×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Svētdiena, 19. maijs
Šodien sveicam: Lita, Sibilla, Teika
Laika ziņas: Sigulda 0℃, Z vējš 0 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Publisko pasākumu organizēšana

Publisko pasākumu organizēšana Siguldas novadā

Ja vēlaties organizēt publiskus pasākumus Siguldas novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību ir jāsaņem Siguldas novada pašvaldības atļauja publisko pasākumu organizēšanai.
 

Kas ir publisks pasākums?

Publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Pasākuma organizators – pilngadīga fiziskā persona, kurai nav nodibināta aizgādnība, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

Kad atļauja nav nepieciešama?

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs. Publisku sporta pasākumu rīkošanai autosportā, motosportā un ūdens motosportā neatkarīgi no to norises vietas ir nepieciešama atļauja publisku pasākumu rīkošanai, izņemot gadījumu, kad publisku sporta pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde

Publisku pasākumu organizēšanas atļaujas saņemšana neattiecas uz:

 1. noteiktā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, klosteros un citās šo organizāciju īpašumā (valdījumā) esošās teritorijās;
 2. sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti atsevišķā likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”;
 3. bēru ceremonijām.

Svarīgi!

Valsts un pašvaldības iestādes publiskus pasākumus nerīko un pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25. martā, 8. maijā, 14. jūnijā un 4. jūlijā. Šajās dienās var rīkot tikai piemiņas dienu raksturam atbilstošus pasākumus.

Kas ir jādara, lai saņemtu atļauju?

Lai saņemtu atļauju, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma norises sākuma pasākuma organizatoram jāiesniedz iesniegums Siguldas novada pašvaldībai, aizpildot iesnieguma veidlapu. Iesniegumam jāpievieno nepieciešamie dokumenti.

Iesnieguma veidlapa pieejama zemāk pievienotajā failā.

Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, juridiskās personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu

Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, iesniegumu iesniedz visām attiecīgajām pašvaldībām.


Nepieciešamie dokumenti, iesniedzot iesniegumu:

 1. Iesniegums;
 2. Līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību;
 3. Detalizēts pasākuma plāns, kas ietver aktivitāšu laika plānu, plānoto izvietojuma shēmu un citus nosacījums, kas attiecas uz konkrēto pasākumu;
 4. Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators (atkarībā no pasākuma specifikas – Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Valts ceļi, citu juridisku vai fizisku personu saskaņojums);
 5. Ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu;
 6. Ja plānotais publiskais pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, pasākuma organizators papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas;
 7. Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma iesniegumam pievienots normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas.

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana

Pašvaldība iesniegumu izskata 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Uz iesnieguma izskatīšanu tiek pieaicināts pasākuma organizators.

Pašvaldība pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas prasības, vai pieteiktais pasākums netraucēs citu agrāk pieteiktu pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem attiecīgu motivētu lēmumu – izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai atlikt (ne ilgāk kā uz piecām dienām) iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai.

Ja pašvaldība konstatē, ka plānotais pasākums nevar notikt iesniegumā norādītajā vietā vai laikā, tā var piedāvāt citu vietu vai laiku. Šajā gadījumā pašvaldība izsniedz atļauju attiecīgā pasākuma rīkošanai, ja pasākuma organizators piekrīt piedāvātajai pasākuma norises vietai un laikam.


Nosacījumi, kas organizatoram jāizpilda pirms atļaujas izsniegšanas:

 1. Pasākuma organizatoram nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 526 “Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” (izdoti 2006. gada 27. jūnijā, spēkā no 2006. gada 1. jūlija) un iesniegt pašvaldībai neatliekamo medicīnisko palīdzības nodrošināšanas apliecinoša dokumenta kopiju;
 2. Pasākuma organizatoram slēgt apdrošināšanas līgumu par pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 298 “Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (izdoti 2007. gada 8. maijā, spēkā no 2007. gada 12. maiju) un iesniegt pašvaldībai civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinoša dokumenta kopiju;
 3. 10 darba dienas pirms pasākuma norises datuma Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļai iesniegt informāciju par transporta kustības vai cita veida ierobežojumiem pasākuma sagatavošanas un norises laikā;
 4. Ja pasākuma laikā ir plānota tirdzniecība, tirgotājiem jāizņem tirdzniecības atļaujas atbilstoši Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem.


Atļaujā iekļautie nosacījumi, kas jānodrošina pasākuma organizatoram: nodrošināt pasākuma teritorijas sakopšana pēc pasākuma norises.


Kādi normatīvie akti regulē publisko pasākumu organizēšanu?


Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?

Par jautājumiem, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu Siguldas novadā aicinām interesēties:

 • par kultūras pasākumiem – Siguldas novada Kultūras centra direktore Jolanta Borīte, jolanta.borite@sigulda.lv, 67970815, 26198322
 • par sporta pasākumiem – Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, zanda.abzalone@sigulda.lv, 28317800;
 • par tūrisma pasākumiem – PA “Siguldas Attīstības aģentūra” direktors Uldis Dvinskis, uldis.dvinskis@sigulda.lv; 29140036
 • par jautājumiem saistībā ar satiksmes ierobežojumiem – Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Kristaps Freimanis, kristaps.freimanis@sigulda.lv, 67970212
 • par komunālajiem jautājumiem un pašvaldību ceļu izmantošanu – Teritorijas attīstības pārvaldes speciālisti, 67800951, 67800950

 

Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja: Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Sandra Tukiša (sandra.tukisa@sigulda.lv); Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Kristaps Freimanis, kristaps.freimanis@sigulda.lv, 67970212

Komisijas locekļi:

Komisijas nolikumu skatīt zemāk pievienotajā failā!Pasākuma organizatora uzmanībai!

Publisku pasākumu rīkošanas un norises tiesiskos pamatus, pasākuma organizatora, kā arī citu publiskā pasākumā iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā, nosaka “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums” (pieņemts 2005. gada 16. jūnijā, spēkā ar 2005. gada 20. jūliju).

Pasākuma organizators saskaņā ar “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu” ir atbildīgs par pasākuma drošību kopumā un likuma 10. pantā noteikto pienākumu pildīšanu.


Izdevumus, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu (sludinājumu ievietošanu, satiksmes organizēšana, teritorijas norobežošana, teritorijas uzkopšana pēc pasākuma, ūdens apgāde, elektroapgāde u.c.) sedz pasākuma organizators, ja savstarpēji noslēgtie sadarbības līgumi neparedz attiecīgu funkciju nodrošināšanu citai fiziskai vai juridiskai personai, tai skaitā pašvaldībai.

Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par nodevu par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā” norādīti gadījumi, kad par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskā vietā Siguldas novadā ir maksājama pašvaldības nodeva.

Pasākumi