Sestdiena, 27. februāris
Šodien sveicam: Līvija, Līva, Andra
Laika ziņas: Sigulda +1.7℃, ZR vējš 5.4 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Investīciju projekti

 Esošie projekti (notiek realizācija)

Nosaukums

Summa

Apraksts

Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Siguldas un Mores pagastos

Projekta kopējā summa 422 155,90 EUR,

Projekta attiecināmo izmaksu summa 369 116,34 EUR,

Projekta plānotā publiskā finansējuma summa 332 204,69 EUR.

Projekta mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku ietekmi uz novada teritoriju vērstu uz uzņēmējdarbības veicināšanu un apdzīvotības saglabāšanu, projekta ietvaros plānota nākamo trīs prioritāro grants ceļu pārbūve. Lai ievērotu saimnieciskuma principu, prioritāro ceļu pārbūve notiks posmos, kuros saskaņā ar ceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas aktiem tā ir nepieciešama.

Projekta ietvaros plānota grants ceļu pārbūve 9,95 km garumā: Siguldas pagastā grants ceļš A2-Muldas posmā 0,0–4,12 km un grants ceļš A2–Kundziņi–Muldas posmā 0,0–4,01 km, Mores pagastā grants ceļš Rotas–Akseles–Salmiņi posmā 0,0–2,51 km.

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2020. gada decembrim.

Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Allažu un Mores pagastos

Projekta kopējā summa 636270,33 EUR,

Projekta attiecināmo izmaksu summa 597550,33 EUR,

Projekta plānotā publiskā finansējuma summa 537795,29 EUR.

Projekta ietvaros plānota grants ceļu pārbūve 7,16 km garumā: Allažu pagastā grants ceļš Rudiņi–Anšpēteri posmā 0,2–1,2km un grants ceļš Lāčplēši–Augšciems posmā 0,0–0,7km, Mores pagastā grants ceļš Akenstaka–Rūpnieki–Kalēji posmā 0,0–5,4km.

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2020. gada novembrim.

Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Allažu Tautas nama pirmā stāva foajē, sanmezglu un ģērbtuvju atjaunošana

Projekta kopējā summa 50000 EUR,

Projekta attiecināmo izmaksu summa 50000 EUR,

Projekta plānotā publiskā finansējuma summa 45000 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot kultūras pasākumu pieejamību dažādām sabiedrības grupām un radīt patīkamu vidi jauniem kultūras pasākumiem, labiekārtojot Allažu tautas nama foajē, izveidojot labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un labiekārtojot teritoriju. Projekta īstenošanas ilgums līdz 2021. gada janvārim.

Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 591 061,75 EUR, no tām ERAF finansējums ir 468 946,96 EUR,

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 17 731,85 EUR,

Siguldas pašvaldības finansējums ir
70 927,42 EUR,

cits publiskais finansējums ir 33 455,52 EUR.

Projekta mērķis ir izveidot grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūru, kurā tiks izvietoti arī atelpas brīža pakalpojumi, lai nodrošinātu profesionālu aprūpi, paplašinātu cilvēku iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā, apgūtu sadzīves iemaņas, piedalītos sabiedrības dzīves norisēs un iegūtu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dalībai darba tirgū.

Projekta rezultātā Siguldā, Saules ielā 6B, tiks uzbūvēta jauna būve, kurā būs izveidotas 16 vietas grupu māju iedzīvotājiem un 2 vietas atelpas brīža apmeklētājiem. 

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2021. gada decembrim.

Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 11 675 793 EUR, t.sk., ERAF finansējums ir  5 892 143 EUR,

Siguldas novada pašvaldības projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 4 189 344,96 EUR, no tām ERAF finansējums 1 395 932,19 EUR,

Valsts budžeta dotācija 143 647,74 EUR,

pašvaldības līdzfinansējums 2 649 765,03 EUR.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti astoņi sadarbības partneri, Siguldas novada pašvaldība ir projekta vadošais partneris. 

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Projekta ietvaros tiks saglabāti un atjaunoti deviņi valsts nozīmes kultūras mantojuma objekti:

  • Siguldas Jaunā pils (Nr.8333; Nr.7445);
  • Valmieras viduslaiku pils (Nr.6921; Nr.2505);
  • Sv. Sīmaņa baznīca (Nr.6922);
  • Rubenes ev. lut. baznīca (Nr.6903);
  • Cēsu pils komplekss (Nr.6203; Nr.6206; Nr.392);
  • Sv. Jāņa luterāņu baznīca (Nr.6214);
  • Āraišu arheoloģiskais parks (Nr.6216; Nr.398);
  • Ungurmuižas komplekss (Nr.6260; Nr.6261; Nr.6262);
  • Ērģemes viduslaiku pils (Nr.2362).

Saglabājot un atjaunojot minētos kultūras mantojuma objektus, tiks jaunradīti 15 pakalpojumi: Siguldas Jaunās pils izstādes, Siguldas Jaunās pils bibliotēka ar lasītavu, Valmieras pils kultūrvides centrs, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas sakrālā mantojuma iepazīšana, zvanu, pulksteņa mehānisma un torņa apskate, Rubenes baznīcas ekspozīcija “Pa Hronikas pēdām” izveidošana, Cēsu viduslaiku pils piedzīvojums “Iejūties viduslaikos”, Cēsu viduslaiku pils multimediāla ekspozīcija “Dzīve Cēsu pils cietumā”, Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcas ekspozīcija baznīcas tornī “Zvana ceļš”, Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcas galvenās zāles ekspozīcija “Sv. Jāņa baznīca – Cēsu vēstures lieciniece”, Āraišu arheoloģiskā parka ezerpils brīvdabas ekspozīcijas papildinājums, Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centrs, Ungurmuižas “Vēsturiskā ekspozīcija”, Ungurmuižas “Dzīvā ekspozīcija”, Ungurmuižas “Cikliskā ekspozīcija”, Erģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošana atvēršanai apmeklētājiem.

Objektu apmeklējumi 2023. gadā, salīdzinot ar apmeklējumu skaitu pirms investīciju veikšanas 2015. gadā, kopumā pieaugs par vismaz 87 000 apmeklējumiem.

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2021. gadam jūnijam.

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija

Projekta kopējās izmaksas ir 18 624 512,19 EUR,

ERAF finansējums 2 988 570 EUR,

valsts budžeta dotācija 1 654 557,24 EUR,

Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums 13 981 384,95 EUR.

Projekta mērķis ir attīstīt Siguldas novada izglītības iestāžu infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas 1.pamatskolā.

Projekta aktivitātes – Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā STEM korpusa būvniecība, vecā korpusa pārbūve Kronvalda Ata ielā 7, izveidojot ergonomisku mācību vidi, materiāltehniskās bāzes modernizācija, reģionālā metodiskā centra attīstība, Siguldas 1.pamatskolas ēkas pārbūve ergonomiskas mācību vides izveidošanai, materiāltehniskās bāzes uzlabošana – ir atbilstoša SAM 8.1.2.mērķim. Īstenojot projektu, tiks nodrošināta nepieciešamā vide un aprīkojums kvalitatīva, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2021. gadam decembrim. 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr.8333 “Jaunā pils”

Projekta kopējās izmaksas ir 1 028 892,34 EUR,

EKII finansējums ir 499 999,50 EUR,

Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums 528 892,84 EUR.

Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 8333 “Siguldas Jaunā pils” ēkas energoefektivitātes uzlabošana.

Lai nodrošinātu visu būvdarbu un restaurācijas darbu saskaņotu un secīgu veikšanu, ēkas siltināšanas pasākumi tiks īstenoti vienlaikus ar plānotajiem pils restaurācijas darbiem. Restaurācijas darbu veikšanai ir plānots piesaistīt Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu.

Projekta ietvaros plānotais enerģijas ietaupījums ir 173 840 kWh gadā. Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 32 470,86 kg CO2/gadā.

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2020. gada augustam.

Pasākumi