Svētdiena, 25. augusts
Šodien sveicam: Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija, Patriks
Laika ziņas: Sigulda +22.1℃, A vējš 0.5 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

PII Tornīši

Pirmsskolas izglītības iestāde „Tornīši” 

Adrese:
Skolas iela 3, Sigulda, LV-2150
Tālrunis: 63511789

Vadītāja: Indra Podziņa
Tālrunis: 26599576
E-pasts: indra.podzina@sigulda.lv

Facebook lapa

Vadītājas vietniece izglītības jautājumos: Vivita Batānova, e-pasts metodike.tornisi@sigulda.lv

Vadītāja vietniece saimniecības jautājumos: Elma Petrovska, e-pasts tornisi@sigulda.lv

Iestādes medmāsa: Iveta Bērziņa, e-pasts medmasa.tornisi@sigulda.lv

 

2018./2019.mācību gadā iestādē darbojas deviņas grupas (2 – nepilnas dienas grupas, 7 – pilnas dienas grupas), kurās tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas licencēta programma: vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11).

PII „Tornīši” apmeklē bērni, sākot no pusotra gada vecuma. Bērnudārzā bērni, rotaļājoties, dziedot, sportojot, eksperimentējot, līmējot, krāsojot, mācās draudzēties, sadarboties, mācās un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgas iemaņas.

PII „Tornīši” galvenie pedagoģiskā un audzināšanas darba uzdevumi 2018./2019.mācību gadā:

  • organizējot pedagoģisko procesu, veicināt mācību satura, praktisko darbību un sadzīves iemaņu integrēšanu;
  • pedagoģiskajā procesā radīt iespēju izglītojamajam pašam pieņemt lēmumus un izvēlēties kādu no vairākiem veidiem, kā paveikt radošo darbu (nodrošināt iespēju izvēlēties vismaz divus dažādus radošajos darbos izmantojamos materiālus, veidus);
  • organizēt mācību satura īstenošanu, nodrošinot iespēju vismaz vienu reizi nedēļā daļu no mācību satura apgūt ārpus telpām un organizēt izglītojamajiem daudzveidīgas kustību un izzinošas aktivitātes svaigā gaisā iestādes teritorijā un ārpus tās;
  • sekmēt izglītojamo runas attīstību ikdienas mācību procesā, regulāri vingrinot elpošanas un artikulācijas aparātu (lūpu, mēles, žokļa, aukslēju vingrinājumi);
  • veidot kultūridentitāti attīstošu vidi iestādē. Īstenot pasākumus ģimenes, dzimtas, novada un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai, iesaistot izglītojamo vecākus.

Pēc nepieciešamības iestādes vecākajiem audzēkņiem nodrošinām individuālās nodarbības pie logopēda.

Darbiniekiem un bērnu vecākiem pieejamas bezmaksas psihologa konsultācijas.

Iestādē pieejami maksas pulciņi – SIA „Hello Kids” angļu valodas nodarbības, SIA „Sīlma” vokālās nodarbības bērniem, SIA „Zīmētprieks” vizuālās mākslas nodarbības, SIA „Bērnu centrs” legorobotikas nodarbības, SIA „Saules joga” rotaļu jogas nodarbības, Sandras Parfenkovas tautas deju nodarbības.

 

 

Siguldas novada PII „Tornīši” dienas grupas „Kastanītis”


Adrese: Skolas iela 3, Sigulda, LV–2150
Tālrunis: 67971840, 26760335
E-pasts: kastanitis@sigulda.lv
Metodiķe: Daiga Strazdiņa (apmeklētājus pieņem pēc plkst.14.00 iepriekš telefoniski vienojoties)

 

Siguldas pilsētas PII „Tornīši” divās nepilnas dienas grupās „Kastanītis” piedāvā nodarbības dažādiem pirmsskolas vecumposmiem, organizējot nodarbības dienas pirmajā pusē – no plkst.9.00 līdz plkst.13.00. Bērniem tiek nodrošināta ēdināšana vienu reizi dienā (pusdienas).

Dienas grupu mērķis ir radošā, labestīgā un latviskā vidē veicināt bērnu harmonisku attīstību, radošas patstāvīgas personības veidošanos, attīstot bērna individuālās spējas, rosinot komunikāciju starp bērniem un izglītojot vecākus, nodarbībās dominējot rotaļu, leļļu teātra elementiem un izmantojot smilšu un pasaku terapiju elementus.

Nodarbības paredzētas bērniem no 1,7 gadiem līdz skolas vecumam. Ar bērniem vecumā līdz trīs gadiem nodarbībās kopā mācās un darbojas arī vecāki.

Bērni vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem grupās apgūst valsts noteiktā obligātās apmācības programmu, sagatavojot bērnus mācību uzsākšanai skolā, iepazīstinot ar latviskās kultūras mantojumu, pasaules uzskatiem un vērtībām, apgūstot „Latviešu ābeci”. Tāpat audzēkņiem ir iespēja apgūt pirmās prasmes kokles spēlē, keramikā un citos amatos, attīstīt pirmās zināšanas angļu un krievu valodā integrētās svešvalodas pulciņā un iesaistīties pēc izvēles citos interešu izglītības pulciņos (maksas).

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Tornīši” pašnovērtējums

Kārtība kādā pirmsskolas izglītības iestādē „Tornīši” tiek veikta fotografēšana, audio un video ieraksti

Noteikumi par rīcību bērnu saslimšanas gadījumos ar infekcijas slimībām pirmsskolas izglītības iestādē „Tornīši”

Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē „Tornīši” uzturas nepiederošas personas

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos un neierašanos pirmsskolas izglītības iestādē „Tornīši” un informē par to vecākus

Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas izglītības iestādē „Tornīši”

Izglītojamo uzvedības un rīcības drošības noteikumi pirmsskolas izglītības iestādē „Tornīši”

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība pirmsskolas izglītības iestādē „Tornīši”, tās organizētajos pasākumos, kā arī tās lietojumā nodotajā teritorijā

Rīcības plāns pirmsskolas izglītības iestādē „Tornīši”, ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību

Pasākumi