Trešdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala
Laika ziņas: Sigulda +7.4℃, D vējš 1.6 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Aktuāli paziņojumi

Paziņojums lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā nodošanu publiskai apspriešanai

12.04.2018 Siguldas novada dome ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 6. 21.§), ar kuru ir nodota publiskai apspriešanai SIA „KB Architecture” izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2018.gada 18.aprīļa līdz 2018. gada 20.maijam, kā arī sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2018. gada 18.maijā plkst.18.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Kultūras nama mazajā zālē, un 2018. gada 21.maijā Zinātnes ielā 7 Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās plkst.17.00 notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Ar izstrādātā lokālplānojuma redakciju drukātā veidā iespējams iepazīties Zinātnes ielā 7 Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt Būvniecības kontroles nodaļas telpās, kā arī elektroniski parakstus sūtot uz buvvalde@sigulda.lv.

Papildus informāciju iespējams saņemt pie izstrādes vadītāja Roberta Lipsberga (tālruņa numurs 67800959, e-pasts roberts.lipsbergs@sigulda.lv).

Pielikumi:

1. Pārskats par lokālplānojumu (pdf.)
2. Grafiskā daļa (pdf.)
3. Paskaidrojuma raksts (pdf.)
4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (pdf.)

______________________________________

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunveldzes”, Allažu pag., Siguldas nov. sadalīšanai turpmāko virzību publisko apspriešanu

12.04.2018. Siguldas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunveldzes”, Allažu pagastā, Siguldas novadā sadalīšanai turpmāko virzību” (prot. Nr. 6. 20.§), ar kuru tiek nodots publiskai apspriešanai SIA „M un M risinājumi” izstrādātais detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš no 2018. gada 18.aprīļa līdz 2018. gada 13.maijam.

Sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2018. gada 7.maijā plkst.17.00 Zinātnes ielā 7, 3.stāvā. Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt, pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas telpās, sazinoties ar teritorijas plānotāju, zvanot uz tālruni 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumi:

1. Paskaidrojuma raksts (pdf.)
2. Zonējuma plāns (pdf.)
3. Transporta plāns (pdf.)
4. Sadales komunikāciju apgrūtinājumu plāns (pdf.)
5. Apbūves noteikumi (pdf.)
6. Detālplānojuma izstrādes kārtība (pdf.)
7. Izstrādes noteikumi (pdf.)
8. Saņemtie atzinumi (pdf.)
9. Ziņojums par iebildumiem (pdf.)
10. Ziņojums par institūciju atzinumiem (pdf.)

________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar nosaukumu „Plānupe”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, un darba uzdevuma apstiprināšanu jaunas apbūves veikšanai.

Siguldas novada pašvaldības dome 2017.gada 9.novembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr. 19., 6.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar nosaukumu „Plānupe”, Allažu pagasts, Siguldas novads, un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 409.6.punkta nosacījumus, kas nosaka, ka pirms jaunas būvniecības uzsākšanas izstrādājams detālplānojums teritorijās ar īpašiem noteikumiem, kuras norādītas plānā „Siguldas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:16000.”

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt, sazinoties ar teritorijas plānotāju pa tālruni 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

_________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi „Grīvnieki”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi sadalīt zemes gabalu jaunas apbūves veikšanai.

Siguldas novada pašvaldības dome 2017.gada 19.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr. 1., 7.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi „Grīvnieki”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, ar mērķi sadalīt zemes gabalu jaunas apbūves veikšanai”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 409.6.punkta nosacījumus, kas nosaka, ka pirms jaunas būvniecības uzsākšanas izstrādājams detālplānojums teritorijās ar īpašiem noteikumiem, kuras norādītas plānā „Siguldas pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” M 1:8000 (ar mēroga noteiktību M 1:2000).

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt, sazinoties ar teritorijas plānotāju pa tālruni 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

_________________________________________

Par būvniecības ieceres „Nobrauktuve uz īpašumu un koka nociršana Rīgas ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā” publisko apspriešanu

Būves nosaukums: Nobrauktuve uz īpašumu

Būves adrese: Rīgas ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā

Būvniecības ierosinātājs: Linda Poriete

Projekta izstrādātājs: Ēriks GEIŽINS, sertifikāta Nr. 20-2502

Nobrauktuves uz īpašumu iecere nodota publiskajai apspriešanai ar būvvaldes 29.08.2017. lēmumu (prot. Nr.36.§ 11.).

Publiskā apspriešana notika laikā no 01.09.2017. līdz 29.09.2017.

 „Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 30.08.2017. pašvaldības interneta mājas lapā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, ataujas lapa) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā un pašvaldības interneta mājas lapā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums bija paredzēts 29.09.2017. plkst.17.00 Siguldas novada domes Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu nebija ieradies neviens interesents.

Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē nav saņemta neviena aptaujas lapa.

Institūciju atzinumi par būvniecības ieceri nav pieprasīti/saņemti .

Pielikumā: publiskās apspriešanas materiāli.

 1. Paziņojuma teksts;
 2. Publikācijas pašvaldības interneta vietnē;
 3. Aptaujas lapa;
 4. Būvtāfeles un pašvaldības telpās izvietojamās planšetes makets.

_________________________________________

Paziņojums par dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūves Lāčplēša ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā publisko apspriešanu

Būves nosaukums: dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūve

Adrese: Lāčplēša ielā 14, Sigulda, Siguldas novads

Ierosinātājs: Sandijs Liekniņš

Projekta izstrādātājs: arhitekts  Māris Lācis,  sert Nr. 10-0794

Dzīvojamās mājas pārbūves par viesu namu un personāla ēkas jaunbūvesiecere nodota publiskajai apspriešanai ar būvvaldes 29.08.2017. lēmumu (prot. Nr.36.§ 5.).

Publiskā apspriešana notika laikā no 30.08.2017. līdz 30.09.2017.

 „Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 30.08.2017. pašvaldības interneta mājas lapā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts, paziņojums, ataujas lapa) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā un pašvaldības interneta mājas lapā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums bija paredzēts 28.09.2017. plkst.17.00 Siguldas novada domes būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu nebija ieradies neviens interesents.

Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē nav saņemta neviena aptaujas lapa.

Institūciju atzinumi par būvniecības ieceri nav pieprasīti/saņemti .

Pielikumā: publiskās apspriešanas materiāli:

 1. paziņojuma teksts;
 2. publikācijas pašvaldības interneta vietnē;
 3. aptaujas lapa;
 4. būvtāfeles un pašvaldības telpās izvietojamās planšetes makets.​

_________________________________________ 
 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes „Kreiļos”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.- 2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Lauku zemes (L) uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA)

29.septembrī Siguldas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.16.1.§ „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu „Kreiļos”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Lauku zemes (L) uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA)”. Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus novada teritorijas ilgtspējīgai attīstībai zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas atkritumu apsaimniekošanas jomā. Plānotā darbība atbilst Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.–2038.gadam, jo tajā ietvertajā SVID analīzē, kā drauds ir minēts vides piesārņošana un dārza atkritumu dedzināšanas process, ir vidi piesārņojošs process, savukārt kompostēšana ir process, kas veicina dabas resursu racionālu izmantošanu.

Atbilstoši 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko daļu, lokālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Lauku zemes (L).

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotājs Roberts Lipsbergs. Kontakttālrunis 67800959, e-pasts roberts.lipsbergs@sigulda.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus iespējams sniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās plkst.8.00–18.00 un ceturtdienās plkst.8.00–18.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Ar lēmumu un lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

​_________________________________________ 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi „Sproģi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla būvniecības uzsākšanai

Siguldas novada pašvaldības dome 29.septembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.16.,2.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi „Sproģi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāla būvniecības uzsākšanai”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 409.6 punkta nosacījumus, kas nosaka, ka pirms jaunas būvniecības uzsākšanas izstrādājams detālplānojums teritorijās ar īpašiem noteikumiem, kuras norādītas plānā „Siguldas pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” M 1:8000 (ar mēroga noteiktību M 1:2000).

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt, sazinoties ar Teritorijas plānotāju pa tālruni 67800959, kā arī sekojot informācijai portālā www.geolatvija.lv.

_________________________________________ 

Paziņojums par koka plānoto nociršanu (būvniecības ieceres publisko apspriešanu)

 • Objekts: Nobrauktuve uz īpašumu Rīgas ielā 19, Siguldā un koka nociršana.
 • Adrese: Rīgas iela 19, Sigulda, Siguldas novads.

No 1. līdz 29.septembrim Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā – vizuālo risinājumu. Būvniecības ieceres realizācijai paredzēts nocirst vienu koku –liepu Rīgas ielas sarkano līniju robežās pie īpašuma Rīgas ielā 19.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 28.septembrī plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā. Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 29.septembris līdz plkst.14.00.

Būvniecības ierosinātājs: Linda Poriete, Rīgas iela 19, Sigulda, Siguldas novads, tālrunis 29293042.
Būvprojektu izstrādātājs: arhitekts Ēriks Geižins, sertifikāta Nr. 20-2502, tālrunis 25730036.

Pielikumi:

_________________________________________ 


Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

 • Objekts: dzīvojamās mājas pārbūve par viesu namu un personāla ēkas jaunbūve.
 • Adrese: Lāčplēša iela 14, Sigulda, Siguldas novads.

No 30.08.2017. līdz 30.09.2017. Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā – vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 28.septembrī plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā. Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 28.septembris līdz plkst.17.00.

Būvniecības ierosinātājs: Sandijs Liekniņš, adrese: Līvkalna iela 14,  Sigulda, Siguldas novads, kontaktpersona – Sandijs Liekniņš, tālrunis 29272647

Būvprojekta izstrādātājs: arhitekts Māris Lācis, sertifikāta  Nr. 10-0794, adrese:  Kvēles iela 15/13–11, Rīga, LV-1024, kontaktpersona Jānis Zālītis, tālrunis 28376116.

Pielikumi:

_________________________________________ 

Paziņojums par Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta lēmumu „Par Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu” (Siguldas novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.14., 11.§) ir uzsākta Siguldas identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrāde.

Par izstrādes vadītāju apstiprināta telpiskās attīstības plānotāja Zane Gatere (e-pasta adrese zane.gatere@sigulda.lv; tālrunis 67800962). Ar darba uzdevumu tematiskā plānojuma izstrādei var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Tematiskā plānojuma izstrādes procesa laikā novadnieki tiek gaidīti sabiedrības līdzdalības pasākumos, kas laikus tiks izziņoti pašvaldības interneta vietnē, pašvaldības Pakalpojumu centrā, kā arī pašvaldības administratīvajās ēkās. Priekšlikumus var iesniegt rakstiski, fiziskām personām norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un faktisko adresi, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kā arī faktisko adresi, kontakttālruni un e-pasta adresi saziņai.

_________________________________________ 

Paziņojums par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Siguldas novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu „Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” (Siguldas novada domes sēdes protokols Nr.13. 44.§) ir uzsākta Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrāde.

Par izstrādes vadītāju ir apstiprināts Siguldas novada domes būvniecības kontroles nodaļas teritorijas plānotājs Roberts Lipsbergs (e-pasts roberts.lipsbergs@sigulda.lv; tālrunis 67800959).

Ikviens novadnieks tiek aicināts aktīvi piedalīties teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē. Lūdzam visu novadā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekus izvērtēt to izmantošanu, jo teritorijas grozījumu izstrādes procesā ir iespējams mainīt  novada teritoriju funkcionālo zonējumu un apbūves noteikumus, ja vien ierosinājumi ir loģiski pamatoti un kopsakarībā ar visa novada plānojumu.

Rakstiski priekšlikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami līdz 2017.gada 1.oktobrim. Tos iespējams iesniegt vēršoties visās pašvaldības pagasta pārvaldēs, Pakalpojumu centrā vai nosūtot to ar pasta starpniecību Siguldas novada pašvaldībai (Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV–2150), kā arī elektroniski izmantojot pašvaldības pakalpojumu portālu https://e.sigulda.lv (iesniegums brīvā formā).

Priekšlikumā fiziskām personām norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, faktisko adresi un kontaktinformāciju saziņai. 

Iesnieguma paraugs

Ar izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju būs iespējamas iepazīties, kā arī izteikt savu viedokli publiskās apspriešanas laikā, par kuras norisi informācija sekos.

Pielikumi:

 1. 2017. gada 27. jūlija Siguldas novada domes sēdes protokola izraksts Nr. 13 44.§, “Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
 2. 2016. gada 14. decembra Siguldas novada domes sēdes protokola izraksts Nr. 20 17.§, “Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 – 2024. gadam grozījumu Darba uzdevuma apstiprināšanu”.
 3. Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012 – 2024. gadam grozījumu izstrādes laika grafiks.

_________________________________________ 
 

Paziņojums par ēdnīcas pārbūves par Amatu māju, katla mājas pārbūves par sociālās aprūpes centru un katla mājas novietošanas būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības iecere: Ēdnīcas pārbūve par Amatu māju, katla mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru un katla mājas novietošana Siguldas ielā 7A, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā, LV-2170.
Ar būvniecības ieceres dokumentiem var iepazīties Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.
Atsauksmju sniegšana: No 12.07. līdz 09.08.2017.
Plānotā (atļautā) izmantošana: Publiskā apbūve.
Būvniecības ierosinātājs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, Reģ.nr. 90000048152.
Kontaktpersona: Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas būvinženieris Leonīds Ermansons, tālrunis 67800951.
Būvniecības izstrādātājs: SIA „Būvdizains”, Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga, LV-1010, Reģ.Nr. :LV 43603011124.
Kontaktpersona: Jānis Kreics, tālrunis 22012265.

Pielikumi:

_________________________________________ 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pulkveža Brieža ielā 89, Siguldā, jaunas rindu mājas būvniecības uzsākšanai

Siguldas novada Dome 2017.gada 12.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 6., 6.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Pulkveža Brieža iela 89, Sigulda, Siguldas nov., jaunas rindu mājas būvniecības uzsākšanai”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 409.6 punkta nosacījumus, kas nosaka, ka pirms jaunas būvniecības uzsākšanas izstrādājams detālplānojums teritorijās ar īpašiem noteikumiem, kuras norādītas plānā „Siguldas pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” M 1:8000 (ar mēroga noteiktību M 1:2000).

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt sazinoties ar Teritorijas plānotāju pa tālruni 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā un portālā www.geolatvija.lv.

_________________________________________ 

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: Biroju un pakalpojumu ēkas jaunbūve.
Adrese: Pulkveža Brieža iela 31, Sigulda, Siguldas novads.

No 19.05.2017. līdz 16.06.2017. Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 8.jūnijā plkst.17.00, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā. Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 16.jūnijs līdz plkst.14.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „AIDA VA”, „Paceplīši”, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, tālrunis 29211083.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „V-studio”, Reģ. Nr.40103551141; Robežu iela 11, Sigulda, Siguldas novads; Arh.Varis Rungēvics; tālrunis 29424361.

Pielikumi:

_________________________________________ 


Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: Konferenču un semināru ēkas lietošanas veida maiņa par viena dzīvokļa dzīvojamo māju Pēteralas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
Adrese: Pēteralas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.

No 13.februāra līdz 13.martam Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā – vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 13.martā plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā. Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 13.marts līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: Normunds Lācis, Pēteralas iela 2, Sigulda, Siguldas novads, tālr. 29269128. Būvprojektu izstrādātājs: arhitekte Gunta Graudupe, (reģ. Nr.40003998741), tālrunis 26553927.

Pielikumi:

_________________________________________ 

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija. 
Adrese: Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.

No 9.februāra līdz 9.martam Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā – vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 6.martā plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā. Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 9.marts līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, Pils iela 16, Sigulda,  LV-2150,   (kontaktpersona- Maija Geidāne, tālrunis 67800951).

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Arhitekta L. Šmita darbnīca”, Reģ. Nr. 40103130930, būvkomersanta reģ. Nr. 2256-R, būvprojekta vadītājs – arh. L.Šmits, sertifikāta Nr.10-0511, tālr. 67601032.

Pielikumi:

_________________________________________ 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā

2017.gada 18.janvārī Siguldas novada Domē pieņemts lēmums Nr.2. 2.§ „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM)”. Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Atbilstoši Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024. gadam, lokālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM), zaļumvietas (Z), ūdeņu (Ū), publiskās apbūves (P) un satiksmes infrastruktūras (TS) teritorija.

Saskaņā 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko daļu.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotājs Roberts Lipsbergs. Kontakttālrunis 67800959, e-pasts roberts.lipsbergs@sigulda.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus iespējams sniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās plkst.8.00–18.00 un ceturtdienās plkst.8.00–18.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Ar lēmumu un lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju iespējams iepazīties Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē, sadaļā „Aktuāli paziņojumi”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Pielikumi:

 _________________________________________ 
 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Siguldas novada Dome 2017.gada 18.janvāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 2 1.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumi:

 _________________________________________ 

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: Mazumtirdzniecības veikala jaunbūve.
Adrese: Rīgas ielā 2, Sigulda, Siguldas novads.

No 16.01.2017. līdz 13.02.2017. Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 7.februārī plkst.17.00, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 13.02.2017. līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „Firma Madara”, reģistrācijas Nr.40003115846, Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729,  tālrunis 64772812.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Bergsons un partneri”, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.2433-R, Garā iela 7, Valmiera, LV-4201, tālrunis 64207197, e-pasts b-b@valm.lv.

Pielikumi:

 _________________________________________ 


Publiskā apspriešana par skolas ēkas pārbūvi un jauna mācību korpusa būvniecības ieceri A.Kronvalda ielā 7

No 12.decembra līdz 2017.gada 9.janvārim norisinās publiskā apspriešana skolas ēkas pārbūvei un jauna mācību korpusa būvniecības iecerei Ata Kronvalda ielā 7, kur saskaņā ar Siguldas novada izglītības nozares attīstības stratēģiju nākotnē atradīsies Siguldas Valsts ģimnāzija. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2017.gada 9.janvārī plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7.

Skolas ēkas A.Kronvalda ielā atjaunošana paredz 22 mācību kabinetu pārbūvi, spoguļu zāles, mākslas darbnīcas un izstāžu galerijas izveidi, kā arī garderobes un labierīcību pārbūvi. Savukārt jaunajā skolas korpusā plānots izbūvēt 12 mācību klases, pedagogu kabinetus, ēdamzāli, jaunu skolas aktu zāli, bibliotēku, liftu, labierīcības, tehniskās telpas un palīgtelpas. Tāpat būvprojekts paredz izveidot labiekārtotu, slēgtu skolas pagalmu, saglabājot un atjaunojot galveno ieeju skolā.

Siguldas novada iedzīvotāji iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā – ar vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu var Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē un Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7.

Pielikumi:

 _________________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātava
Adrese: Ventas iela 16A, Sigulda, Siguldas novads

No 29.11. līdz 29.12.2016. Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā – vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 29.12.2016. plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 29.12.2016. līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “ADRI Sigulda”, reģistrācijas numurs 40203018666, Ģertrūdes iela 62-21, Rīga, LV-1011, tālrunis 26327798.

Būvprojektu izstrādātājs: arhitekts Dainis Belēvičs, sertifikāta Nr.1-00046, tālrunis 29236897.

Pielikumi:

 _________________________________________


Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda (kadastra apzīmējumi 8015 002 0171 un 8015 002 0173) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

Siguldas novada Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu publiskajai apspriešanai”. Laika posmā no 2016.gada 14.novembra līdz 2016.gada 5.decembrim notiek detālplānojuma projekta zemes vienībām Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda (kadastra apzīmējumi 8015 002 0171 un 8015 002 0173) publiskā apspriešana, savukārt 2016.gada 1.decembrī plkst.17.00, Zinātnes ielā 7, trešajā stāvā Siguldas pagastā, Siguldas novadā, tiks organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Ievērojot augstāk minēto, Siguldas novada pašvaldība informē, ka publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2016.gada 13.decembrī, plkst.16.00 Zinātnes ielā 7, trešajā stāvā. Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma projekta vadītāju Robertu Lipsbergu (tālrunis 67800959, e-pasts: roberts.lipsbergs@sigulda.lv).

_________________________________________

Paziņojums detālplānojuma projekta nekustamam īpašumam Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads (kad. Nr. 8015 002 1103) publisko apspriešanu

2.11.2016. Siguldas novada Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu publiskajai apspriešanai”, nosakot detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 14.novembra līdz 2016.gada 5.decembrim un sabiedrības līdzdalības sapulces norisi, kura notiks Zinātnes ielā 7, 3.stāvā. Siguldas pagastā, Siguldas novadā 2016.gada 1.decembrī plkst.17.00.

Pielikumi:

_________________________________________

Pārskats par būvniecības ieceres „Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve Vidzemes šosejā 16, Siguldā,  Siguldas novadā” publisko apspriešanu
 
Būves nosaukums: Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve 
Būves adrese: Vidzemes šoseja 16, Sigulda,  Siguldas novads
Būvniecības ierosinātājs: SIA „Raibais suns”, Reģ. Nr. 40003797693
Projekta izstrādātājs: SIA „Studija R11”, Reģ. Nr. 40003524575, Robežu iela 11, Sigulda, Siguldas novads.
 
Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas (turpmāk – automazgātava) būvniecības  iecere nodota publiskajai apspriešanai ar Būvvaldes 26.07.2016. lēmumu (prot. Nr.27.§ 8.).
 
Publiskā apspriešana uzsākta ar Būvvaldes 23.08.2016. lēmumu (prot. Nr.31.§ 2.) un notika laikā no 29.08.2016. līdz 26.09.2016. 
 
„Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 26.08.2016. pašvaldības interneta mājas lapā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts (“Būvniecības ieceres ģenerālais plāns”, paziņojums, ataujas lapa un Būvvaldes lēmums) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā un pašvaldības interneta mājas lapā. 
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notika  22.09.2016. plkst.17.00 Siguldas novada domes Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu bija ieradušies 4 interesenti. Publiskās apspriešanas sapulces protokolā atspoguļots SIA „Kripatiņas konditoreja”, reģ. Nr. 40003942574 iebildums pret automazgātavas būvniecību projektā paredzētajā vietā un izskatā. Protokolā norādīts, ka detalizēts iebildumu saraksts iesniegts Siguldas novada domei izvērtēšanai. 
 
I. Būvvaldē  23.09.2016. saņemti SIA „Kripatiņas konditoreja” un SIA “DKDS, Reģ. Nr. 40003928636 iesniegumi ar identisku tekstu, kas uzskatāmi par iepriekšminēto iebildumu izklāstu. Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.1444 nostiprinātas SIA „DKDS” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vidzemes šoseja 14, Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr. 8015 0040426, tādēļ  SIA „DKDS” uzskatāms par tādu nekustamā  īpašuma īpašnieku, kura nekustamais īpašums robežojas ar zemesgabalu, kurā plānota būvniecība. 
Minētajā iesniegumā norādīts, ka būvniecības iecere ir prettiesiska un neatbilst sekojošam normatīvo aktu regulējumam:
1. Būvniecības iecere aizskar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašniecei SIA „DKDS” īpašuma tiesības un radīs zaudējumus blakus esošā restorāna „Fazenda bazārs” īpašniecei “Kripatiņas konditoreja”, kas rastos no tā, ka automašīnu mazgāšana ir saistīta ar ūdens un ķimikāliju lietošanu, kas vēja rezultātā nokļūs iesnieguma iesniedzēja īpašumā, piesārņos to, apkārtējo vidi, radīs smaku, kā arī padarīs restorāna apmeklējumu nepatīkamu un padarīs bērnu rotaļu laukuma izmantošanu neiespējamu.
2. Būvniecības iecere neatbilst Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam III sējuma  „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 83.punktam, 357.1.2. un 166.punktam.
3. Būvniecības iecere neatbilst teritorijas attīstības plānošanas principiem (ilgtspējības, pēctecības, nepārtrauktības, savstarpējās saskaņotības principiem).
4. Būvniecības iecere neatbilst prasībām attiecībā uz piesārņojošām darbībām (Likuma „Par piesārņojumu” 24. pantam un 22.04.2004 Ministru kabineta noteikumu Nr 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”, būvniecības ieceres objektam tuvāk par 100m atrodas dzīvojamā māja Strēlnieku ielā 36 un atpūtas vieta – restorāna „Fazendas bazārs” āra terase.
5. Citi pārkāpumi būvniecības ieceres gadījumā:
 • Būvniecības ieceres realizācijas gadījumā prettiesiski tiek aizskartas SIA „DKDS” tiesības uz Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.1481 nostiprinātas lietu tiesību- ceļa servitūtu par labu nekustamajam īpašumam Vidzemes šoseja 14, kā arī lietošanas tiesību uz 300 kv.m. stāvlaukuma,
 • Būvniecības ierosinātājs vēlas prettiesiski izbeigt konkurējošā restorāna „Fazendas bārs” darbību,
 • Būvniecības ieceres ģenplānā netiek norādīts, vai šajā stāvvietu aprēķinā tiek skarta ar servitūtu noteiktās stāvvietas restorāna „Fazenda bazārs” apmeklētājiem, nav norādīts, kā tiks organizēta auto kustība teritorijā, ja uz iecerēto automazgātuvi veidosies rinda, abās pusēs automazgātuvei veidojas strupceļi bez apgriešanās iespējām. 
II. Publiskās apspriešanas laikā Būvvaldē kopumā saņemtas 125 aizpildītas un parakstītas aptaujas anketas. 
 
Būvniecības iecere atbalstīta 13 anketās.
Anketās, kurās pausts atbalsts būvniecības  iecerei, norādīti sekojoši argumenti:
 • Ieceres realizācija radīs klientu pieplūdumu esošajiem komercobjektiem,
 • Būs iespēja lēti un kvalitatīvi nomazgāt automašīnas,
 • Izdevīga vieta iecerētā pakalpojuma sniegšanai.
Būvniecības iecere noraidīta 112 anketās.
Anketās, kurās noraidīta būvniecības  iecere, norādīti sekojoši argumenti:
 • Automazgātuve atradīsies pārāk tuvu/ būs traucējoša ēdināšanas uzņēmumam un bērnu rotaļu laukumam (26 anketās),
 • Pēc ieceres realizācijas būs mazāk autostāvvietu teritorijā (2),
 • Radīs vides piesārņojumu t.sk. troksni (6),
 • Neiederas Siguldas pilsētas plānojumā/ neatbilst teritorijas plānošanas principiem,
 • Traucēs Strēlnieku ielas dzīvojamo māju iemītnieku naktsmieru, bojās teritorijā augošos augus un dīķī esošās zivis.
Priekšlikumi, lai īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses:
 • Pārcelt iecerēto automazgātuvi   uz citu vietu ārpus Siguldas pilsētas,
 • Pārcelt iecerēto automazgātuvi uz citu vietu teritorijā pie TC „Raibais suns”,
 • Pārcelt iecerēto automazgātuvi uz citu vietu pie Vidzemes šosejas, piemēram esošajā degvielas uzpildes stacijās,
 • Veidot slēgta tipa automazgātuvi,
 • „Uzbūvēt automazgātuvi norobežojošu dekoratīvu sienu, kas bloķētu ūdens pilienu nokļūšanu uz blakus esošiem objektiem”.
III. Institūciju atzinumi:
22.07.2016. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir izdevusi tehniskos noteikumus  Nr.R116TN0323, ar kuriem noteiktas vides aizsardzības prasības vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātuves būvniecībai Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā. 
 
24.10.2016. Siguldas novada Dome ir saņēmusi  Pārvaldes vēstuli „Par paredzēto darbību”, kurā norādīts, ka Pārvalde, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 84.pantam, 86. panta otrās daļas trešajam apakšpunktam un trešajai daļai un 27.01.2015. MK noteikumos Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdot tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” noteiktajam nolemj anulēt Tehniskos noteikumus Nr.R116TN0323.

_________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Siguldas novada Dome 2016.gada 21.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts nekustamā īpašuma ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr.8015 002 3813, detālplānojuma projekts.

Ar lēmumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pag., Siguldas nov., tālrunis 67800957.

_________________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Siguldas novada Dome 2016.gada 21.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 “Par lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3, Priežu iela 7, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Strēlnieku iela 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai, Strēlnieku ielas daļai Siguldas pilsētā apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināti Siguldas novada Domes 2016.gada 21.septembrī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.37 “Lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3, Priežu iela 7, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Strēlnieku iela 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai Siguldas pilsētā, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pag., Siguldas nov., tālrunis 67800957.

Pielikumi:

_________________________________________


Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Siguldas novada Dome 2016.gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 “Par lokālplānojuma zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināti Siguldas novada Domes 2016.gada 31.augustā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.30 “Lokālplānojums zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pag., Siguldas nov., tālrunis 67800957.

Pielikumi:

_________________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Objekts: „Baltu rotu”​ demonstrācijas darbnīca.

Adrese: Bērzu iela 8, Sigulda, Siguldas novads.

No 19.09.2016. līdz 17.10.2016. Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā – vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 13.10.2016. plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 17.10.2016. līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: Inita Straupe, Bērzu iela 8, Sigulda, Siguldas novads, tālrunis 29232661.

Būvprojektu izstrādātājs: arhitekte Natālija Bukovska, sertifikāta Nr. 1-00063, tālrunis 26567999.

Pielikumi:

_________________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu - objekts: Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās auto mazgātavas jaunbūve.

Adrese: Vidzemes šoseja 16, Sigulda, Siguldas novads.

No 29.08.2016. līdz 26.09.2016. Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 22.09.2016. plkst.17.00, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 26.09.2016. līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “Tirdzniecības centrs “Raibais suns””, Braslas iela 29-3, Rīga, Latvija, tālr.: 26369659

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Studija R11”, Reģ. Nr. 40003524575; Robežu iela 11, Sigulda, Siguldas novads; Arh.Varis Rungēvics; tālr. 29424361

Pielikumi:

_________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamā īpašumā ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads

Siguldas novada Dome 2016.gada 3.augustā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 12.,19.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums - precizēt teritorijas izmantošanas veidu (funkcionālo zonu) robežas, ievērojot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 412. punkta nosacījumus, kas pieļauj 10% apjomā no kopējās teritorijas platības mainīt plānotās (atļautās) izmantošanas novietojumu, kā arī realizēt teritorijas plānojumā noteikto papildizmantošanu – savrupmājas būvniecību un sadalīt minēto īpašumu.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt sazinoties ar Teritorijas plānotāju pa tālr. 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

_________________________________________
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas iela 19 un Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu.

Siguldas novada Dome 2016.gada 8. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 8.,14.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas iela 19 un Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu”.

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums - nekustamo īpašumu īpašnieki  vēlas grozīt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un mainīt funkcionālo zonējumu daļā no lokālplānojuma teritorijas, lai radītu priekšnoteikumus ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu īpašuma izmantošanas iespējas.  Iecerētā dzīvojamās apbūves attīstība nav pretrunā ar Siguldas novada attīstības stratēģiju.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt sazinoties ar Teritorijas plānotāju  pa tālr. 67800959 vai e-pastu ilze.urtane@sigulda.lv, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv

_________________________________________

Par lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu Siguldas pilsētā, zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā (kad. Nr. 8015 002 3203), Oskara Kalpaka ielā 12, Siguldā (kad. Nr. 8015 002 3221), Krišjāņa Barona ielā 27, Siguldā (kad. Nr. 8015 002 3212) un Oskara Kalpaka ielas daļā, Siguldā (kad. Nr. 8015 002 3234)

Informējam, Siguldas novada Dome 18.05.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 7, 11§) “Par lokālplānojuma projekta Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27, Oskara Kalpaka ielā, Siguldā, Siguldas novadā ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.06.2016. līdz 18.07.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 20. jūnijā plkst. 18.00 Siguldas novada Kultūras centrā, Pils ielā 10.

Izstrādātais lokālplānojuma projekts no 13. jūnija būs pieejams elektroniski www.sigulda.lv sadaļā Būvniecība – Plānošana, SIA “Grupa93” mājas lapā  www.grupa93.lv, kā arī portālā www.geolatvija.lv. Klātienē ar projektu var iepazīties Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 3, Siguldas novada  Būvvaldē Zinātnes ielā 7 un Siguldas novada domē Pils iela 16, darba laikā.

Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu var iesniegt Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 3, sūtot uz adresi: SIA “Grupa93”, Kr. Barona iela 3 - 4, Rīga LV - 1050 vai elektroniski uz e-pasta adresi klinta@grupa93.lv.

Lai saņemtu papildus informāciju, zvanīt uz tālruni 67217043.

_________________________________________

Par lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu Siguldas pilsētā, zemes vienībām Pulkveža Brieža ielā 1, 1A, 3, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1415; 8015 003 0115 un 8015 003 1406), Priežu ielā 7, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1422), Saules ielā 16 B, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1431), Mazajā Saules ielā, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 0116), Priežu ielā 4, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1412), Priežu ielā, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1423), Strēlnieku ielā 1 un 2, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1505 un 8015 003 1701), Vidzemes šosejas daļā, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1728), Pulkveža Brieža ielas daļā, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1416) un Strēlnieku ielas, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 2363) daļā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1533.

Informējam, Siguldas novada Dome 18.05.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 7, 10§) “Par lokālplānojuma projekta Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās, nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.06.2016. līdz 18.07.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 20. jūnijā plkst. 17:00 Siguldas novada Kultūras centrā, Pils ielā 10.

Izstrādātais lokālplānojuma projekts no 13. jūnija pieejams elektroniski www.sigulda.lv (skatīt pielikuma dokumentus zem paziņojuma), SIA “Grupa93” mājas lapā, kā arī portālā www.geolatvija.lv. Klātienē ar projektu var iepazīties Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 3, Siguldas novada  Būvvaldē Zinātnes ielā 7 un Siguldas novada domē Pils iela 16, darba laikā.

Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu var iesniegt Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 3, sūtot uz adresi: SIA “Grupa93”, Kr. Barona iela 3 - 4, Rīga LV - 1050 vai elektroniski uz e-pasta adresi klinta@grupa93.lv.

Lai saņemtu papildus informāciju, zvanīt uz tālruni 67217043.

_________________________________________

Paziņojums par pilnveidotā detālplānojuma publisko apspriešanu

Siguldas novada Dome 2016.gada 18.maijā pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.7., 12.§) nodot nekustamā īpašuma ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (kadastra apzīmējums 8015 002 3813) pilnveidoto detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2016.gada 23.maija līdz 2016.gada 13. jūnijam, kuras laikā detālplānojuma projekts ir pieejams Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Siguldas novada Būvvaldes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 13.jūnijā plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldes telpās.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Siguldas novada Būvvaldē publiskās apspriešanas laikā, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

_________________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Siguldā, Siguldas novadā, Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielā ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu.

Siguldas novada Dome 13.01.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 1, 10§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27, Oskara Kalpaka ielā, Siguldā, Siguldas novadā ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu”.

Lokālplānojuma mērķis - risināt kompleksu pilsētbūvniecisku jautājumu – grozīt atļauto plānoto izmantošanu un apbūves parametrus konkrētajā pilsētas teritorijā, iegūstot mūsdienām atbilstošākus apbūves rādītājus pilsētas centra teritorijā, diferencēti paredzot blīvāku apbūvi teritorijās, kur pulcējas lielāks iedzīvotāju skaits, gan rēķinoties ar tuvumā esošajiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāliem, gan būvniecības stadijā esošo sporta kompleksu. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ilze Urtāne, izstrādātājs – SIA “Grupa93”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt sazinoties ar SIA “Grupa93”, kontaktpersona Anita Beikule, T. 26339051, e-pasts: anita@grupa93.lv, sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvaldē, tālrunis 67800959.

_________________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu, lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās.

Siguldas novada Dome 13.01.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 1, 9§) “Par lokālplānojuma uzsākšanu Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir risināt satiksmes infrastruktūras jautājumus, izstrādājot optimālu piekļuvi iesaistītajām zemes vienībām. Lokālplānojuma ietvaros paredzēts grozīt Siguldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, grozot atļauto plānoto izmantošanu un apbūves parametrus. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ilze Urtāne, izstrādātājs – SIA “Grupa93”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt sazinoties ar SIA “Grupa93”, kontaktpersona Anita Beikule, T. 26339051, e-pasts: anita@grupa93.lv, sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvaldē, tālrunis 67800959.

_________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Siguldas novada domes 2015.gada 25.novembra sēdes lēmumu (pr.Nr.19,7.§) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašumā “Jaunveldzes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0242 Allažu pagastā, Siguldas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt nekustamā īpašuma “Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes gabalu ar kadastra apz.8042 002 0242, nosakot teritorijas atļauto/plānoto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un detalizējot apbūves noteikumus, saskaņā ar Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA "M un M risinājumi".

Pielikumi:

Grafiskā daļa (fragments no Teritorijas plānojuma II sējuma)

_________________________________________
 

 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Siguldas novada Dome 2016.gada 13.janvārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.1, §11) "Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, 2.zemes gabalā ar kad.apz.8015 002 1901)".

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2016.gada 18.janvāra līdz 2016.gada 8. februārim, kura laikā detālplānojuma projekts ir pieejams Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Siguldas novada Būvvaldes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Siguldas novada Būvvaldē publiskās apspriešanas laikā, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Pielikumi:

_________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Siguldas novada Dome 2015.gada 4.novembrī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.7 §) "Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (kadastra numurs 8015 002 3813)".

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2015.gada 9.novembra līdz 2015.gada 7. decembrim, kuras laikā detālplānojuma projekts ir pieejams Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Siguldas novada Būvvaldes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 3. decembrī plkst. 17.00 Zinātnes ielā 7, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā 3.stāva sanāksmju telpā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Siguldas novada Būvvaldē publiskās apspriešanas laikā, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Pielikumi:

__________________________________________________

Arhīvs 2015–2016

Arhīvs 20132014

Arhīvs 20112012

 

Pasākumi