Ceturtdiena, 23. janvāris
Šodien sveicam: Grieta, Strauta, Rebeka
Laika ziņas: Sigulda -0.4℃, ZR vējš 3.2 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Investīciju projekti

 Esošie projekti (notiek realizācija)

Nosaukums

Summa

Apraksts

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā

Projekta kopējās izmaksas ir 7 730 040 EUR, EKII projekta ietvaros attiecināmās izmaksas 2 744 530,04 EUR, no tām EKII sedz 70%, Siguldas novada Dome – 30%.

Projekta mērķis ir Siguldas novada Kultūras centra ēkas Pils ielā 10, Siguldā, energoefektivitātes uzlabošana, pārbūvējot esošo kultūras centra ēku par zema enerģijas patēriņa ēku.

Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību pēc projekta īstenošanas būs 32.60 kWh/m2 gadā. Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 44 568.79 kg CO2/gadā.
Projekta īstenošanas laiks: 2016.–2018.gads.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr.8333 “Jaunā pils”

Projekta kopējās izmaksas ir 904 979.95 EUR, attiecināmās izmaksas 714 285.00 EUR, no tām EKII sedz 70%, Siguldas novada pašvaldība – 30%.

Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 8333 “Siguldas Jaunā pils” ēkas energoefektivitātes uzlabošana.

Lai nodrošinātu visu būvdarbu un restaurācijas darbu saskaņotu un secīgu veikšanu, ēkas siltināšanas pasākumi tiks īstenoti vienlaikus ar plānotajiem pils restaurācijas darbiem. Restaurācijas darbu veikšanai ir plānots piesaistīt Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu.

Projekta ietvaros plānotais enerģijas ietaupījums ir 173 840 kWh gadā. Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 32 470,86 kg CO2/gadā.
Projekta īstenošanas laiks: 2016.–2019. gads.

INT-HERIT

 

INT-HERIT pilsētu sadarbības tīkls strādās pie inovatīvu modeļu īstenošanas kultūrvēsturiskā mantojuma pārvaldībā mazās un vidējās pilsētās.

Īstenošanas tīkli ir jauns URBACT projektu veids, kur pilsētas mainīsies pieredzē par rīcībpolitiku īstenošanu.

Skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Mores pagasta Tautas namam vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 30 000 EUR, no tām ELFLA sedz 90%, Siguldas novada pašvaldība – 10%.

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu un pakalpojumu sniegšanu Mores pagasta iedzīvotājiem, Mores pamatskolas skolēniem un visiem. Projekta ietvaros tiks iegādātas gaismas un skaņas iekārtas Mores pagasta Tautas namam.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2017.gada 31.martam.
Mores Amatu mājas pārbūves projekta I kārta – sociālo pakalpojumu centra izveide Mores pagastā Projekta kopējās izmaksas 50 000 EUR, attiecināmās izmaksas 43 606,09 EUR, no tām ELFLA sedz 90%, Siguldas novada pašvaldība – 10%.

Projekta mērķis ir veikt Mores Amatu mājas pārbūves projekta pirmo kārtu, pārbūvējot un aprīkojot daļu no ēkas Siguldas ielā 7A, Morē, Mores pagastā, un izveidojot tajā sociālo pakalpojumu centru Mores pagasta iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanu jāveic līdz 2018.gada 30.novembrim.

Allažu Tautas nama ēkas vienkāršota atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

Kopējās projekta izmaksas 50 000 EUR, no tām 37 616 EUR sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 12 384 EUR – Siguldas novada Projekts tiks īstenots 2018.gadā.

Projekta mērķis ir veikt Allažu Tautas nama ēkas remontdarbus un labiekārtot teritoriju ap ēku, uzlabojot pieejamību kultūras pasākumiem, sabiedriskajām aktivitātēm dažādām iedzīvotāju grupām, veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs.

Projektā plānotās aktivitātes: pārbūvēt un sakārtot Tautas nama ieejas mezglu, izbūvējot arī pandusu; daļēji nomainīt vecos logus, sakārtot teritoriju ap ēku, izveidojot atpūtas vietu pasākumu rīkošanai.

Projekts tiks īstenots 2018.gadā.

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija

Projekta kopējās izmaksas ir 11 529 692,36 EUR, kopējās attiecināmās izmaksas 11 261 356,18  EUR, no tām 2 988 570 EUR jeb 26,53827791% ir ERAF finansējums, 1 654 557,24 EUR jeb 14,69234445% – valsts budžeta dotācija, 6 618 228,94 EUR jeb 58,76937763% – Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas – 268 336,18 EUR.

Projekta mērķis ir attīstīt Siguldas novada izglītības iestāžu infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas 1.pamatskolā.

Projekta aktivitātes – Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā STEM korpusa būvniecība, vecā korpusa pārbūve Kronvalda Ata ielā 7, izveidojot ergonomisku mācību vidi, materiāltehniskās bāzes modernizācija, reģionālā metodiskā centra attīstība, Siguldas 1.pamatskolas ēkas pārbūve ergonomiskas mācību vides izveidošanai, materiāltehniskās bāzes uzlabošana – ir atbilstoša SAM 8.1.2.mērķim. Īstenojot projektu, tiks nodrošināta nepieciešamā vide un aprīkojums kvalitatīva, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta īstenošanas ilgums: no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

Projekta īstenošanā ir iesaistīti astoņi sadarbības partneri, Siguldas novada pašvaldība ir projekta vadošais partneris. Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 9 385 265,75 EUR, t.sk., 5 634 000 EUR ERAF finansējums. Siguldas novada pašvaldības projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 2 271 746 EUR, no tām ERAF finansējums 1 408 500 EUR, valsts budžeta dotācija – 154 349 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 708 898 EUR.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Projekta ietvaros tiks saglabāti un atjaunoti deviņi valsts nozīmes kultūras mantojuma objekti:

  • Siguldas Jaunā pils (Nr.8333; Nr.7445);
  • Valmieras viduslaiku pils (Nr.6921; Nr.2505);
  • Sv. Sīmaņa baznīca (Nr.6922);
  • Rubenes ev. lut. baznīca (Nr.6903);
  • Cēsu pils komplekss (Nr.6203; Nr.6206; Nr.392);
  • Sv. Jāņa luterāņu baznīca (Nr.6214);
  • Āraišu arheoloģiskais parks (Nr.6216; Nr.398);
  • Ungurmuižas komplekss (Nr.6260; Nr.6261; Nr.6262);
  • Ērģemes viduslaiku pils (Nr.2362).

Saglabājot un atjaunojot minētos kultūras mantojuma objektus, tiks jaunradīti 15 pakalpojumi: Siguldas Jaunās pils izstādes, Siguldas Jaunās pils bibliotēka ar lasītavu, Valmieras pils kultūrvides centrs, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas sakrālā mantojuma iepazīšana, zvanu, pulksteņa mehānisma un torņa apskate, Rubenes baznīcas ekspozīcija “Pa Hronikas pēdām” izveidošana, Cēsu viduslaiku pils piedzīvojums “Iejūties viduslaikos”, Cēsu viduslaiku pils multimediāla ekspozīcija “Dzīve Cēsu pils cietumā”, Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcas ekspozīcija baznīcas tornī “Zvana ceļš”, Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcas galvenās zāles ekspozīcija “Sv. Jāņa baznīca – Cēsu vēstures lieciniece”, Āraišu arheoloģiskā parka ezerpils brīvdabas ekspozīcijas papildinājums, Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centrs, Ungurmuižas “Vēsturiskā ekspozīcija”, Ungurmuižas “Dzīvā ekspozīcija”, Ungurmuižas “Cikliskā ekspozīcija”, Erģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošana atvēršanai apmeklētājiem.

Objektu apmeklējumi 2023.gadā, salīdzinot ar apmeklējumu skaitu pirms investīciju veikšanas 2015.gadā, kopumā pieaugs par vismaz 87 000 apmeklējumiem.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 9 385 265,75 EUR, t.sk., 5 634 000 EUR ERAF finansējums. Kopējās publiskās attiecināmās izmaksas ir 7 498 420,95 EUR, kas iekļauj ERAF snieguma rezerves 366 000 EUR apmērā priekšfinansējumu proporcionāli ERAF pieejamajai summai visiem partneriem. Privātās attiecināmās izmaksas ir 67 443 EUR.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 23 mēneši pēc plānotā līguma noslēgšanas brīža, t.i. no 2018.gada februāra līdz 2019.gada decembrim. 

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās

Projekta kopējās izmaksas ir 844 483.15 EUR, no tām 502 606.95 EUR ir attiecināmas izmaksas, projekta publiskās neattiecināmās izmaksas 234 162.58 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas 107 713.62 EUR. Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 427 215.89 EUR, jeb 85% no attiecināmajām izmaksām.

Projekta mērķis ir veicināt Siguldas kā reģionālas nozīmes attīstības centra izaugsmi, palielinot investīciju piesaisti, sekmējot dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos, darbavietu un pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, uzlabojot ceļu infrastruktūru ražošanas apbūves teritorijā.

Projekta ietvaros pārbūvēts Zinātnes ielas segums posmā no valsts nozīmes autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” līdz reģionālajam autoceļam P8 “Inciems – Sigulda - Mālpils”, veicot inženierkomunikāciju pārbūvi un uzlabošanu.

Projekta īstenošana no 2017.gada 10.marta līdz 2017.gada 31.decembrim.

Siguldas pils kompleksa pārbūve, revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam

Projekta kopējās izmaksas ir 4 945 953.26 EUR, no tām 3 946 235.12 EUR ir attiecināmas izmaksas, 999 718.14 EUR neattiecināmas izmaksas. Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 085 516.71 EUR jeb 78.19% no attiecināmajām izmaksām.

Projekta mērķis ir Siguldas pils kompleksa revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.

Projekta ietvaros paredzēta Siguldas pils kompleksa trīs ēku pārbūve saimnieciskajai darbībai, kā arī pils kompleksa teritorijas labiekārtošana.

Projekta īstenošana veicinās 56 jaunu darbavietu izveidošanu, kā arī atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 80 000 EUR apmērā. Atjaunotā degradētā teritorija kopumā ir 2,5 ha.

Projekta īstenošanas ilgums: no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 30.septembrim.

   

Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3500 EUR, LVAFA finansējums – 100%.

Projekta mērķis ir Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) finansētā projekta ietvaros izstrādāt Jūdažu ezera apsaimniekošanas plānu, lai ezeru kā nozīmīgu rekreācijas resursu varētu apsaimniekot ilgtspējīgi, iesaistot arī zemju īpašniekus ap ezeru, nepasliktinot ezera stāvokli, plānā apvienojot visu ezera resursu (gan rekreācijas, gan zivsaimniecības, gan dabas) ilgtspējīgai izmantošanai un atjaunošanai nepieciešamos nosacījumus. Lai plāns būtu saistošs visām ezera izmantošanā ieinteresētajām pusēm, tajā ietvertie nosacījumi un ieteikumi ezera ilgtspējīgai apsaimniekošanai tiks iekļauti pašvaldības saistošajos noteikumos par Jūdažu ezera apsaimniekošanu un aizsardzību.

Projekts tiek īstenots līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 55 557 EUR, no tām 70% sedz LVAFA, 30% Siguldas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir izbūvēt apmeklētājiem, tajā skaitā ūdens tūristiem, ērtu infrastruktūru Siguldas pludmalē pie Gaujas, padarot pludmali pieejamāku apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, bērnu ratiņiem. Projekta ietvaros pludmalē tiks izbūvētas gājēju takas ar koka laipām un stiprinātu grunts segumu atsevišķos posmos, izbūvēta laivu piestātne uz pontoniem ar izvilkšanas trapu, izbūvēts stāvlaukums un taka līdz laivu piestātnei, kā arī uzstādīta cilvēkiem ar kustību traucējumiem piemērota ģērbtuve, informatīvais stends un SOS poga.

Projekts tiek īstenots līdz 2019.gada 30.aprīlim.

 

Pasākumi