Pirmdiena, 18. jūnijs
Šodien sveicam: Alberts, Madis
Laika ziņas: Sigulda +17.2℃, ZR vējš 2.2 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Sabiedriskās apspriešanas

Paziņojums par būvniecības ieceri dzīvojamās mājas būvniecībai Strēlnieku ielā 78, Siguldā

Izskatot Arvja Vorslava, adrese „Birģeļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 2018.gada 7.maijā iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju (būvniecības iesniegumu un Būvprojektu minimālā sastāvā), kas paredz dzīvojamās mājas jaunu būvniecību Strēlnieku ielā 78, Siguldā, Siguldas novadā, (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8015 003 2212), Siguldas novada Būvvalde konstatē:

 1. Būvniecības likuma 14.panta (5) daļa nosaka, ka „Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana”.
 2. Saskaņā ar 29.08.2012. apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 .- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” II.sējumu „Grafiskā daļa” un III.sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - Apbūves noteikumi) , zemes gabals ar adresi Strēlnieku ielā 78, Siguldā, Siguldas novadā, atrodas Publiskās apbūves  apbūves teritorijā (P).
 3. Saskaņā ar Apbūves noteikumu 358.3.1.punktu, viena no minētās teritorijas Papildizmantošanām ir savrupmāju būvniecība.
 4. Jēdziens „Papildizmantošana” definēts Apbūves noteikumu 23.2.punktā: „Papildizmantošana – teritorijas plānojumā noteikts teritorijas izmantošanas veids, ēkas vai būves būvniecība, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā noteiktajiem galvenās izmantošanas veidiem, papildina, uzlabo vai veicina galveno atļauto izmantošanu, t.sk. atļautie telpu grupu veidi ēkās, kuru būvniecība ir atļauta funkcionālajā zonā un tās īstenošana iespējama atsevišķās vietās ar īpašiem noteikumiem, veicot būvniecības publisko apspriešanu vai izstrādājot detālplānojumu”.
 5. Kārtību kādā veicama publiskā apspriešana, nosaka 28.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta (5) daļu, 28.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6. , 9. un 10. punktu, un Apbūves noteikumu 23.2. un 358.3.1. punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm „par” (R.Bete, M.Geidāne, A.Lauskis), „pret” nav, „atturas” nav, Siguldas novada Būvvalde nolemj:

 1. Nodot publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri dzīvojamās mājas pārbūvei par brīvdienu māju Strēlnieku ielā 78, Siguldā, Siguldas novadā.
 2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku, ne mazāku par četrām kalendāra nedēļām no dienas, kad pašvaldības mājaslapā internetā tiks publicēts lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu.
 3. Publicēt šo lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē un būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 3 darba dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
 4. Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību, sagatavot un iesniegt Būvvaldē saskaņošanai šādus dokumentus:

4.1. paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai. Paziņojumā ietvert šādas ziņas:

4.1.1. informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

4.1.2. informāciju par būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

4.1.3. atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;

4.1.4. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;

4.1.5. vietu un laiku, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību;

4.1.6. būvniecības ieceres veidu, adresi;

4.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietvert sadaļas šādas informācijas sniegšanai:

4.2.1. vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

4.2.2. kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;

4.2.3. priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;

4.2.4. cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;

4.3. būvtāfeles maketu un 3.5. punktā minētās planšetes maketu;

4.4. ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko materiālu, kurā vizuāli parādīts plānotās būves izvietojumu un ārējais  veidols, kā arī norādīta informāciju par attiecīgā apbūvējamā zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;

4.5. izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norādīta 3.1. un 3.4. punktā minētā informācija.

5. Būvvalde septiņu darbdienu laikā 3.punktā minēto dokumentu, informācijas un materiālu saņemšanas izvērtēs būvniecības ierosinātāja iesniegto dokumentu atbilstību un pieņems lēmumu par publiskas apspriešanas uzsākšanu.

Publisko apspriešanu uzsākt divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. Ja minētajā termiņā publiska apspriešana netiks uzsākta, būvvalde pieņems lēmumu par atteikumu izsniegt būvatļauju.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldībā (Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV–2150).
____________________________________________

PAZIŅOJUMS

par lēmuma pieņemšanu

Siguldas novada Būvvalde 2018.gada 24.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par publiskas apspriešanas nepieciešamību SIA „Loras nami” būvniecības iecerei „Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā””

Izskatot SIA „Loras nami”, Reģ. Nr 40103275823, juridiskā adrese Brīvības gatve 402C, Rīga, LV-1024 pilnvarotā pārstāvja Kārļa Bedrīša 2017.gada 7.aprīlī iesniegto  būvniecības ieceres dokumentāciju (būvniecības iesniegums, būvprojekts minimālā sastāvā) un 24. aprīlī iesniegto , izmaiņu būvprojektu minimālā sastāvā par Tirgus ēkas un teritorijas labiekārtojuma  būvniecības ieceri Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, (nekustamā īpašuma  kadastra numurs 8015 002 3311), Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas Teritorijas plānotāja (turpmāk – Teritorijas plānotājs) atzinumu par būvniecības ieceres atbilstību Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo  noteikumu  Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Teritorijas plānojums) II.sējumā „Grafiskā daļa” un III.sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk arī - Apbūves noteikumi) ietvertajam regulējumam, Siguldas novada Būvvalde konstatē:

 1. Būvniecības likuma 14.panta piektā daļa noteic, ka: „Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana”.
 2. Saskaņā ar Apbūves noteikumu 443.punktu: „Būvniecības ieceres publiskā apspriešana organizējama jebkurai būvei papildus Būvniecības likuma 12.pantā noteiktajam šādos gadījumos:

  (..)  443.2.    apbūves noteikumos noteiktajām sabiedriski nozīmīgajām ēkām (publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas ēkas un būves (tai skaitā lauksaimnieciskas ražošanas ēka un būves), tornis, tilts, ceļa pārvads, tunelis (ja tas ir garāks par 100 metriem), vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve, kā arī kulta celtne, izglītības un kultūras iestāde, sporta būves, degvielas uzpildes stacija, gāzes uzpildes stacija, tehniskās apkopes stacija, pazemes autostāvvietas,  ēkas un būves, kas augstākas par 20 metriem); (..)
  443.4. būvei, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem;(..)”.

  3. Būvniecības ieceres iesniegumā un būvprojektā minimālā sastāvānorādīta iecerētās ēkas grupa –III,atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā norādītajam (1.Ēku iedalījums grupā, 2.Cilvēku skaits – III grupa - Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem).

4. Saskaņā ar būvprojektam pievienoto skaidrojošo aprakstu, būvniecības iecere paredz 16 no 25 autostāvvietām izvietot Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (zemi Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās paredzēts nomāt no Siguldas pilsētas, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumu „Par zemes nomu publiskā stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Sigulda, Siguldas novads”.

5. Saskaņā ar Teritorijas plānotāja atzinumu (pielikumā) būvniecības iecere atbilst Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošajiemnoteikumiemNr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

6. Izvērtējot būvprojektu minimālā sastāvā,būvvalde papildus konstatē, ka Būvprojekts minimālā sastāvā iesniegts divos sējumos – I. sējums „Būvprojekts minimālā sastāvā” un II. Sējums „Izmaiņas būvprojektā minimālā sastāvā”, kas apgrūtina tajā sniegtās informācijas uztveri.

 1. Ministru kabineta 2015.gada 28.oktobra noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” (turpmāk arī – MK 671). MK 671 2.punkts noteic: „2.Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses, nodrošinot būvvaldes lēmuma atklātumu saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību”. Vienlaikus, MK 671 6.punkts paredz, ka: „6.Pēc būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas būvvalde Būvniecības likuma 14.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību. Publisku apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas. Ja minētajā termiņā publiska apspriešana netiek uzsākta, būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt būvatļauju.”.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu., Ministru kabineta 2015.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. punktu, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 28.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo  noteikumu  Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 67. punktu un 443.2.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm „par” (M.Geidāne, A.Lauskis, Z. Gatere), „pret” nav, ”atturas” nav, Siguldas novada Būvvalde nolemj:

 1. SIA „Loras nami”, reģistrācijas Nr. 40103275823, būvniecības iecerei Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3311, ir nepieciešama publiska apspriešana. 
 2. Publicēt šo lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv un būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 3 darba dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
 3. Uzsākt publisko apspriešanu 2 mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 
 4. Uzdot SIA „Loras nami” šī lēmuma 3.puntā noteiktajā termiņā noformēt un iesniegt Siguldas novada Būvvaldē tādu būvniecības ieceres Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, būvprojektu minimālā sastāvā, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punktā noteiktajām prasībām.
 5. Noteikt publiskās apspriešanas ilgumu ne mazāk kā 4 kalendāra nedēļas no dienas, kad Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv tiks publicēts 2015.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 12. punktā minētais paziņojums Siguldas novada Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu. 
 6. Būvniecības ierosinātājai SIA „Loras nami”, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību un 2015.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 10. un 11. punktu, sagatavot un iesniegt Būvvaldē saskaņošanai šādus dokumentus:

6.1. paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai.  Paziņojumā ietvert šādas ziņas:

6.1.1. būvniecības ieceres veidu, adresi;

6.1.2. vietu un laiku, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi;

6.1.3.būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;

6.1.4. atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;

6.1.5. informāciju par būvniecības ierosinātāju (juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

6.1.6.informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

6.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietver sadaļas šādas informācijas sniegšanai:

6.2.1. vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.2.2.kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;

6.2.3. priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;

6.2.4. cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;

6.3. būvtāfeles maketu un 3.5. punktā minētās planšetes maketu;

6.4. ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko materiālu, kurā vizuāli parādīts būves izvietojums un ārējais veidols, kā arī norādīta  informācija par attiecīgā  zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;

             6.7. izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norādīta Paziņojumā minētā informācija.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē (Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150).

____________________________________________

Par būvniecības ieceres „ Dzīvojamās mājas atjaunošana par brīvdienu māju Jura Ozola ielā 12, Siguldā” publisko apspriešanu.

Būves nosaukums: Brīvdienu māja
Būves adrese: Jura Ozola ielā 12, Siguldā
Būvniecības ierosinātājs: Ilze Urtāne
Projekta izstrādātājs: arhitekts Gints Cēdelštrēms, sertifikāta Nr. 10--0905

Brīvdienu mājas būvniecības iecere nodota publiskajai apspriešanai ar Būvvaldes 28.11.2017. lēmumu (prot. Nr.48.§ 1.).
Publiskā apspriešana notika laikā no 01.12.2017. līdz 29.12.2017.
„Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 01.12.2017. pašvaldības tīmekļa vietnē. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, ataujas lapa) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā, un pašvaldības tīmekļa vietnē.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notika 21.12.2017. plkst.17.00 Siguldas novada domes Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu bija ieradies viens interesents.
Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē saņemta viena aptaujas lapa, kurā atbalstīta būvniecības iecere, panākot vienošanos kaimiņu starpā par žoga būvniecību.
Publiskās apspriešanas materiālus aicinām aplūkot zemāk pievienotajos failos.

_______________________________________________

PAZIŅOJUMS
par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: dzīvojamās mājās atjaunošana par brīvdienu māju.
Adrese: Jura Ozola iela 12, Sigulda, Siguldas novads.

No 01.12.2017. līdz 29.12.2017. Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecības ieceri.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 21.decembrī plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese: līdz 29.decembrim Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Būvniecības ierosinātājs: Ilze Urtāne (kontaktpersona: Ilze Urtāne, tālrunis 26189037).
Būvprojektu izstrādātājs: Arhitekts Gints Cēderštrēms, LAS sertifikāts 10-0905, tālrunis 28602989.

Pielikumā:
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas projekts – Jura Ozola iela 12, Sigulda
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas aptaujas anketa – Jura Ozola iela 12, Sigulda

_______________________________________________

Par būvniecības ieceres „Nobrauktuve uz īpašumu un koka nociršana Rīgas ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā” publisko apspriešanu

Būves nosaukums: Nobrauktuve uz īpašumu

Būves adrese: Rīgas ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā

Būvniecības ierosinātājs: Linda Poriete

Projekta izstrādātājs: Ēriks GEIŽINS, sertifikāta Nr. 20-2502

Nobrauktuves uz īpašumu iecere nodota publiskajai apspriešanai ar būvvaldes 29.08.2017. lēmumu (prot. Nr.36.§ 11.).

Publiskā apspriešana notika laikā no 01.09.2017. līdz 29.09.2017.

 „Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 30.08.2017. pašvaldības interneta mājas lapā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, ataujas lapa) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā un pašvaldības interneta mājas lapā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums bija paredzēts 29.09.2017. plkst.17.00 Siguldas novada domes Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu nebija ieradies neviens interesents.

Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē nav saņemta neviena aptaujas lapa.

Institūciju atzinumi par būvniecības ieceri nav pieprasīti/saņemti .

Pielikumā: publiskās apspriešanas materiāli.

 1. Paziņojuma teksts;
 2. Publikācijas pašvaldības interneta vietnē;
 3. Aptaujas lapa;
 4. Būvtāfeles un pašvaldības telpās izvietojamās planšetes makets.

_______________________________________________

Paziņojums par dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūves Lāčplēša ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā publisko apspriešanu

Būves nosaukums: dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūve

Adrese: Lāčplēša ielā 14, Sigulda, Siguldas novads

Ierosinātājs: Sandijs Liekniņš

Projekta izstrādātājs: arhitekts  Māris Lācis,  sert Nr. 10-0794

Dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūvesiecere nodota publiskajai apspriešanai ar būvvaldes 29.08.2017. lēmumu (prot. Nr.36.§ 5.).

Publiskā apspriešana notika laikā no 30.08.2017. līdz 30.09.2017.

 „Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 30.08.2017. pašvaldības interneta mājas lapā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, ataujas lapa) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā un pašvaldības interneta mājas lapā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums bija paredzēts 28.09.2017. plkst.17.00 Siguldas novada domes būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu nebija ieradies neviens interesents.

Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē nav saņemta neviena aptaujas lapa.

Institūciju atzinumi par būvniecības ieceri nav pieprasīti/saņemti .

Pielikumā: publiskās apspriešanas materiāli:

 1. paziņojuma teksts;
 2. publikācijas pašvaldības interneta vietnē;
 3. aptaujas lapa;
 4. būvtāfeles un pašvaldības telpās izvietojamās planšetes makets.

_________________________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Augļu ielā 6, Siguldā

Objekts: Dzīvojamās mājas jaunbūve.
Adrese: Augļu iela 6, Sigulda, Siguldas novads.

No 26.08.2015. līdz 24.09.2015. Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 17.09.2015. plkst.17.00, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 24.09.2015. līdz plkst.18.00.
Būvniecības ierosinātājs: Kārlis Birznieks, Skolas iela 25-66, Jūrmala, tālrunis 29208974.
Būvprojekta izstrādātājs: SIA “V-studio”, Reģ. Nr. 40103551141; Robežu iela 11, Sigulda, Siguldas novads; Arh.Varis Rungēvics; tālrunis 29424361.

Pievienotie dokumenti:
Būvvaldes sēdes protokola izraksts
Grafiskais attēls
Aptaujas anketa

__________________________________________________

Paziņojums par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013. – 2038.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un sabiedrisko apspriedi

Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2013.gada 10.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 4§.), Siguldas novada pašvaldība ir uzsākusi Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam izstrādi un organizē tās 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, kura notiek no 22.decembra līdz 2015.gada 21.janvārim.

Stratēģija ir vadlīnijas Siguldas novada Attīstības programmas, nozaru attīstības plānošanas dokumentu, Teritoriju plānojuma un lokālplānojumu izstrādei.

 

Stratēģija ir orientēta uz pozitīvām izmaiņām, atbildot uz jautājumiem, kā attīstās novads, kāda ir tā loma valstī un reģionā, kā efektīvi izmantot esošos pilsētas un apkārtējo lauku teritoriju resursus novada konkurētspējai.

 

Ar Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam 1.redakciju var iepazīties laika posmā no 22.decembra līdz 2015.gada 21.janvārim:
 • Siguldas pagasta administrācijā Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā;
 • Mores pagasta administrācijā Siguldas ielā 11, Morē;
 • Allažu pagasta administrācijā Birzes ielā 4, Allažos;
 • Siguldas novada Pakalpojumu centrā Raiņa iela 3, Siguldā;
 • Siguldas novada pašvaldībā Pils ielā 16, Siguldā;
 • Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.


Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus līdz 21.janvārim lūdzam iesniegt Siguldas pagasta administrācijā Zinātnes ielā 7, 2.stāvā, 202.kabinetā vai, sūtot uz adresi Zinātnes ielā 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV2150, vai elektroniski uz pasta adresi projekti@sigulda.lv ar norādi „Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu”.

Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriede notiks 2015.gada 12.janvārī plkst.18.00 Siguldas novada pašvaldībā Pils ielā 16.

Kontaktpersona: Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, tālrunis 67800968, 29414440; e-pasts projekti@sigulda.lv.


__________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu detālplānojuma projektam Ausekļa ielā 2

Siguldas novada Dome 13.augustā pieņēma lēmumu (prot.nr.15, §11) par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai zemes gabalam Ausekļa ielā 2, Siguldā (kadastra apzīmējums: 8015 002 0116) ar kopējo platību 0,8964 ha, kura grozījumi izstrādāti saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2008.–2020.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par 0,8797 ha lielā zemes gabala Ausekļa ielā 4, Siguldā, (kadastra apzīmējums: 8015 002 3321) īpašnieku 2012.gada 27.maijā pašvaldības rīkotās izsoles rezultātā kļuva SIA „DMB”, kurš pēc īpašniecības dokumentu sakārtošanas, zemes gabalam pievienoja 0,0167 ha lielo zemes vienību ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda, un izveidoja vienotu nekustamo īpašumu ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda.

Zemes gabals tika atsavināts ar konkrētiem nosacījumiem gan attiecībā uz publiskās apbūves veidu, gan apbūves būvniecības etapiem un šo etapu termiņiem. SIA „DMB” rīkoja metu konkursu, kura rezultātus bija iespējams novērtēt pašvaldības interneta vietnē. Savukārt pašvaldība, ņemot vērā paredzamās apbūves komplicētību, lūdza zemes gabala īpašniekiem izstrādāt minētajai teritorijai detālplānojumu, kurā tiktu ņemti vērā siguldiešu konstruktīvie ieteikumi paredzamās apbūves harmonizācijai un iekļaušanai esošajā vidē.

„Šobrīd Siguldas novada Būvvaldē ir saņemts risinājums, kas paredz radīt gājēju ieliņu intīmo sajūtu ar veikaliņiem, izklaides vietām, kafejnīcām tās perimetrālajā apbūvē, kā arī iespēju tūristiem apmesties viesnīciņā nesen rekonstruētā stacijas laukuma tuvumā,” informē Siguldas novada pašvaldības Teritorijas plānotāja Zane Gatere.

Turpinot darbu pie apbūves ieceres pilnveidošanas, panākts apbūves blīvuma samazinājums līdz 33,4%, kas ir mazāk, nekā to paredz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros apbūve šajā zonā noteikta līdz 40%. Tāpat tika pilnveidots ēku fasāžu risinājums, rēķinoties ar to, ka Sigulda ir īpaša ne tikai ar novietojumu ainaviski izcilā ģeogrāfiskā punktā, bet arī ar mūsu pilsētai raksturīgo Šveices koka apbūves vasarnīcu stilistiku, kas daudzviet vērojama ēkās gan pilsētas centrā, gan Gaujas senielejas un tās pieteku izveidoto gravu malās. Detālplānojuma projekta izstrādātājs SIA „I.R. arhitektūras darbnīca” zemes gabalā Ausekļa ielā 2 paredz apbūvi, kuras apdarē izmantojami Siguldas centram raksturīgi apdares materiāli un krāsu toņi.

„Projekta attīstītāji ir novērtējuši Siguldas vēsturiskās apbūves tradīcijas, ievērojot gan esošos strukturālos pilsētbūvnieciskos, gan ēku detalizācijas arhitektoniskos paņēmienus, kas ietver gan vidē harmoniski ierakstītus būvju apjomus, gan to krāsojumus. Ir augsti vērtējama pilsētas dotā iespēja attīstīt teritorijas, kuras līdz šim bijušas siguldiešiem gana mīļas, bet bez īpašas personalizētas attieksmes un nākotnes perspektīvas,” skaidro Z.Gatere.

SIA „DMB” pārstāvji, projekta attīstītāji: „Plānotā investīcija būs ļoti nozīmīga pilsētas centra loģiskai sakārtošanai un attīstībai, iekļaujoties Siguldai raksturīgajā arhitektūrā – bez monstrveida apbūvēm. Lietojot šo pilsētas centru pilnvērtīgi, ieguvēji būs gan mūsu iedzīvotāji, gan arī tūristi. Plānots, ka šajā vietā tiks radītas vairāk nekā 200 darbavietas, aptuveni 40 jaunas naktsmītņu vietas, kā arī vairāk nekā 100 jaunas automašīnu stāvvietas. Cenšoties saglabāt apstādījumu daudzveidību Siguldā, vienīgo vērtīgo koku – nokareno vīksnu – mēs noteikti saglabāsim, to pārstādot citā vietā šajā teritorijā.”

2011.gadā biotopu eksperte I.Straupe veica augu apsekošanu detālplānojuma zonā un secināja, ka apsekotajā objektā nav konstatējami ne dabiskie (potenciāli dabiskie) meža biotopi, ne Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši izsargājami biotopi, ne īpaši aizsargājamas augu sugas. Apsekojot teritoriju, speciāliste ieteica veikt teritorijā esošo koku kvalitātes izvērtēšanu no teritorijas apmeklētāju drošības viedokļa. Ekspertes veiktajās fotofiksācijās koku vizuālais izskats liecināja par to, ka ilgstoši vai pat nekad teritorijā esošajiem kokiem nav veidoti to vainagi, tādējādi ļaujot tiem sazaroties formās, kas ierindo daļu no tiem cilvēkiem bīstamu koku kategorijā, piemēram, stipru negaisu laikā.

„Izsniedzot plānošanas un arhitektūras uzdevumu publiskajai apbūvei, Būvvalde tajā ietvers prasību izstrādāt teritorijas labiekārtojumu, kura neatņemama sastāvdaļas ir ne tikai satiksmes infrastruktūras detalizācija, bet arī apstādījumu plānojums. Teritorijas labiekārtojums jāizstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām gan attiecībā uz autostāvlaukumu nodrošinājumu, gan zaļumu platībām, kuru minimālais apjoms ir paredzēts ne mazāks kā 40% no zemes gabala platības. Ņemot vērā konkrētā objekta pilsētbūvniecisko novietojumu, rekonstruētās zaļumu zonas un autostāvvietas būs brīvi pieejamas gan novada viesiem, gan objekta un Tūrisma informācijas centra apmeklētājiem,” norāda Zane Gatere.

Detālplānojuma projekts pieejams Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, Siguldas novada pašvaldībā Pils ielā 16, Siguldā, un Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks līdz 15.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.septembrī plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7.

Pievienotie dokumenti:


__________________________________________________

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA par šķirošanas centra izbūvi

Pamatojoties uz Siguldas novada Būvvaldes 04.09.2013. sēdes lēmumu (protokola Nr.35, 2.§ 4.p.), tiek nodota publiskai apspriešanai būvniecības iecere “Šķirošanas centra izbūve Siguldas novadā.” Siguldas novadā „Lejasvārnas-1”.
Ierosinātājs – PSIA "JUMIS", Reģ.Nr.40103032305, Juridiskā un faktiskā adrese: R.Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kontaktpersona: Karīna Makare, tālr. 26616169.

Projektētājs Ilze Rietuma, sertifikāta Nr.10-0576 tālr.: 29469509.

Publiskā apspriešana notiek no 4.10.2013. līdz 4.11.2013. Iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri un savus priekšlikumus par to var iesniegt Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novadā apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās no plkst.8.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00 ceturtdienās no plkst.8.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00. Tālrunis informācijai 67800956.

Publiskās apspriešanas sēde notiks 17.10.2013. plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes iela 7, Siguldas novadā. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 2013.gada 4.novembrim, fiziskām personām, norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām reģistrācijas nr., reģistrācijas un darbības vietas adreses, Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novadā.

Informatīvā tālruņa numurs uzziņām par novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem – 67800956.


__________________________________________________

Izstrādāts projekts Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslu grozījumiem

Saskaņā ar MK 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu Siguldas novada pašvaldība informē, ka izstrādāts „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” (valsts aizsardzības nr.2606) aizsargjoslu (aizsardzības zonu) grozījumu projekts”. Projekta izstrādātājs: SIA „Metrum”. Tālr. M.Kalvāne, tālr.67860302.
Pasūtītājs: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā, tālr.67971402.

Publiskās apspriešanas laiks no 2013.gada 25.jūlija līdz 23.augustam. Materiāli apskatāmi un rakstiski priekšlikumi, kuros norādīti fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs, iesniedzami: Krimuldas novada administrācijā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas novadā; Siguldas novada pašvaldības Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā; Turaidas muzejrezervāta Klientu apkalpošanas centrā Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā, kā arī internetā www.turaida-muzejs.lv.
Teritorijas plānotāja Zane Gatere
__________________________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai – cūku fermas izveidei ar biogāzes ražotni Mālpils novadā

Vides pārraudzības valsts birojs 2011.gada 9.decembrī ir pieņēmis lēmumu nr.446 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA „Mālpils agro” (reģ.nr.40103353403, juridiskā adrese: Klūgas-Grūbas, Mālpils novads, LV-2152, tel. 29242881, www.malpils-agro.lv) cūku intensīvās audzēšanas fermas izveidei ar biogāzes ražotni fermā veidojošos šķidrmēslu pārstrādei Mālpils novada nekustamajā īpašumā „Klūgas-Grūbas” (kadastra nr.8074 001 0225). Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantu un šā likuma 1.pielikumu „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams”.

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu, 2013.gada 25.maijā ir sagatavots “Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums SIA “Mālpils-agro” cūku intensīvās audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni izveidei Mālpils novadā”. Ziņojumu sagatavoja SIA “Mālpils-agro”.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks 2013.gada 18.jūlijā plkst.16.00 Mālpils novada domes lielajā zālē (adrese: Mālpils novada dome, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152).

Saņemt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem interesenti var:

- SIA „Mālpils agro” mājaslapā www.malpils-agro.lv;

- Mālpils novada domē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152:

 • Pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.30 – 12.00 un no plkst.13.00 – 18.00;

 

- Siguldas novada pašvaldības Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, LV-2150,

- Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos, LV-2154,

- Mores pagasta pārvaldē, Siguldas ielā 11, Morē, LV-2170:

 • Pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 – 13.00 un no plkst.14.00 – 18.00;
 • Otrdienās un trešdienās no plkst.8.00 – 13.00 un no plkst.14.00 – 17.00;
 • Piektdienās no plkst.8.00 – 14.00;

 

- Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045:

 • Pirmdienās no plkst.8.30 – 12.30 un no plkst.13.00 – 18.00;
 • Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 – 12.30 un no plkst.13.00 – 17.00;
 • Piektdienās no plkst.8.30 – 12.30 un no plkst.13.00 – 16.00;

 

- Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045:

 • Darba dienās no plkst.8.30 – 17.00.

 

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par sagatavoto paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem var iesūtīt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tel.67770806, mājaslapā līdz 2013.gada 8. augustam.

 

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Būvniecības iecere: Cūku intensīvās audzēšanas fermas izveide ar biogāzes ražotni Mālpils novada nekustamajā īpašumā „Klūgas-Grūbas” (kadastra nr.8074 001 0225).

Būvniecības ierosinātājs: SIA „Mālpils Agro”, reģistrācijas numurs 40101335303, juridiskā adrese „Klūgas-Grūbas”, Mālpils novads, LV-2152.

Atbildīgā kontaktpersona: Juris Raudzeps, tel: +371 29474828; e-pasts: juris.raudzeps@lextal.lv.

Projektētājs: A/S „Palast Architekts”, Blīdenes iela 1A, Rīga, LV-1058, Reģ.nr. 40003587246, tālrunis: +371 67224609; e-pasts: info@pa.lv.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma vieta: Mālpils novada domes lielajā zālē (adrese: Mālpils novada dome, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152). 2013.gada 18.jūlijā plkst.17.00.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2013.gada 4.jūlija līdz 8.augustam.

Iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri un savus priekšlikumus par to var iesniegt Mālpils novada domē līdz 8.augustam.

Iepazīties ar informāciju par būvniecības ieceri un ar to saistītajiem dokumentiem interesenti var:

 • SIA „Mālpils agro” mājaslapā www.malpils-agro.lv;
 • Mālpils novada domē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.30 – 12.00 un no plkst.13.00 – 18.00.

 

Atsauksmes var iesniegt līdz 8.augustam Mālpils novada dome, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152, katru darba dienu.

Uzziņas par pašvaldības domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem Mālpils novada domē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils nov., LV-2152, pa tālruni +37167970888.

 

Pasākumi