada Domes 2012.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.31 Par ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (307.82 KB)
Nr.37 Lokālplānojuma Vidzemes šosejā, Priežu ielā, Pulkveža Brieža ielā, Saules ielā, Mazā Saules ielā, Strēlnieku ielā, Siguldā izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf (317.43 KB)
Par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.pdf (326.86 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (89.02 KB)
Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam.pdf (114.98 KB)
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā (ar grozījumiem 14.10.2015).pdf (2.544 MB)
Nr.8 - Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru.pdf (191.52 KB)
Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi.pdf (639.09 KB)
Par Siguldas novada Domes 2004.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - Par teritoriju Siguldas novadā, kurā aizliegts organizēt azartspēles - atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf (108.01 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam.pdf (109.03 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetā 2009.gadam (29.07.2009.).pdf (82.5 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam (18.03.2009.).pdf (97.32 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam.pdf (97.15 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam (29.10.2008.).pdf (44.15 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam (16.07.2008.).pdf (32.35 KB)
Par grozījumiem 2008.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2008.gadam.pdf (44.66 KB)
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā.pdf (111.69 KB)
Nr.10 Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi.pdf (426.3 KB)

Pasākumi