Pirmdiena, 30. novembris
Šodien sveicam: Andrievs, Andrejs, Andris
Laika ziņas: Sigulda -1.2℃, Z vējš 1.4 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Budžets

23. janvāra Siguldas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts pašvaldības 2020. gada budžets 36 028 837 eiro apmērā, ko veidos 24 545 143 eiro ieņēmumu prognoze, 3 041 892 eiro līdzekļu atlikums no 2019. gada un aizņēmumiem no Valsts kases 8 441 802 eiro apmērā. Investīciju projektu īstenošanai 2020. gadā plānots piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī ņemt aizņēmumu no Valsts kases. Plānots, ka kopumā 2020. gadā pašvaldība apgūs vairāk nekā 42 miljonus eiro, tajā skaitā veiks investīcijas novada attīstībā turpat 20 miljonu eiro apmērā.

2020. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 14 566 164 eiro, valsts budžeta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 1 213 824 eiro, ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 656 538 eiro. Lielākais īpatsvars no kopējiem ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 59,34%, nekustamā īpašuma nodoklis – 6,75%, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 5,17% un pārējie ieņēmumi (azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma) – 4,14%, kā arī valsts un pašvaldību transferti – 24,6%.

Lielākie izdevumi 2020. gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 16,4 miljoni eiro, tajā skaitā 3,4 miljonu eiro mērķdotācija pedagogu algām, kā arī aizņēmums Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas ēku pārbūvei un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai 6 014 104 eiro apmērā. Sportam un kultūrai plānoti vairāk nekā 2,2 miljoni eiro, sabiedriskajai kārtībai – 462,6 tūkstoši eiro, vides aizsardzībai 137,7 tūkstoši eiro, pašvaldības teritoriju un visu ēku, būvju un īpašumu apsaimniekošanai – vairāk nekā 6 miljoni eiro, izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām 2,2 miljoni eiro, sociālajai aizsardzībai – 1,7 miljoni eiro.

Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontiem paredzēti vairāk nekā 5,5 miljoni eiro, tajā skaitā 1,8 miljoni eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 429,3 tūkstoši eiro plānots aizņemties no Valsts kases, kā arī ES fondu līdzfinansējums 2,1 miljonu eiro apmērā. Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai paredzēti 1,17 miljoni eiro, tajā skaitā valsts mērķdotācija no ielu un ceļu fonda līdzekļiem 483 tūkstošu eiro apmērā.

Pašvaldības aģentūrai “Siguldas Attīstības aģentūra” deleģētajām funkcijām plānots novirzīt 982,3 tūkstošus eiro Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai Ausekļa ielā 6 un pie Gūtmaņalas (bukletu un tūrisma materiālu veidošana, dalība Latvijas un starptautiskās izstādēs), Uzņēmējdarbības atbalsta punkta darbības nodrošināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai un atbalsta nodrošināšanai, Siguldas novada iedzīvotāja ID karšu programmas nodrošināšanai un attīstībai, Livonijas ordeņa Siguldas pils darbībai, Siguldas pils kompleksa attīstībai. Tāpat arī novada identitātes un zīmola “Sigulda aizrauj!” atpazīstamības un aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī infrastruktūras attīstības ieviešanai saskaņā ar Siguldas identitāti veidojošo tematisko plānojumu.

Nozīmīgākās Siguldas novada pašvaldības investīcijas 2020. gadā
 
Izglītība un sports
 • Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve un materiāli tehniskās bāzes modernizācija.
 • Siguldas 1. pamatskolas pārbūve un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana.
 • Ēkas Skolas ielā 3, Siguldā, pārbūve un pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” vajadzībām.
 • Siguldas novada bibliotēkas pārcelšana uz piemērotākām telpām.
 • Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūves projekta izstrāde.
 • Projekta izstrāde Mākslu skolas “Baltais flīģelis” paplašināšanai, atjaunojot ēku, kuru pašvaldība 60 gadu jubilejā uzdāvināja skolai un kurā nākotnē attīstīt jaunu skolas virzienu – Vizuāli plastiskās mākslas nodaļu.
 • Allažu pirmsskolas izglītības grupu paplašināšana un grupu pārbūve.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algu paaugstinājums.
 • Skolēnu nodarbinātības projekta īstenošana.
 • Līdzfinansējums projekta “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai Laurenču sākumskolā, Siguldas 1. pamatskolā, Mores pamatskolā un projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai Siguldas 1. pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā, kā arī vairāku projektu īstenošanai Siguldas novada Jaunrades centrā.
 • Finansējums projektu “Latvijas skolas soma” un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšanai.
 • Peldēšanas nodarbību nodrošināšana visu izglītības iestāžu skolēniem Siguldas Sporta centrā.
 • Neatliekamie remonti visās izglītības iestādēs.
 
 
Kultūra un tūrisms
 • Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija, atverot pili apmeklētājiem un iekārtojot mūsdienīgas un interesantas ekspozīcijas.
 • Neatliekamo remontdarbu veikšana kultūras iestādēs.
 • Neatliekamo remontdarbu veikšana Livonijas ordeņa Siguldas pilī.
 • Atbalsts kultūras pasākumu organizēšanai un kultūras projektu norisei, tostarp Siguldas Opermūzikas svētkiem, vasaras saulgriežu svinībām Turaidā un citiem.
 
 
Infrastruktūra
 • Valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūves no Saules ielas līdz Ventas ielai pabeigšana.
 • Peldu ielas pārbūves pabeigšana.
 • Atbrīvotāju ielas pārbūve.
 • Seguma atjaunošanas darbi vairāk nekā 20 ielās Siguldas novada teritorijā.
 • Ceļu horizontālā marķēšana.
 • Veloinfrastruktūras, ielu satiksmes mierināšanas un 30 km/h zonas izveidošana.
 • Grants ceļu posmu pārbūve Siguldas, Allažu un Mores pagastā.
 • Lauku ielas Siguldā pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam.
 • Līdzfinansēta daudzdzīvokļu un individuālo ēku inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšana un infrastruktūras sakārtošana.
 • Lietusūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana un izbūve.
 • Remontdarbu veikšana Siguldas pilsētas un Allažu pagasta kapsētās.
 • Daļēja komunikāciju iegāde daudzdzīvokļu māju rajonā Dzērveņu ielā Siguldā.
 • Ielu apgaismojuma modernizācija un izbūve.
 • Seguma remonts gājēju ietvēm un veloceliņiem.
 • Jauna bērnu laukuma un teritorijas labiekārtojuma projektēšana, kā arī ēkas pārbūves projekta izstrāde Birzes ielā 4, Allažos.
 • Bērnu laukuma iekārtu uzstādīšana Jūdažos un esošo bērnu rotaļu laukumu remontdarbi Siguldas novadā.
 • Dižkoku atjaunošana novada teritorijā.
 • Koku vainagu veidošana.
 • Dažādu pašvaldības teritoriju sakārtošana, koku stādīšana.
 
 
Sociālā joma un sabiedrība
 • Līdzfinansējums projekta “Grupu māju būvniecība” realizēšanai.
 • Sociālo pakalpojumu attīstība Mores Amatu mājā.
 • Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
 • Sociālā palīdzība un sociālie pabalsti novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm.
 • Līdzfinansējums biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.

 

Pievienotie faili

AtalgojumsPašvaldības nolikums, budžets, simbolika

21.02.2019. s.n. Nr.3 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 17.01.2019. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam.pdf (657.32 KB)
2019.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.pdf (1.364 MB)
17.05.2018. s.n. Nr.14 Par grozījumiem SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (2.139 MB)
15.03.2018. s.n. Nr.8 Grozījumi SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (270.32 KB)
2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (622.12 KB)
2017.gada 18.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (323.97 KB)
11.01.2018. s.n. Nr.1 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 18.01.2017. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (281.29 KB)
13.01.2016. s.n. Nr.1 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (335.36 KB)
22.04.2015. s.n. Nr.6 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam.pdf (245.05 KB)
15.07.2015. s.n. Nr.8 Grozījumi Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (212.78 KB)
2015.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (88.68 KB)
2014.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.20 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (160.62 KB)
2014.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.17 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.57 KB)
2014.gada 23.jūlija saistošie noteikumi Nr.16 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.99 KB)
2014.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.61 KB)
2014.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.36 KB)
2013.gada 23.oktobra saistošie noteikumi Nr.35 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.51 KB)
2013.gada 31.jūlija saistošie noteikumi Nr.19 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.63 KB)
2013.gada 15.maija saistošie noteikumi Nr.12 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.03 KB)
2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.41 KB)
2013.gada 6.marta saistošie noteikumi Nr.9 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.95 KB)
2013.gada 9.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (110.52 KB)
2012.gada 10.oktobra Saistošie noteikumi Nr.27 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (113.04 KB)

Budžets 2020Budžets 2019Budžets 2018Budžets 2017Budžets 2016

Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.gadam.pdf (526.51 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (318.36 KB)
2016.gada budžets.pdf (486.85 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās aapdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.12 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (43.14 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.33 KB)
Pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējums 2016. - 2018.g..pdf (68.23 KB)
Saistošie noteikumi - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (93.68 KB)
Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.pdf (53.76 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (80.63 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (71.33 KB)
Ziņojums par pašvaldības 2016.gada budžetu.pdf (94.96 KB)

Budžets 2015

Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (64.35 KB)
Speciālais budžets 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (59.38 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (85.01 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (68.44 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta izdevumu tāme.pdf (357.46 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta ieņēmumu tāme.pdf (287.86 KB)
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu budžeta izdevumu norēķinu veikšanai ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm 2015.gadā.pdf (54.39 KB)
Pamatbudžet ieņēmumu tāme 2015.pdf (71.83 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2015.pdf (94.16 KB)
Speciālais budžets 2015.pdf (53.98 KB)
Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015.pdf (58.05 KB)

Budžets 2014Budžets 2013Budžets 2012Budžets 2011Budžets 2010Citi


Pasākumi