Svētdiena, 20. oktobris
Šodien sveicam: Leonīds, Leonīda
Laika ziņas: Sigulda +14.1℃, DA vējš 3.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Paziņojumi

Paziņojums par telpu nomu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 17. un 18.punktu Siguldas novada pašvaldība informē:

Starp Siguldas novada pašvaldības iestādi “Siguldas novada Kultūras centrs”, reģ.Nr.40900010595, adrese Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kā nomnieku un SIA “Sorento”, reģ.Nr.40003644591, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 34A-27, Rīga, LV-1010, kā iznomātāju noslēgts telpu nomas līgums par ēkas Institūta ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8094 504 0062, kopējā platība 3746,3 m2, telpu nomu pasākuma “Siguldas pagasta svētki” aktivitāšu nodrošināšanai no 2019.gada 22.februāra līdz 2019.gada 23.februārim par nomas maksu 169,40 EUR (Viens simts sešdesmit deviņi eiro 40 centi) ar PVN, t.sk. summa bez PVN 140,00 EUR (viens simts četrdesmit eiro un 00 centi) un PVN 29,40 EUR (divdesmit deviņi eiro un 00 centi).

________________________________
 

Paziņojums par nekustamā īpašuma telpu Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoli

SIA “Siguldas Sporta serviss” mutiskā izsolē nodod nomas tiesības uz telpām nekustamajā īpašumā - Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā (būves kadastra apzīmējums 80150023203003) 87.7 kv.m platībā, kas atrodas Siguldas Sporta Centrā ar iznomāšanas mērķi – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz personīgi vai ar kurjera starpniecību SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes loceklei Elīnai Sofijai Kalējai (Tālr.29135813), iepriekš piesakot iesniegšanas laiku no 2017.gada 6. Janvāra līdz 2017.gada 13. janvāra, plkst.18.00, Fischer Slēpošanas centrā, Puķu ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā. Uzziņas par Nomas  telpām  zvanot pa tālruni 29277522 (Siguldas Sporta centra direktors Juris Dzenis).

Nekustamā īpašuma iznomāšanas termiņš: līdz 31.12.2020.

Sākotnējā nomas maksa: par 1 (vienu) kalendāro mēnesi – 880,00 EUR (astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) un PVN.

Izsole notiks: 2017. gada 16. janvārī, Puķu ielā 4, Siguldā. Izsoles sākums plkst. 10.00.

Līdz pieteikumu iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāsamaksā:

  1. Nodrošinājuma maksu 20,00 eiro (divdesmit eiro, 00 centi) apmērā uz sabiedrības rekvizītiem: SIA "Siguldas Sporta serviss", Reģ. Nr. LV40003411141, Banka: A/S Swedbanka, Konta Nr.: LV62HABA0551033428205, Kods: HABALV22.

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties šeit.

________________________________

Paziņojums par telpu nomas konkursu par nomas tiesību piešķiršanu uz telpu daļu no nekustamā īpašuma Puķu ielā 2, Siguldā.

Siguldas novada Dome izsludina telpu  nomas konkursu  par nomas tiesību piešķiršanu uz  telpu daļu no  nekustamā īpašuma Puķu ielā 2, Siguldā Dienesta viesnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 80150024804001.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekts, nomas objekta adrese, platība m2, iznomāšanas termiņš

No nekustamā īpašuma Puķu ielā 2, Siguldā Dienesta viesnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 80150024804001 telpu daļa 140,47 m2 platībā  uz laiku līdz 5 gadiem.

Nomas objekta izmantošanas mērķis

Izglītojoša modelisma ekspozīcijas izveide skolēnu grupām un ģimenēm, kā arī tehniskās jaunrades jomas interešu izglītības attīstība.

Nosacītā nomas maksa EUR/m2 mēnesī ar PVN

Pretendentam  nomas maksas priekšlikumam par Nomas  objektu  ir jābūt ne mazākam kā 1,66 EUR (viens eiro un 66 centi) par 1 m2 mēnesī ar PVN.

Kapitālieguldījumi

Par ieguldījumiem, kādi radīsies Nomas objekta nomas laikā, atbild nomnieks

Konkursa norises kārtība

Saskaņā ar konkursa nolikumu  „Telpu nomas tiesību piešķiršana Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcas telpās”  

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar Laurenču sākumskolas direktori Sanitu Unguri, tālrunis 67347920 vai 27807774, e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv

Piedāvājumus dalībai konkursā var iesniegt līdz 15.09.2016. plkst.12.00, Siguldas novada Domes Klientu apkalpošanas nodaļā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem uz norādīto adresi līdz 15.09.2016. plkst.12.00. 

Konkursa sēde, kurā paredzēta Piedāvājumu atvēršana, notiks 15.09.2016. plkst.12.15, Siguldas novada Domē, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā. 

Ar konkursa nolikumu, Nomas objekta izmantošanas nosacījumiem, Nomas līguma projektu var iepazīties šeit.

________________________________

Paziņojums par nomas tiesību izsoli ielu tirdzniecības vietām Turaidas ielā 2A un L. Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā

2016.gada 25. augustā plkst. 12.00 Siguldas novada Domes ēkā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, Deputātu zālē, notiks ielu tirdzniecības vietu Turaidas ielā 2A un L. Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā – nomas tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Sākotnējā nomas maksa mēnesī par vienu tirdzniecības vietu 60,00 EUR (sešdesmit euro) un PVN. Viens izsoles solis tiek noteikts 5,00 EUR (pieci euro) un PVN par 1 (vienu) tirdzniecības vietu mēnesī.

Izsoles dalībniekus reģistrē Siguldas novada Domes apmeklētāju pieņemšanas laikos no 2016.gada 8.augusta līdz 2016.gada 18. augustam plkst.17.00 (ieskaitot) Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, darb laikā. 67970862 (P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele).

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāsamaksā dalības maksa 10,00 EUR (desmit euro), kā arī drošības nauda 20,00 EUR (divdesmit euro), ieskaitot to Siguldas novada Domes bankas kontā LV15UNLA 0027 8001 3040 4, kas atvērts  a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi par dalību nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā amatnieku darbnīcas telpu nomas tiesību izsolē.

Informācija par nomas objektu:

1. Adrese - Turaidas ielā 2A un L. Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā;

2. Zemes kadastra apzīmējums – Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8015 001 06 01 004, Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1719;

3. Nomas objekta veids – tirdzniecības vietas;

4. Lietošanas mērķis – Tirdzniecības vietas paredzēts izmantot tirdzniecībai saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15. “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.

5. Tirdzniecības vietas:
5.1. Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā (vietas atzīmētas plānā, kas ir pievienots izsoles noteikumiem kā pielikums Nr.2):
5.1.1. Vieta Nr. 1. 6m² platībā;
5.1.2. Vieta Nr. 2. 6m² platībā;
5.1.3. Vieta Nr. 3. 6m² platībā;
5.1.4. Vieta Nr. 4. 6m² platībā;
5.1.5. Vieta Nr. 5. 6m² platībā;
5.1.6. Vieta Nr. 6. 6m² platībā;
5.1.7. Vieta Nr. 7. 6m² platībā;
5.1.8. Vieta Nr. 8. 6m² platībā.
5.2. L. Paegles ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā, (vieta atzīmētas plānā, kas ir pievienots izsoles noteikumiem kā pielikums Nr.4):
5.2.1. Vieta Nr. 1. 6m² platībā;
5.2.2.Vieta Nr. 2. 6m² platībā;
5.2.3.Vieta Nr. 3. 6m² platībā;
5.2.4.Vieta Nr. 4. 6m² platībā;
5.2.5.Vieta Nr. 5. 6m² platībā;
5.2.6.Vieta Nr. 6. 6m² platībā;
5.2.7.Vieta Nr. 7. 6m² platībā;
5.2.8.Vieta Nr. 8. 6m² platībā;
5.2.9.Vieta Nr. 9. 6m² platībā;
5.2.10.Vieta Nr. 10. 6m² platībā;
5.2.11.Vieta Nr. 11. 6m² platībā;
5.2.12.Vieta Nr. 12. 6m² platībā;
5.2.13.Vieta Nr. 13. 6m² platībā.

6. Nomas termiņš
Katrs Tirdzniecības vietas nosolītājs iegūst nomā 1 (vienas) ielu tirdzniecības vietas nomas tiesības uz šādu termiņu:
6.1.Turaidas ielā 2a - uz 3 (trīs) gadiem no nomas līguma noslēgšanas dienas.
6.2. L.Paegles ielā 21 – uz laika periodu no 05.09.2016. līdz 31.10.2016.

7. Nomas objekta apskates vieta un laiks – iepriekš sazinoties ar P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktori Lauru Skrodeli: laura.skrodele@sigulda.lv.

Informācija par nomas objektiem un izsoles informācija pieejama – šeit.

________________________________

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA „Saltavots”, reģ.nr.40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150, iepirkuma komisijas 2016. gada 7. marta lēmums par iepirkumu „Būvprojekta izstrāde projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta” īstenošanai”, id. Nr. SA 2016 03: Pamatojoties uz Nolikuma 12.10. punktu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības būvprojekta izstrādes pakalpojumam SIA „LAKALME” reģistrācijas Nr. 40003379590, par piedāvāto pakalpojuma kopējo cenu bez PVN 9 436,00 EUR un autoruzraudzības gadījumā ar izvēlēto pretendentu slēgt līgumu par autoruzraudzības pakalpojuma piedāvāto cenu bez PVN 1 887,00 EUR.

Būvprojekta realizācijai tiks piesaistīts KF līdzfinansējums.

_______________________________________

Paziņojums par izsoles rezultātiem  nekustamajam īpašumam Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā

Saskaņā ar izsoles rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu Zaļkalna ielā 3A, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,1514 ha platībā, kadastra apzīmējumu 8042 004 0218 un nedzīvojamās ēkas – veikala 122,9 m2, kadastra apzīmējums 8042 004 0218 001, ieguva SIA “Roze MJ” reģ. Nr.49502003043

_______________________________________

Paziņojums par kustamās mantas VW Transporter valsts reģistrācijas Nr. 2507 izsoles rezultātiem

Saskaņā ar izsoles rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par kustamo mantu VW Transporter , valsts reģistrācijas Nr. FM 2507, ieguva Marika Māra Lūciņa.

_______________________________________

Paziņojums par izsoles rezultātiem īpašumam Pils ielā 3A, Siguldā

Saskaņā ar nomas tiesību  izsoles rezultātiem, tiesības slēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumam Pils ielā 3A, Siguldā, Siguldas novadā, 140 m2 platībā uz 10 gadiem ieguva SIA “A Aptieka” reģ. Nr.40003723815.

_______________________________________

Paziņojums par izsoles rezultātiem īpašumam Pils ielā 16, Siguldā

Saskaņā ar nomas tiesību izsoles rezultātiem, tiesības slēgt nomas līgumus uz 5 gadiem par nekustamā īpašuma Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā:

  1. darbnīcu 1.1. (telpa 81,06 m2 platībā un palīgtelpa 2,41 m2 platībā) ieguva SIA “Baltu rotas” reģ. Nr. 40103127729;
  2. darbnīcu 1.3.(telpa 25,03 m2 platībā un palīgtelpa 2,38 m2 platībā) ieguva SIA „Emīlijas tekstila darbnīca”, reģ. Nr. 4003886192;
  3. darbnīcu 1.5.(telpa 25,56 m2 platībā  un palīgtelpa 2,38 m2 platībā) ieguva Marina Lūse;
  4. darbnīcu 1.10.(telpa 51,30 m2 platībā un palīgtelpa 2,38 m2 platībā) ieguva Antra Plavgo.

Uz nomas tiesībām darbnīcai Nr.1.8. (telpa 64,13 m2 platībā un palīgtelpa 2,08 m2 platībā) nebija pieteicies neviens dalībnieks, līdz ar to nekustamā īpašuma Pils ielā 16, darbnīcas 1.8. izsole tika atzīta par nenotikušu.

Pasākumi