Pirmdiena, 10. maijs
Šodien sveicam: Maija, Paija
Laika ziņas: Sigulda +14.5℃, D vējš 6.1 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Budžets

28. janvāra kārtējā domes sēdē Siguldas novada pašvaldības domes deputāti apstiprinājuši Siguldas novada pašvaldības 2021. gada budžetu 27 572 942 eiro apmērā, kas ir mazāks nekā 2020. gadā. Šā gada budžetu veido 24 674 364 eiro ieņēmumu prognoze, 2 470 827 eiro līdzekļu atlikums no 2020. gada (uzturēšanas izdevumu ietaupījums, Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējumi, kas paredzēti projektu realizācijai 2021. gadā) un 2020. gadā neizlietotie aizņēmumi no Valsts kases 427 751 eiro apmērā.

2021. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 13 834 501 eiro apmērā, valsts budžeta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 1 495 321 eiro, tajā skaitā speciālā valsts budžeta dotācija. Svarīgi atzīmēt, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto pašvaldību izdevumus raksturojošus, no pašvaldību darbības neatkarīgus statistikas rādītājus: iedzīvotāju skaits, bērnu skaits vecumā līdz sešiem gadiem, bērnu un jauniešu skaits vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem, darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits, kā arī pašvaldības teritorijas platība kvadrātkilometros, ko ar koeficientu aprēķiniem veido no datiem, kas datubāzēs uzkrāti no 1. janvāra. Ņemot vērā to, ka Siguldas novadā ir daudz bērnu un jauniešu salīdzinājumā ar citām pašvaldībām, no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda novadam tiek ieskaitīta salīdzinoši liela finanšu daļa.

Tāpat budžeta ienākumus veido nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 1 608 871 eiro apmērā. Lielākais īpatsvars no kopējiem ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 57,14%, nekustamā īpašuma nodoklis – 6,52%, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 5,13% un pārējie ieņēmumi (azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma) – 0,56%, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas 2,96%, valsts un pašvaldību transferti – 27,69%.

Lielākie izdevumi 2021. gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 11,3 miljoni eiro, tajā skaitā 3,5 miljonu eiro mērķdotācija pedagogu algām. Atpūtai, sportam un kultūrai plānoti vairāk nekā 1,8 miljoni eiro, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un Bāriņtiesas funkciju veikšanai – 471,3 tūkstoši eiro, vides aizsardzībai – 29,5 tūkstoši eiro, ekonomiskajai darbībai – 3,3 miljoni eiro. Papildus tam pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 3,4 miljoni eiro. Šajā budžeta sadaļā paredzēti līdzekļi novada teritorijas kopšanai, ielu apgaismojuma nodrošināšanai, pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, kā arī aizņēmuma līdzekļi no Valsts kases Siguldas Jaunās pils ekspozīcijas izveidošanai. Turpmāk Siguldas Jaunā pils tiks atvērta tūristu apmeklējumiem, mākslinieku radošo iniciatīvu nodrošināšanai, laulību ceremonijām, kā arī mazo formātu pasākumiem.

Izpildvaras nodrošināšanai, aizņēmumu apkalpošanas izdevumiem un aizņēmumu procentu segšanai, savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem finansēšanai – 2,2 miljoni eiro, bet sociālajai aizsardzībai – 2,3 miljoni eiro.

Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontdarbiem 2021. gadā plānots investēt gandrīz 5 miljonus eiro, tajā skaitā 1,6 miljoni eiro ir pašvaldības budžeta līdzekļi, valsts mērķdotācija no ielu un ceļu fonda līdzekļiem 522,5 tūkstoši eiro, kā arī Eiropas Savienības un valsts finansējums un aizņēmumi no Valsts kases 2,8 miljonu eiro apmērā. Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai paredzēts 1 miljons eiro, tajā skaitā jau iepriekš minētā valsts mērķdotācija no ielu un ceļu fonda līdzekļiem 522,5 tūkstošu eiro apmērā.

Pašvaldības aģentūrai “Siguldas Attīstības aģentūra” deleģētajām funkcijām 2021. gadā plānots izlietot 1,04 miljonus eiro, kas paredzēti tūrisma informācijas centru ikdienas funkciju nodrošināšanai, tūrisma attīstībai nepieciešamo aktivitāšu veikšanai, aģentūras īpašumā un pārvaldībā esošo īpašumu (Siguldas pilsdrupas, Siguldas pils kvartāls un tā ēkas) apsaimniekošanai un remontdarbiem, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes programmas uzturēšanai un attīstībai. Tomēr viens no būtiskākajiem “Siguldas Attīstības aģentūras” mērķiem šajā gadā ir atjaunotās Siguldas Jaunās pils darbības uzsākšana un ar to saistītās aktivitātes – ekspozīcijas izveidošana, vēsturiskās bāzes saglabāšana, izglītības un kultūras funkciju izveide pils telpās, veicinot apmeklētāju plūsmu Siguldas pils kvartālā un novada teritorijā kopumā.

2021. gadā plānoti aizņēmumi no Valsts kases 3,6 miljonu eiro apmērā, kas paredzēti šādu projektu realizācijai:

 • Jūdažu ielas pārbūvei;
 • Limbu ceļa pārbūvei ar 88% Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzfinansējumu;
 • Lauku ielas pārbūvei (teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam) ar 88% Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzfinansējumu;
 • Mores Amatu mājas otrās kārtas būvniecībai;
 • Siguldas pilsētas vidusskolas ēku pārbūves projektēšanai un zemes iegādei;
 • Mākslu skolas “Baltais flīģelis” ēkas Šveices ielā 17 pārbūves projektēšanai;
 • Mores pamatskolas ēku pārbūves projektēšanai.

Neskatoties uz lielo investīciju apjomu, kas veiktas 2020. gadā, realizējot vairākus lielus investīciju projektus, pašvaldības saistību apmērs pret plānotajiem budžeta ieņēmumiem uz 2021. gada 1. janvārī ir 12,22%.

Nozīmīgākās Siguldas novada pašvaldības investīcijas 2021. gadā

Izglītība un sports

 • Telpu Birzes ielā 4 pārbūve un pielāgošana Allažu pirmsskolas grupu vajadzībām.
 • Mores Amatu mājas pārbūves otrā kārta un telpu pielāgošana Mores pamatskolas vajadzībām.
 • Projekta izstrādāšana Siguldas pilsētas vidusskolas ēkai un zemes iegāde.
 • Projektu izstrādāšana Mores pamatskolas ēkām.
 • Projekta izstrādāšana Mākslu skolas “Baltais flīģelis” ēkai Šveices ielā 17.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu, audzinātāja palīgu un tehniskā personāla algu
 • paaugstināšana.
 • Skolēnu nodarbinātības projekta īstenošana.
 • Vairāku ES līdzfinansēto projektu realizācijai nepieciešamā finansējuma nodrošināšana Siguldas novada izglītības iestādēs.
 • Projektu “Latvijas skolas soma” un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšana.
 • Peldēšanas nodarbību nodrošināšana visu izglītības iestāžu skolēniem Siguldas Sporta centrā.
 • Siguldas pilsētas stadiona pārbūves projektēšana.
 • Neatliekamo remontu finansēšana visās izglītības iestādēs.

 

Kultūra un tūrisms

 • Siguldas Jaunās pils ekspozīcijas izveidošana, atvēršana un tūrisma piedāvājuma attīstība.
 • Kultūras iestāžu darbības nodrošināšana un radošo laboratoriju veidošana dialoga nodrošināšanai ar novada iedzīvotājiem.
 • Atbalsta nodrošināšana tradicionālo kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī jaunu iniciatīvu vai pasākumu nodrošināšanai: Latvijas Nacionālā teātra festivāls, jauna platforma Siguldas novada māksliniekiem Siguldas Jaunās pils salonā, profesionālās mākslas izstāžu piedāvājums “Siguldas devonā”, radošās laboratorijas Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā un citi.
 • Neatliekamo remontdarbu veikšana kultūras iestādēs.
 • Neatliekamo remontdarbu veikšana Siguldas pilsdrupās.
 • Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana kultūras mantojuma un tūrisma attīstības veicināšanai, kā arī citu sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanai.

 

Sociālā joma, sabiedrība un uzņēmējdarbība

 • Atbalsta nodrošināšana iedzīvotājiem pandēmijas laikā, veicot pārtikas paku izdali, krīzes pabalsta piešķiršanu, cita atbalsta nodrošinājumu.
 • Atsevišķu pabalstu nodrošināšana dažādām iedzīvotāju grupām ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, apkures pabalsts vai pabalsts slēpošanas nodrošināšanai.
 • Sociālās palīdzības un sociālo pabalstu nodrošināšana novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm.
 • Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
 • Līdzfinansējuma nodrošināšana biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.
 • Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes darbības nodrošināšana un funkcionalitātes paplašināšana, pakalpojuma attīstība.
 • Atbalsta nodrošināšana pandēmijas laikā visvairāk skarto nozaru uzņēmējiem, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, komunālo maksājumu vai nomas maksas samazinājumu, iespēju pārtraukt vai apturēt nomas līgumu ar pašvaldību, kā arī citas iniciatīvas (atbalsts piemērojams arī saimnieciskās darbības veicējiem visvairāk skartajās sfērās).
 • Uzņēmēju atbalsta programmas “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nodrošināšana, grantu konkursa “(ie)dvesma” līdzfinansējuma, kā arī de minimis piešķiršana.
 • Līdzfinansējuma piešķiršana projekta “Grupu māju būvniecība” Saules ielā 6B realizēšanai, nodrošinot iespēju patstāvīgi dzīvot 16 jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem un izveidojot divas vietas “atelpas brīža” pakalpojumam.
 • Pediatru pieejamības nodrošināšana Siguldas slimnīcā brīvdienās un svētku dienās Siguldas novada ģimenēm ar bērniem.
 • Āra lifta izbūve Siguldas slimnīcā, lai nodrošinātu guļošo pacientu pārvietošanu.

 

Infrastruktūra

 • Jūdažu ielas un Limbu ceļa pārbūve.
 • Lauku ielas Siguldā pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšanai.
 • Ielu virskārtas uzlabošana ar dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju 1., 2. un 3. prioritātes ielām (labvēlīgu apstākļu gadījumā arī 4. prioritātes ielām); kopskaitā līdz pat 26 ielām.
 • Gājēju ietves izbūvēšana Rūdolfa Blaumaņa ielas posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz valsts autoceļam A2.
 • Ūdens un kanalizācijas tīklu sakārtošana un ielas virskārtas atjaunošana Vainagu, Raunas un Trimpus ielā.
 • Asfalta virskārtas atjaunošana ielām prioritārā secībā.
 • Grantēto ielu un ceļu pretputekļu apstrāde.
 • Grantēto ielu un ceļu greiderēšana un asfalta bedrīšu remonta nodrošināšana.
 • Gājēju pāreju drošības uzlabošana/izveidošana prioritārā secībā.
 • Līdzfinansēta daudzdzīvokļu un individuālo ēku inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšana un infrastruktūras sakārtošana.
 • Lietusūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana un izbūve.
 • Remontdarbi Siguldas pilsētas kapsētā.
 • Ielu apgaismojuma izbūve un modernizācija.
 • Gājēju ietvju un veloceliņu seguma remontdarbu nodrošināšana.
 • Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta laukuma būvniecība Raiņa parkā Siguldā.
 • Trenažieru laukuma atjaunošana Raiņa parkā.
 • Dzeramā brīvkrāna ierīkošana dzelzceļa stacijas laukumā.
 • Dižkoku atjaunošana novada teritorijā un koku vainagu veidošana.
 • Dažādu pašvaldības teritoriju sakārtošana, apstādījumu un košumkrūmu stādīšana.

 

Pievienotie faili

Budžets 2019Budžets 2020AtalgojumsPašvaldības nolikums, budžets, simbolika

21.02.2019. s.n. Nr.3 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 17.01.2019. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam.pdf (657.32 KB)
2019.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.pdf (1.364 MB)
17.05.2018. s.n. Nr.14 Par grozījumiem SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (2.139 MB)
15.03.2018. s.n. Nr.8 Grozījumi SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (270.32 KB)
2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (622.12 KB)
2017.gada 18.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (323.97 KB)
11.01.2018. s.n. Nr.1 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 18.01.2017. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (281.29 KB)
13.01.2016. s.n. Nr.1 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (335.36 KB)
22.04.2015. s.n. Nr.6 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam.pdf (245.05 KB)
15.07.2015. s.n. Nr.8 Grozījumi Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (212.78 KB)
2015.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (88.68 KB)
2014.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.20 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (160.62 KB)
2014.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.17 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.57 KB)
2014.gada 23.jūlija saistošie noteikumi Nr.16 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.99 KB)
2014.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.61 KB)
2014.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.36 KB)
2013.gada 23.oktobra saistošie noteikumi Nr.35 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.51 KB)
2013.gada 31.jūlija saistošie noteikumi Nr.19 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.63 KB)
2013.gada 15.maija saistošie noteikumi Nr.12 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.03 KB)
2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.41 KB)
2013.gada 6.marta saistošie noteikumi Nr.9 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.95 KB)
2013.gada 9.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (110.52 KB)
2012.gada 10.oktobra Saistošie noteikumi Nr.27 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (113.04 KB)

Budžets 2018Budžets 2017Budžets 2016

Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.gadam.pdf (526.51 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (318.36 KB)
2016.gada budžets.pdf (486.85 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās aapdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.12 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (43.14 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.33 KB)
Pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējums 2016. - 2018.g..pdf (68.23 KB)
Saistošie noteikumi - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (93.68 KB)
Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.pdf (53.76 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (80.63 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (71.33 KB)
Ziņojums par pašvaldības 2016.gada budžetu.pdf (94.96 KB)

Budžets 2015

Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (64.35 KB)
Speciālais budžets 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (59.38 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (85.01 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (68.44 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta izdevumu tāme.pdf (357.46 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta ieņēmumu tāme.pdf (287.86 KB)
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu budžeta izdevumu norēķinu veikšanai ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm 2015.gadā.pdf (54.39 KB)
Pamatbudžet ieņēmumu tāme 2015.pdf (71.83 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2015.pdf (94.16 KB)
Speciālais budžets 2015.pdf (53.98 KB)
Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015.pdf (58.05 KB)

Budžets 2014Budžets 2013Budžets 2012Budžets 2011Budžets 2010

Pasākumi