Svētdiena, 19. augusts
Šodien sveicam: Melānija, Imanta
Laika ziņas: Sigulda +19.6℃, DR vējš 5.6 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Sabiedriskās apspriešanas

Paziņojums par kafejnīcas būvniecības ieceri Strēlnieku ielā 78, Siguldā

Siguldas novada Būvvalde nolēmusi nodot publiskajai apspriešanai kafejnīcas ēkas Strēlnieku ielā 84, Siguldā, Siguldas novadā, būvniecības ieceri. Noteikts, ka publiskās apspriešanas laiks ir ne mazāks par četrām kalendārajām nedēļām no dienas, kad pašvaldības tīmekļa vietnē tiks publicēts lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu.

Publisko apspriešanu jāuzsāk divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. Ja minētajā termiņā publiska apspriešana netiks uzsākta, Būvvalde pieņems lēmumu par atteikumu izsniegt būvatļauju.

Pielikumā:

1. Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību Strēlnieku ielā 78

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma sadalīšanai Televīzijas ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 12.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.10., 13.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Televīzijas ielā 15, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi veidot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. – 39.3.punkts, kas nosaka, ka pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā teritorijai, kurā paredzēta teritorijas kompleksa apbūve – ēku, būvju, ielu vai ceļu un inženiertīklu kopums, kuru plānots īstenot noteiktā secībā vai vairākās kārtās, kā arī ja plānota triju un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM).

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt pie teritorijas plānotāja, zvanot uz tālruņa numuru 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

_____________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma projekta „​Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskai apspriešanai

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 12.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma projekta „Kreiļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu, nodošanu publiskai apspriešanai.” (prot. Nr. 10. 13.§), ar kuru ir nodota publiskai apspriešanai SIA „KB Architecture” izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada 14.augustam, kā arī sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2018.gada 06. augustā plkst.17.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Ar izstrādātā lokālplānojuma redakciju drukātā veidā iespējams iepazīties Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt Būvniecības kontroles nodaļas telpās, kā arī elektroniski parakstus sūtot uz buvvalde@sigulda.lv.

Papildus informāciju iespējams saņemt pie izstrādes vadītāja Roberta Lipsberga (tālruņa numurs 67800959, e-pasts roberts.lipsbergs@sigulda.lv).

Pielikumā:

 1. Grafiskā daļa;
 2. Paskaidrojuma raksts;
 3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
 4. Paziņojums par sanāksmi.

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības ieceres veids, adrese: Viesnīcas ēkas jaunbūve Šveices iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kadastra Nr.8015 002 4204

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību, var iepazīties darba dienās Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāva vestibilā un iedzīvotāju pieņemšanas laikos: pirmdienās plkst.9.00–13.00 un ceturtdienās plkst.14.00–18.00 Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā, kontakttālrunis 67800956.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2018.gada 19.jūlijā plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā

Atsauksmes var iesniegt līdz 5.augustam Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā 3.stāvā līdz plkst.17.00 vai e-pasta adresē buvvalde@sigulda.lv.

Būvniecības ierosinātājs: Jānis Ziemelis.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Arhitektu studija 4”, Meldru iela 24, Sigulda, Reģ.Nr.40103162739

Pielikumā:

1. Lēmums par viesnīcas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu
2. Vizualizācija
3. Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai
4. Pārskats par publisko apspriešanu
5. Par būvniecības ieceres akceptu

_____________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Objekts: Dzīvojamās mājas jaunbūve
Adrese: Strēlnieku iela 78, Sigulda, Siguldas novads

No 2018.gada 5.jūlija līdz 2018.gada 2.augustam, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, var iepazīties ar būvniecības ieceri, tai skaitā – vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecības ieceri, turpat arī saņemot atsauksmju anketas, kas pēc aizpildīšanas iesniedzamas būvvaldes klientu apkalpošanas speciālistei.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums paredzēts 2018.gada 26.jūlijā plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldes telpās.

Atsauksmes ar iesniegt līdz 2.augustam Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā vai e-pasta adresē buvvalde@sigulda.lv.

Būvniecības ierosinātājs: Arvis Vorslavs, adrese – „Birģeļi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kontakttālrunis 26665296.

Būvprojekta izstrādātājs: arhitekts Pēteris Veidemanis, sertifikāts 10-1232, adrese – Smilgu iela 1, Sigulda, kontakttālrunis 26139996.

Pielikumā:

1. Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu
2. Vizualizācija
3. Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai
4. Pārskats par publisko apspriešanu
5. Par būvniecības ieceres akceptu

_____________________________________

Paziņojums par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu

2018.gada 17.maijā Siguldas novada pašvaldība ar lēmumu „Par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 9.§) ir apstiprinājusi jaunu plānošanas dokumenta izstrādes laika grafiku, kā arī par personu priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikusi 2018.gada 31.decembri.

Ikviens novadnieks tiek aicināts aktīvi piedalīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē. Lūdzam visu novadā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekus izvērtēt to izmantošanu, jo teritorijas grozījumu izstrādes procesā ir iespējams mainīt novada teritoriju funkcionālo zonējumu un apbūves noteikumus, ja vien ierosinājumi ir loģiski pamatoti un kopsakarībā ar visa novada plānojumu.

Priekšlikumus izstrādei iespējams iesniegt, vēršoties pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai nosūtot ar pasta starpniecību Siguldas novada pašvaldībai (Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150), kā arī elektroniski izmantojot pašvaldības pakalpojumu portālu https://e.sigulda.lv (iesniegums brīvā formā).

Priekšlikumā fiziskām personām aicinām norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, faktisko adresi un kontaktinformāciju saziņai. Iesnieguma paraugs. Ar izstrādāto Teritorijas plānojuma redakciju būs iespējamas iepazīties un izteikt viedokli publiskās apspriešanas laikā, par kuras norisi informācija sekos.

Pielikumā:

 1. 2018.gada 17.maija Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma protokols Nr.8, 9.§;
 2. Lēmuma pielikums Nr.1.

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu valsts galvenā autoceļa A2 un Siguldas ielu daļām

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 17.maijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.8., 8.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža) daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, zemes vienībai ar adresi Priežu iela 7, Siguldā, un zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 21, Siguldā, daļai, ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 409.6.punkta nosacījumi, kas nosaka, ka pirms jaunas būvniecības uzsākšanas izstrādājams detālplānojums teritorijās ar īpašiem noteikumiem, kuras norādītas plānā „Siguldas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:16000”.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt pie teritorijas plānotāja, zvanot uz tālruņa numuru 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumā:

 1. 2018.gada 17.maija pašvaldības lēmums (prot.Nr.8., 8.§);
 2. detālplānojuma teritorija;
 3. darba uzdevums detālplānojuma izstrādei.

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Puķītes” Siguldā sadalīšanai

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 17.maijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.8., 10.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Puķītes”, Sigulda, Siguldas novads, sadalīšanai”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. – 39.3.punkts, kas nosaka, ka pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā teritorijai, kurā paredzēta teritorijas kompleksa apbūve – ēku, būvju, ielu vai ceļu un inženiertīklu kopums, kuru plānots īstenot noteiktā secībā vai vairākās kārtās, kā arī ja plānota triju un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM).

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt pie teritorijas plānotāja, zvanot uz tālruņa numuru 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumā:

 1. 2018.gada 17.maija pašvaldības lēmums (prot.Nr.8., 10.§);
 2. darba uzdevums detālplānojuma izstrādei;
 3. detālplānojuma teritorija.

_____________________________________

Paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības ieceres veids, adrese: Tirgus jaunbūve, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību, var iepazīties darba dienās Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāva vestibilā un iedzīvotāju pieņemšanas laikos: pirmdienās plkst.9.00–13.00 un ceturtdienās plkst.14.00–18.00 Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā, kontakttālrunis 67800956.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2018.gada 16.maijā plkst.16.00–18.00, Siguldas pagasta Kultūras nama Mazajā zālē, Zinātnes ielā 7B, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Atsauksmes var iesniegt no 2. līdz 30.maijam Siguldas novada pašvaldībā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā līdz plkst.17.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „LORAS NAMI”, Reģistrācijas Nr.40103275823, Brīvības gatve 402C, Rīga, LV-1024, tālruņa numurs 67819080.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „KB ARCHITECTURE”, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.11444, SERT.NR.10-1170, (ARHITEKTS KĀRLIS BEDRĪTIS), MĒNESS IELA 4, RĪGA, LV-1013, tālrunis 26435952.
Pielikumi:

1. Būvprojekta minimālā sastāvā (pdf.)
2. Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai (word doc.)
3. Būvniecības ieceres planšete (pdf.)
4. Siguldas novada Būvvaldes lēmuma izraksts (word doc.)
5.  Vizualizācija (pdf.)
6. Pārskats par būvniecības ieceres apspriešanu (pdf.)
7. Domes lēmums par būvniecības iesniegumu (pdf.)

_____________________________________

Paziņojums lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, nodošanu publiskai apspriešanai

12.04.2018. Siguldas novada dome ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 6. 21.§), ar kuru ir nodota publiskai apspriešanai SIA „KB Architecture” izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2018.gada 18.aprīļa līdz 2018. gada 20.maijam, kā arī sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2018. gada 18.maijā plkst.18.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Kultūras nama mazajā zālē, un 2018. gada 21.maijā Zinātnes ielā 7 Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās plkst.17.00 notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Ar izstrādātā lokālplānojuma redakciju drukātā veidā iespējams iepazīties Zinātnes ielā 7 Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt Būvniecības kontroles nodaļas telpās, kā arī elektroniski parakstus sūtot uz buvvalde@sigulda.lv.

Papildu informāciju iespējams saņemt pie izstrādes vadītāja Roberta Lipsberga (tālruņa numurs 67800959, e-pasts roberts.lipsbergs@sigulda.lv).

Pielikumi:

1. Pārskats par lokālplānojumu (pdf.)
2. Grafiskā daļa (pdf.)
3. Paskaidrojuma raksts (pdf.)
4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (pdf.)
5. Paziņojums par apstiprināšanu (pdf.)

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunveldzes”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanai turpmāko virzību publisko apspriešanu

12.04.2018. Siguldas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunveldzes”, Allažu pagastā, Siguldas novadā sadalīšanai turpmāko virzību” (prot. Nr. 6. 20.§), ar kuru tiek nodots publiskai apspriešanai SIA „M un M risinājumi” izstrādātais detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš no 2018. gada 18.aprīļa līdz 2018. gada 13.maijam.

Sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2018. gada 7.maijā plkst.17.00 Zinātnes ielā 7, 3.stāvā, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt, pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas telpās, sazinoties ar teritorijas plānotāju, zvanot uz tālruni 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumi:

1. Paskaidrojuma raksts (pdf.)
2. Zonējuma plāns (pdf.)
3. Transporta plāns (pdf.)
4. Sadales komunikāciju apgrūtinājumu plāns (pdf.)
5. Apbūves noteikumi (pdf.)
6. Detālplānojuma izstrādes kārtība (pdf.)
7. Izstrādes noteikumi (pdf.)
8. Saņemtie atzinumi (pdf.)
9. Ziņojums par iebildumiem (pdf.)
10. Ziņojums par institūciju atzinumiem (pdf.)
11. Paziņojums par sanāksmi (pdf.)

_______________________________________________

PAZIŅOJUMS par lēmuma pieņemšanu

Siguldas novada Būvvalde 2018.gada 24.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par publiskas apspriešanas nepieciešamību SIA „Loras nami” būvniecības iecerei „Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā””

Izskatot SIA „Loras nami”, Reģ. Nr 40103275823, juridiskā adrese Brīvības gatve 402C, Rīga, LV-1024 pilnvarotā pārstāvja Kārļa Bedrīša 2017.gada 7.aprīlī iesniegto  būvniecības ieceres dokumentāciju (būvniecības iesniegums, būvprojekts minimālā sastāvā) un 24. aprīlī iesniegto , izmaiņu būvprojektu minimālā sastāvā par Tirgus ēkas un teritorijas labiekārtojuma  būvniecības ieceri Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, (nekustamā īpašuma  kadastra numurs 8015 002 3311), Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas Teritorijas plānotāja (turpmāk – Teritorijas plānotājs) atzinumu par būvniecības ieceres atbilstību Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo  noteikumu  Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Teritorijas plānojums) II.sējumā „Grafiskā daļa” un III.sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk arī - Apbūves noteikumi) ietvertajam regulējumam, Siguldas novada Būvvalde konstatē:

 1. Būvniecības likuma 14.panta piektā daļa noteic, ka: „Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana”.
 2. Saskaņā ar Apbūves noteikumu 443.punktu: „Būvniecības ieceres publiskā apspriešana organizējama jebkurai būvei papildus Būvniecības likuma 12.pantā noteiktajam šādos gadījumos:

  (..)  443.2.    apbūves noteikumos noteiktajām sabiedriski nozīmīgajām ēkām (publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas ēkas un būves (tai skaitā lauksaimnieciskas ražošanas ēka un būves), tornis, tilts, ceļa pārvads, tunelis (ja tas ir garāks par 100 metriem), vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve, kā arī kulta celtne, izglītības un kultūras iestāde, sporta būves, degvielas uzpildes stacija, gāzes uzpildes stacija, tehniskās apkopes stacija, pazemes autostāvvietas,  ēkas un būves, kas augstākas par 20 metriem); (..)
  443.4. būvei, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem;(..)”.

  3. Būvniecības ieceres iesniegumā un būvprojektā minimālā sastāvānorādīta iecerētās ēkas grupa –III,atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā norādītajam (1.Ēku iedalījums grupā, 2.Cilvēku skaits – III grupa - Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem).

4. Saskaņā ar būvprojektam pievienoto skaidrojošo aprakstu, būvniecības iecere paredz 16 no 25 autostāvvietām izvietot Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (zemi Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās paredzēts nomāt no Siguldas pilsētas, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumu „Par zemes nomu publiskā stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Sigulda, Siguldas novads”.

5. Saskaņā ar Teritorijas plānotāja atzinumu (pielikumā) būvniecības iecere atbilst Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošajiemnoteikumiemNr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

6. Izvērtējot būvprojektu minimālā sastāvā,būvvalde papildus konstatē, ka Būvprojekts minimālā sastāvā iesniegts divos sējumos – I. sējums „Būvprojekts minimālā sastāvā” un II. Sējums „Izmaiņas būvprojektā minimālā sastāvā”, kas apgrūtina tajā sniegtās informācijas uztveri.

 1. Ministru kabineta 2015.gada 28.oktobra noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” (turpmāk arī – MK 671). MK 671 2.punkts noteic: „2.Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses, nodrošinot būvvaldes lēmuma atklātumu saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību”. Vienlaikus, MK 671 6.punkts paredz, ka: „6.Pēc būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas būvvalde Būvniecības likuma 14.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību. Publisku apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas. Ja minētajā termiņā publiska apspriešana netiek uzsākta, būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt būvatļauju.”.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu., Ministru kabineta 2015.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. punktu, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 28.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta saistošo  noteikumu  Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 67. punktu un 443.2.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm „par” (M.Geidāne, A.Lauskis, Z. Gatere), „pret” nav, ”atturas” nav, Siguldas novada Būvvalde nolemj:

 1. SIA „Loras nami”, reģistrācijas Nr. 40103275823, būvniecības iecerei Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra numurs 8015 002 3311, ir nepieciešama publiska apspriešana. 
 2. Publicēt šo lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv un būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 3 darba dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
 3. Uzsākt publisko apspriešanu 2 mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 
 4. Uzdot SIA „Loras nami” šī lēmuma 3.puntā noteiktajā termiņā noformēt un iesniegt Siguldas novada Būvvaldē tādu būvniecības ieceres Tirgus jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, būvprojektu minimālā sastāvā, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 28.punktā noteiktajām prasībām.
 5. Noteikt publiskās apspriešanas ilgumu ne mazāk kā 4 kalendāra nedēļas no dienas, kad Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv tiks publicēts 2015.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 12. punktā minētais paziņojums Siguldas novada Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu. 
 6. Būvniecības ierosinātājai SIA „Loras nami”, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību un 2015.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 10. un 11. punktu, sagatavot un iesniegt Būvvaldē saskaņošanai šādus dokumentus:

6.1. paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai.  Paziņojumā ietvert šādas ziņas:

6.1.1. būvniecības ieceres veidu, adresi;

6.1.2. vietu un laiku, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi;

6.1.3.būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;

6.1.4. atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;

6.1.5. informāciju par būvniecības ierosinātāju (juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

6.1.6.informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);

6.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietver sadaļas šādas informācijas sniegšanai:

6.2.1. vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.2.2.kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;

6.2.3. priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;

6.2.4. cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;

6.3. būvtāfeles maketu un 3.5. punktā minētās planšetes maketu;

6.4. ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko materiālu, kurā vizuāli parādīts būves izvietojums un ārējais veidols, kā arī norādīta  informācija par attiecīgā  zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;

             6.7. izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norādīta Paziņojumā minētā informācija.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē (Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150).

Plašāka informācija pieejama šeit.

_______________________________________________

PAZIŅOJUMS
par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: dzīvojamās mājās atjaunošana par brīvdienu māju.
Adrese: Jura Ozola iela 12, Sigulda, Siguldas novads.

No 01.12.2017. līdz 29.12.2017. Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecības ieceri.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 21.decembrī plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese: līdz 29.decembrim Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Būvniecības ierosinātājs: Ilze Urtāne (kontaktpersona: Ilze Urtāne, tālrunis 26189037).
Būvprojektu izstrādātājs: Arhitekts Gints Cēderštrēms, LAS sertifikāts 10-0905, tālrunis 28602989.

Pielikumā:
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas projekts – Jura Ozola iela 12, Sigulda
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas aptaujas anketa – Jura Ozola iela 12, Sigulda
Paziņojums par būvniecības ieceri

_______________________________________________

Par būvniecības ieceres „Nobrauktuve uz īpašumu un koka nociršana Rīgas ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā” publisko apspriešanu

Būves nosaukums: Nobrauktuve uz īpašumu
Būves adrese: Rīgas ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā
Būvniecības ierosinātājs: Linda Poriete
Projekta izstrādātājs: Ēriks GEIŽINS, sertifikāta Nr. 20-2502
Nobrauktuves uz īpašumu iecere nodota publiskajai apspriešanai ar būvvaldes 29.08.2017. lēmumu (prot. Nr.36.§ 11.).

Publiskā apspriešana notika laikā no 01.09.2017. līdz 29.09.2017.

 „Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 30.08.2017. pašvaldības interneta mājas lapā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, ataujas lapa) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā un pašvaldības interneta mājas lapā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums bija paredzēts 29.09.2017. plkst.17.00 Siguldas novada domes Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu nebija ieradies neviens interesents.

Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē nav saņemta neviena aptaujas lapa.

Institūciju atzinumi par būvniecības ieceri nav pieprasīti/saņemti .

Pielikumā: publiskās apspriešanas materiāli.

 1. Paziņojuma teksts;
 2. Publikācijas pašvaldības interneta vietnē;
 3. Aptaujas lapa;
 4. Būvtāfeles un pašvaldības telpās izvietojamās planšetes makets.

_______________________________________________

Paziņojums par dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūves Lāčplēša ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā publisko apspriešanu

Būves nosaukums: dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūve
Adrese: Lāčplēša ielā 14, Sigulda, Siguldas novads
Ierosinātājs: Sandijs Liekniņš
Projekta izstrādātājs: arhitekts  Māris Lācis,  sert Nr. 10-0794

Dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūvesiecere nodota publiskajai apspriešanai ar būvvaldes 29.08.2017. lēmumu (prot. Nr.36.§ 5.).

Publiskā apspriešana notika laikā no 30.08.2017. līdz 30.09.2017.

 „Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 30.08.2017. pašvaldības interneta mājas lapā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, ataujas lapa) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā un pašvaldības interneta mājas lapā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums bija paredzēts 28.09.2017. plkst.17.00 Siguldas novada domes būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu nebija ieradies neviens interesents.

Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē nav saņemta neviena aptaujas lapa.

Institūciju atzinumi par būvniecības ieceri nav pieprasīti/saņemti.

Pielikumā: publiskās apspriešanas materiāli:

 1. paziņojuma teksts;
 2. publikācijas pašvaldības interneta vietnē;
 3. aptaujas lapa;
 4. būvtāfeles un pašvaldības telpās izvietojamās planšetes makets.

_______________________________________________

ARHĪVS 2011–2017

ARHĪVS 2013–2016

Pasākumi