Trešdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala
Laika ziņas: Sigulda +7.4℃, D vējš 1.6 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Publisko pasākumu organizēšana

Publisko pasākumu organizēšana Siguldas novadā
Ja vēlaties organizēt publiskus pasākumus Siguldas novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību, ir jāsaņem Siguldas novada pašvaldības atļauja publisko pasākumu organizēšanai.
 
Kas ir publisks pasākums?

Publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Pasākuma organizators – rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

Kad atļauja nav nepieciešama?

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs.
Ja publisku pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde, tā informē pašvaldību par pasākuma norises vietu un laiku.

Publisku pasākumu organizēšanas atļaujas saņemšana neattiecas uz:
 1. noteiktā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās un citās šo organizāciju īpašumā esošās teritorijās;
 2. sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti atsevišķā likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”;
 3. bēru ceremonijām.
Svarīgi atcerēties !!!
Valsts un pašvaldības iestādes publiskus pasākumus nerīko un pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šajās dienās var rīkot tikai piemiņas dienu raksturam atbilstošus pasākumus.
 
Kas ir jādara, lai saņemtu atļauju?

Lai saņemtu atļauju, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma norises sākuma pasākuma organizatoram jāiesniedz iesniegums Siguldas novada pašvaldībai, aizpildot iesnieguma veidlapu.Iesniegumam jāpievieno nepieciešamie dokumenti.
Iesnieguma veidlapa pieejama zemākpievienotajā failā.
Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, juridiskās personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu
Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, iesniegumu iesniedz visām attiecīgajām pašvaldībām.

Nepieciešamie dokumenti iesniedzot iesniegumu:
 1. Iesniegums;
 2. Līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību;
 3. Detalizēts pasākuma plāns, kas ietver aktivitāšu laika plānu, plānoto izvietojuma shēmu un citus nosacījums, kas attiecas uz konkrēto pasākumu;
 4. Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators (atkarībā no pasākuma specifikas – Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Valts ceļi, citu fizisku vai juridisku personu saskaņojums);
 5. Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma iesniegumam pievienots normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas.
 
Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana

Pašvaldība iesniegumu izskata 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Uz iesnieguma izskatīšanu tiek pieaicināts pasākuma organizators.
Pašvaldība pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas prasības, vai pieteiktais pasākums netraucēs citu agrāk pieteiktu pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem attiecīgu motivētu lēmumu – izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai atlikt (ne ilgāk kā uz piecām dienām) iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai.

Nosacījumi, kas organizatoram jāizpilda pirms atļaujas izsniegšanas:
 1. Pasākuma organizatoram nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 “Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” (izdoti 2006.gada 27.jūnijā, spēkā no 2006.gada 1.jūlija) un iesniegt pašvaldībai neatliekamo medicīnisko palīdzības nodrošināšanas apliecinoša dokumenta kopiju;
 2. Pasākuma organizatoram slēgt apdrošināšanas līgumu par pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.298 “Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (izdoti 2007.gada 8.maijā, spēkā no 2007.gada 12.maiju) un iesniegt pašvaldībai civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinoša dokumenta kopiju;
 3. 10 darba dienas pirms pasākuma norises datuma Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļai iesniegt informāciju par transporta kustības vai cita veida ierobežojumiem pasākuma sagatavošanas un norises laikā;
 4. Ja ir plānots tirdzniecība pasākuma laikā, tirgotājiem jāizņem tirdzniecības atļaujas atbilstoši Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem.

Atļaujā iekļautie nosacījumi, kas jānodrošina pasākuma organizatoram:

 1. Nodrošināt pasākuma teritorijas sakopšana pēc pasākuma norises.


Kādi normatīvie akti regulē publisko pasākumu organizēšanu?

 
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?

Par jautājumiem, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu Siguldas novadā aicinām interesēties:

 • par kultūras pasākumiem – Siguldas novada Kultūras centra vadītājas p.i. Dace Pleša, dace.plesa@sigulda.lv, 29548365
 • par sporta pasākumiem – Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, zanda.abzalone@sigulda.lv, 28317800;
 • par tūrisma pasākumiem – P/a „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele, laura.skrodele@sigulda.lv, 28357158;
 • par jautājumiem saistībā ar satiksmes ierobežojumiem – Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. Kristīne Baltiņa, kristine.baltina@sigulda.lv, 26340101
 • par komunālajiem jautājumiem un pašvaldību ceļu izmantošanu – Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes speciālisti, 67800951.

Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja: Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līga Sausiņa, liga.sausina@sigulda.lv, 67970845;

Komisijas locekļi:
Karīna Putniņa, Siguldas Sporta skolas direktora vietniece, karina.putnina@sigulda.lv, 29360283
Liene Jurkāne, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas vietniece, liene.jurkane@sigulda.lv, 67970848
Dace Pleša, Siguldas novada Kultūras centra vadītājas p.i., dace.plesa@sigulda.lv, 29548365
Kristīne Baltiņa, Pašvaldības policijas priekšnieka p.i., kristine.baltina@sigulda.lv, 67970212
Laura Skrodele, PA „Siguldas Attīstības aģentūra" direktore, laura.skrodele@sigulda.lv, 28357158
Iveta Ārgale, Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja, iveta.argale@sigulda.lv, 67970815

Komisijas nolikumu skatīt zemākpievienotajā failā!

Pasākuma organizatora uzmanībai!!!

Publisku pasākumu rīkošanas un norises tiesiskos pamatus, pasākuma organizatora, kā arī citu publiskā pasākumā iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā, nosaka “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums” (pieņemts 2005.gada 16.jūnijā, spēkā ar 2005.gada 20.jūliju).

Pasākuma organizators saskaņā ar “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu” ir atbildīgs par pasākuma drošību kopumā un likuma 10.pantā noteikto pienākumu pildīšanu.


Izdevumus, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu (sludinājumu ievietošanu, satiksmes organizēšana, teritorijas norobežošana, teritorijas uzkopšana pēc pasākuma, ūdens apgāde, elektroapgāde u.c.) sedz pasākuma organizators, ja savstarpēji noslēgtie sadarbības līgumi neparedz attiecīgu funkciju nodrošināšanu citai fiziskai vai juridiskai personai, tai skaitā pašvaldībai.

Pasākumi