Piektdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Māris, Mārica, Maigurs
Laika ziņas: Sigulda +17℃, A vējš 4.1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Latvāņu ierobežošana

__________________________________________________

Informācija par latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniedzējiem  pieejama Siguldas novada interneta vietnē www.sigulda.lv
Skatīt ŠEIT (sadaļā "Lauksaimniecības tehniskie pakalpojumi").

__________________________________________________

Siguldas novada pašvaldība aicina ziņot par teritorijām, kuras invadētas ar latvāni, bet Valsts augu aizsardzības dienestā nav informācijas par konkrēto teritoriju.
Ziņot ŠEIT.

__________________________________________________

Zemju īpašniekus aicina iznīcināt latvāni, pirms tā izziedēšanas

Siguldas novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājos, kuru teritorijas invadētas ar latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden), veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un to tālāku izplatību.

Panākumus latvāņu ierobežošanā var gūt, ja to ierobežošanu veic visi zemju īpašnieki, kuru teritorijas invadētas ar latvāni, savlaicīgi, kompleksi un sistemātiski.

Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) datiem Siguldas novadā ar latvāni invadēta vairāk nekā 680 ha liela platība. Pēc pašvaldības datiem ar latvāni invadētas 352 zemes vienības, no kurām 2013.gadā – 74 zemes vienībās, 2014.gadā – 37 zemes vienībās, latvāņu ierobežošana nav veikta vai veikta tikai daļēji, savukārt 2015.gadā  latvāņu ierobežošanas pasākumi nav veikti 37 zemes vienībās.

Latvāņa izplatības ierobežošanas plānā 2011.–2017.gadam iekļautas 47 zemes vienības, par kurām zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji ir VAAD iesnieguši iesniegumu ar informāciju par to, ka 2015.gadā veiks latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, un 15 zemes vienības, kuras plānā iekļautas, jo 2014.gadā šajās teritorijās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji neveica latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus vai VAAD nav iesnieguši iesniegumu ar informāciju par to, ka 2015.gadā tiks veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi. Pašvaldība šajās 15 zemes vienībās, kopējā ar latvāni invadētā platība – 38 ha, organizēs un koordinēs latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu saskaņā ar Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2011.–2017.gadam, ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pats neveiks latvāņu ierobežošanas pasākumus. Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums – apmaksāt pašvaldības piestādīto rēķinu par veiktajiem darbiem, kas saistīti ar latvāņu ierobežošanu.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 100 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 350 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 570 līdz 2900 eiro.

Savukārt Ministru kabineta noteikumi Nr.559 „Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” paredz, ka ar latvāni invadētās teritorijas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam iesnieguma veidā jāiesniedz VAAD informācija par ar latvāni invadēto teritoriju un izvēlētajām metodēm, ko paredzēts izmantot latvāņa ierobežošanai. Šī informācija ir vienreizēja un iesniedzama jebkurā brīdī. Veidlapa atrodama VAAD interneta vietnē www.vaad.gov.lv, un tā nododama VAAD reģionālajai nodaļai.

Sīkāka informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv vai pie lauku attīstības speciālistes Inetas Eriksones, telefons 26341991, e-pasts ineta.eriksone@sigulda.lv.

_________________________________________________

Iesniegums reģistrācijai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datubāzē

Zemes valdītājiem aizpildāmā forma pieejama ŠEIT

__________________________________________________

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 90% apmērā

Siguldas novada Domes 2014.gada 17.decembra Saistošie noteikumi Nr.25 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā" paredz, ka var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa) summas par zemi fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir zeme, kas invadēta ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden), un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts mērķu grupā – lauksaimniecības zeme vai mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu vai ūdens objektu zeme, vai derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, vai dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme, saskaņā ar pielikumu Nr.1. „Metodika par kārtību, kādā nosaka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētajās zemes vienībās Siguldas novadā, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu”.

Nodokļa maksātājiem, ja zeme invadēta ar latvāni, ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu nākamajā gadā, iesniedzot kārtējā gadā no 1. janvāra līdz 31. martam Siguldas novadā pašvaldībā:

1)    motivētu iesniegumu;
2)    zemes robežu plāna kopiju, kurā norādīta ar latvāni invadētā platība, kura ir lielāka par 0,1 ha, kurā aug vismaz 20 otrā gada vai vecāki latvāņi, un kurā regulāri tiek veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi un netiek pieļauta latvāņa izziedēšana.

Kā arī nodokļa maksātājs ir iesniedzis Valsts augu aizsardzības dienestam Iesniegumu reģistrācijai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē.

Līdz kārtējā gada 1. decembrim ekspertu grupa izskata jautājumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un dod atzinumu, atbilstoši ar latvāni invadētās zemes vienības novērtējuma protokola rezultātiem, Finanšu pārvaldei lēmuma sagatavošanai. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Siguldas novada pašvaldība.

_______________________________________________
Kontakinformācija:

Adrese: Zinātnes iela 7, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: 67800946
e- pasts: ineta.eriksone@sigulda.lv


Noderīga informācija:

Pasākumi