Pirmdiena, 24. aprīlis
Šodien sveicam: Nameda, Visvaldis, Ritvaldis
Laika ziņas: Sigulda 8°C vējš 3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Aktuāli paziņojumi

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: Konferenču un semināru ēkas lietošanas veida maiņa par viena dzīvokļa dzīvojamo māju Pēteralas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.
Adrese: Pēteralas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā.

No 13.februāra līdz 13.martam Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā – vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 13.martā plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā. Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 13.marts līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: Normunds Lācis, Pēteralas iela 2, Sigulda, Siguldas novads, tālr. 29269128. Būvprojektu izstrādātājs: arhitekte Gunta Graudupe, (reģ. Nr.40003998741), tālrunis 26553927.

Pielikumi:

_________________________________________ 

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija. 
Adrese: Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.

No 9.februāra līdz 9.martam Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā – vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 6.martā plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā. Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 9.marts līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, Pils iela 16, Sigulda,  LV-2150,   (kontaktpersona- Maija Geidāne, tālrunis 67800951).

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Arhitekta L. Šmita darbnīca”, Reģ. Nr. 40103130930, būvkomersanta reģ. Nr. 2256-R, būvprojekta vadītājs – arh. L.Šmits, sertifikāta Nr.10-0511, tālr. 67601032.

Pielikumi:

_________________________________________ 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā

2017.gada 18.janvārī Siguldas novada Domē pieņemts lēmums Nr.2. 2.§ „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM)”. Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Atbilstoši Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024. gadam, lokālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM), zaļumvietas (Z), ūdeņu (Ū), publiskās apbūves (P) un satiksmes infrastruktūras (TS) teritorija.

Saskaņā 2012.gada 29.augusta Siguldas novada saistošo noteikumu Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko daļu.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotājs Roberts Lipsbergs. Kontakttālrunis 67800959, e-pasts roberts.lipsbergs@sigulda.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus iespējams sniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās plkst.8.00–18.00 un ceturtdienās plkst.8.00–18.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Ar lēmumu un lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju iespējams iepazīties Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē, sadaļā „Aktuāli paziņojumi”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Pielikumi:

 _________________________________________ 
 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Siguldas novada Dome 2017.gada 18.janvāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 2 1.§) „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumi:

 _________________________________________ 

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: Mazumtirdzniecības veikala jaunbūve.
Adrese: Rīgas ielā 2, Sigulda, Siguldas novads.

No 16.01.2017. līdz 13.02.2017. Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 7.februārī plkst.17.00, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 13.02.2017. līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „Firma Madara”, reģistrācijas Nr.40003115846, Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729,  tālrunis 64772812.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Bergsons un partneri”, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.2433-R, Garā iela 7, Valmiera, LV-4201, tālrunis 64207197, e-pasts b-b@valm.lv.

Pielikumi:

 _________________________________________ 


Publiskā apspriešana par skolas ēkas pārbūvi un jauna mācību korpusa būvniecības ieceri A.Kronvalda ielā 7

No 12.decembra līdz 2017.gada 9.janvārim norisinās publiskā apspriešana skolas ēkas pārbūvei un jauna mācību korpusa būvniecības iecerei Ata Kronvalda ielā 7, kur saskaņā ar Siguldas novada izglītības nozares attīstības stratēģiju nākotnē atradīsies Siguldas Valsts ģimnāzija. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2017.gada 9.janvārī plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7.

Skolas ēkas A.Kronvalda ielā atjaunošana paredz 22 mācību kabinetu pārbūvi, spoguļu zāles, mākslas darbnīcas un izstāžu galerijas izveidi, kā arī garderobes un labierīcību pārbūvi. Savukārt jaunajā skolas korpusā plānots izbūvēt 12 mācību klases, pedagogu kabinetus, ēdamzāli, jaunu skolas aktu zāli, bibliotēku, liftu, labierīcības, tehniskās telpas un palīgtelpas. Tāpat būvprojekts paredz izveidot labiekārtotu, slēgtu skolas pagalmu, saglabājot un atjaunojot galveno ieeju skolā.

Siguldas novada iedzīvotāji iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā – ar vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu var Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē un Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7.

Pielikumi:

 _________________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Objekts: Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātava
Adrese: Ventas iela 16A, Sigulda, Siguldas novads

No 29.11. līdz 29.12.2016. Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā – vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 29.12.2016. plkst.17.00 Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 29.12.2016. līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “ADRI Sigulda”, reģistrācijas numurs 40203018666, Ģertrūdes iela 62-21, Rīga, LV-1011, tālrunis 26327798.

Būvprojektu izstrādātājs: arhitekts Dainis Belēvičs, sertifikāta Nr.1-00046, tālrunis 29236897.

Pielikumi:

 _________________________________________


Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda (kadastra apzīmējumi 8015 002 0171 un 8015 002 0173) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

Siguldas novada Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu publiskajai apspriešanai”. Laika posmā no 2016.gada 14.novembra līdz 2016.gada 5.decembrim notiek detālplānojuma projekta zemes vienībām Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda (kadastra apzīmējumi 8015 002 0171 un 8015 002 0173) publiskā apspriešana, savukārt 2016.gada 1.decembrī plkst.17.00, Zinātnes ielā 7, trešajā stāvā Siguldas pagastā, Siguldas novadā, tiks organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Ievērojot augstāk minēto, Siguldas novada pašvaldība informē, ka publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2016.gada 13.decembrī, plkst.16.00 Zinātnes ielā 7, trešajā stāvā. Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma projekta vadītāju Robertu Lipsbergu (tālrunis 67800959, e-pasts: roberts.lipsbergs@sigulda.lv).

_________________________________________

Paziņojums detālplānojuma projekta nekustamam īpašumam Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads (kad. Nr. 8015 002 1103) publisko apspriešanu

2.11.2016. Siguldas novada Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu publiskajai apspriešanai”, nosakot detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 14.novembra līdz 2016.gada 5.decembrim un sabiedrības līdzdalības sapulces norisi, kura notiks Zinātnes ielā 7, 3.stāvā. Siguldas pagastā, Siguldas novadā 2016.gada 1.decembrī plkst.17.00.

Pielikumi:

_________________________________________

Pārskats par būvniecības ieceres „Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve Vidzemes šosejā 16, Siguldā,  Siguldas novadā” publisko apspriešanu
 
Būves nosaukums: Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve 
Būves adrese: Vidzemes šoseja 16, Sigulda,  Siguldas novads
Būvniecības ierosinātājs: SIA „Raibais suns”, Reģ. Nr. 40003797693
Projekta izstrādātājs: SIA „Studija R11”, Reģ. Nr. 40003524575, Robežu iela 11, Sigulda, Siguldas novads.
 
Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas (turpmāk – automazgātava) būvniecības  iecere nodota publiskajai apspriešanai ar Būvvaldes 26.07.2016. lēmumu (prot. Nr.27.§ 8.).
 
Publiskā apspriešana uzsākta ar Būvvaldes 23.08.2016. lēmumu (prot. Nr.31.§ 2.) un notika laikā no 29.08.2016. līdz 26.09.2016. 
 
„Paziņojums par publisko apspriešanu” tika publicēts 26.08.2016. pašvaldības interneta mājas lapā. Publiskās apspriešanas laikā ieceres materiāli (ieceres apraksts (“Būvniecības ieceres ģenerālais plāns”, paziņojums, ataujas lapa un Būvvaldes lēmums) bija pieejami Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā un pašvaldības interneta mājas lapā. 
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notika  22.09.2016. plkst.17.00 Siguldas novada domes Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7, Siguldā. Uz minēto pasākumu bija ieradušies 4 interesenti. Publiskās apspriešanas sapulces protokolā atspoguļots SIA „Kripatiņas konditoreja”, reģ. Nr. 40003942574 iebildums pret automazgātavas būvniecību projektā paredzētajā vietā un izskatā. Protokolā norādīts, ka detalizēts iebildumu saraksts iesniegts Siguldas novada domei izvērtēšanai. 
 
I. Būvvaldē  23.09.2016. saņemti SIA „Kripatiņas konditoreja” un SIA “DKDS, Reģ. Nr. 40003928636 iesniegumi ar identisku tekstu, kas uzskatāmi par iepriekšminēto iebildumu izklāstu. Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.1444 nostiprinātas SIA „DKDS” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vidzemes šoseja 14, Sigulda, Siguldas nov., kadastra Nr. 8015 0040426, tādēļ  SIA „DKDS” uzskatāms par tādu nekustamā  īpašuma īpašnieku, kura nekustamais īpašums robežojas ar zemesgabalu, kurā plānota būvniecība. 
Minētajā iesniegumā norādīts, ka būvniecības iecere ir prettiesiska un neatbilst sekojošam normatīvo aktu regulējumam:
1. Būvniecības iecere aizskar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašniecei SIA „DKDS” īpašuma tiesības un radīs zaudējumus blakus esošā restorāna „Fazenda bazārs” īpašniecei “Kripatiņas konditoreja”, kas rastos no tā, ka automašīnu mazgāšana ir saistīta ar ūdens un ķimikāliju lietošanu, kas vēja rezultātā nokļūs iesnieguma iesniedzēja īpašumā, piesārņos to, apkārtējo vidi, radīs smaku, kā arī padarīs restorāna apmeklējumu nepatīkamu un padarīs bērnu rotaļu laukuma izmantošanu neiespējamu.
2. Būvniecības iecere neatbilst Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam III sējuma  „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 83.punktam, 357.1.2. un 166.punktam.
3. Būvniecības iecere neatbilst teritorijas attīstības plānošanas principiem (ilgtspējības, pēctecības, nepārtrauktības, savstarpējās saskaņotības principiem).
4. Būvniecības iecere neatbilst prasībām attiecībā uz piesārņojošām darbībām (Likuma „Par piesārņojumu” 24. pantam un 22.04.2004 Ministru kabineta noteikumu Nr 380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai”, būvniecības ieceres objektam tuvāk par 100m atrodas dzīvojamā māja Strēlnieku ielā 36 un atpūtas vieta – restorāna „Fazendas bazārs” āra terase.
5. Citi pārkāpumi būvniecības ieceres gadījumā:
 • Būvniecības ieceres realizācijas gadījumā prettiesiski tiek aizskartas SIA „DKDS” tiesības uz Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.1481 nostiprinātas lietu tiesību- ceļa servitūtu par labu nekustamajam īpašumam Vidzemes šoseja 14, kā arī lietošanas tiesību uz 300 kv.m. stāvlaukuma,
 • Būvniecības ierosinātājs vēlas prettiesiski izbeigt konkurējošā restorāna „Fazendas bārs” darbību,
 • Būvniecības ieceres ģenplānā netiek norādīts, vai šajā stāvvietu aprēķinā tiek skarta ar servitūtu noteiktās stāvvietas restorāna „Fazenda bazārs” apmeklētājiem, nav norādīts, kā tiks organizēta auto kustība teritorijā, ja uz iecerēto automazgātuvi veidosies rinda, abās pusēs automazgātuvei veidojas strupceļi bez apgriešanās iespējām. 
II. Publiskās apspriešanas laikā Būvvaldē kopumā saņemtas 125 aizpildītas un parakstītas aptaujas anketas. 
 
Būvniecības iecere atbalstīta 13 anketās.
Anketās, kurās pausts atbalsts būvniecības  iecerei, norādīti sekojoši argumenti:
 • Ieceres realizācija radīs klientu pieplūdumu esošajiem komercobjektiem,
 • Būs iespēja lēti un kvalitatīvi nomazgāt automašīnas,
 • Izdevīga vieta iecerētā pakalpojuma sniegšanai.
Būvniecības iecere noraidīta 112 anketās.
Anketās, kurās noraidīta būvniecības  iecere, norādīti sekojoši argumenti:
 • Automazgātuve atradīsies pārāk tuvu/ būs traucējoša ēdināšanas uzņēmumam un bērnu rotaļu laukumam (26 anketās),
 • Pēc ieceres realizācijas būs mazāk autostāvvietu teritorijā (2),
 • Radīs vides piesārņojumu t.sk. troksni (6),
 • Neiederas Siguldas pilsētas plānojumā/ neatbilst teritorijas plānošanas principiem,
 • Traucēs Strēlnieku ielas dzīvojamo māju iemītnieku naktsmieru, bojās teritorijā augošos augus un dīķī esošās zivis.
Priekšlikumi, lai īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses:
 • Pārcelt iecerēto automazgātuvi   uz citu vietu ārpus Siguldas pilsētas,
 • Pārcelt iecerēto automazgātuvi uz citu vietu teritorijā pie TC „Raibais suns”,
 • Pārcelt iecerēto automazgātuvi uz citu vietu pie Vidzemes šosejas, piemēram esošajā degvielas uzpildes stacijās,
 • Veidot slēgta tipa automazgātuvi,
 • „Uzbūvēt automazgātuvi norobežojošu dekoratīvu sienu, kas bloķētu ūdens pilienu nokļūšanu uz blakus esošiem objektiem”.
III. Institūciju atzinumi:
22.07.2016. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir izdevusi tehniskos noteikumus  Nr.R116TN0323, ar kuriem noteiktas vides aizsardzības prasības vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātuves būvniecībai Vidzemes šosejā 16, Siguldā, Siguldas novadā. 
 
24.10.2016. Siguldas novada Dome ir saņēmusi  Pārvaldes vēstuli „Par paredzēto darbību”, kurā norādīts, ka Pārvalde, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 84.pantam, 86. panta otrās daļas trešajam apakšpunktam un trešajai daļai un 27.01.2015. MK noteikumos Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdot tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” noteiktajam nolemj anulēt Tehniskos noteikumus Nr.R116TN0323.

_________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Siguldas novada Dome 2016.gada 21.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts nekustamā īpašuma ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, kad. Nr.8015 002 3813, detālplānojuma projekts.

Ar lēmumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pag., Siguldas nov., tālrunis 67800957.

_________________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Siguldas novada Dome 2016.gada 21.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 “Par lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3, Priežu iela 7, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Strēlnieku iela 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai, Strēlnieku ielas daļai Siguldas pilsētā apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināti Siguldas novada Domes 2016.gada 21.septembrī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.37 “Lokālplānojuma zemes vienībām Vidzemes šoseja 21, Priežu iela 4, Pulkveža Brieža iela1, 1A, 3, Priežu iela 7, Saules iela 16B, Mazā Saules iela, Priežu iela, Strēlnieku iela 1 un 2, Siguldā, Vidzemes šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai Siguldas pilsētā, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pag., Siguldas nov., tālrunis 67800957.

Pielikumi:

_________________________________________


Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Siguldas novada Dome 2016.gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 “Par lokālplānojuma zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināti Siguldas novada Domes 2016.gada 31.augustā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.30 “Lokālplānojums zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielas daļā Siguldas pilsētā”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pag., Siguldas nov., tālrunis 67800957.

Pielikumi:

_________________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Objekts: „Baltu rotu”​ demonstrācijas darbnīca.

Adrese: Bērzu iela 8, Sigulda, Siguldas novads.

No 19.09.2016. līdz 17.10.2016. Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā – vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 13.10.2016. plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 17.10.2016. līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: Inita Straupe, Bērzu iela 8, Sigulda, Siguldas novads, tālrunis 29232661.

Būvprojektu izstrādātājs: arhitekte Natālija Bukovska, sertifikāta Nr. 1-00063, tālrunis 26567999.

Pielikumi:

_________________________________________

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu - objekts: Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās auto mazgātavas jaunbūve.

Adrese: Vidzemes šoseja 16, Sigulda, Siguldas novads.

No 29.08.2016. līdz 26.09.2016. Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 22.09.2016. plkst.17.00, Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 26.09.2016. līdz plkst.18.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “Tirdzniecības centrs “Raibais suns””, Braslas iela 29-3, Rīga, Latvija, tālr.: 26369659

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Studija R11”, Reģ. Nr. 40003524575; Robežu iela 11, Sigulda, Siguldas novads; Arh.Varis Rungēvics; tālr. 29424361

Pielikumi:

_________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamā īpašumā ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads

Siguldas novada Dome 2016.gada 3.augustā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 12.,19.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums - precizēt teritorijas izmantošanas veidu (funkcionālo zonu) robežas, ievērojot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 412. punkta nosacījumus, kas pieļauj 10% apjomā no kopējās teritorijas platības mainīt plānotās (atļautās) izmantošanas novietojumu, kā arī realizēt teritorijas plānojumā noteikto papildizmantošanu – savrupmājas būvniecību un sadalīt minēto īpašumu.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt sazinoties ar Teritorijas plānotāju pa tālr. 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

_________________________________________
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas iela 19 un Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu.

Siguldas novada Dome 2016.gada 8. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 8.,14.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos ar adresi Televīzijas iela 19 un Televīzijas iela 21, Sigulda, Siguldas novads ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu”.

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums - nekustamo īpašumu īpašnieki  vēlas grozīt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un mainīt funkcionālo zonējumu daļā no lokālplānojuma teritorijas, lai radītu priekšnoteikumus ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu īpašuma izmantošanas iespējas.  Iecerētā dzīvojamās apbūves attīstība nav pretrunā ar Siguldas novada attīstības stratēģiju.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt sazinoties ar Teritorijas plānotāju  pa tālr. 67800959 vai e-pastu ilze.urtane@sigulda.lv, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv

_________________________________________

Par lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu Siguldas pilsētā, zemes vienībām Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā (kad. Nr. 8015 002 3203), Oskara Kalpaka ielā 12, Siguldā (kad. Nr. 8015 002 3221), Krišjāņa Barona ielā 27, Siguldā (kad. Nr. 8015 002 3212) un Oskara Kalpaka ielas daļā, Siguldā (kad. Nr. 8015 002 3234)

Informējam, Siguldas novada Dome 18.05.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 7, 11§) “Par lokālplānojuma projekta Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27, Oskara Kalpaka ielā, Siguldā, Siguldas novadā ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.06.2016. līdz 18.07.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 20. jūnijā plkst. 18.00 Siguldas novada Kultūras centrā, Pils ielā 10.

Izstrādātais lokālplānojuma projekts no 13. jūnija būs pieejams elektroniski www.sigulda.lv sadaļā Būvniecība – Plānošana, SIA “Grupa93” mājas lapā  www.grupa93.lv, kā arī portālā www.geolatvija.lv. Klātienē ar projektu var iepazīties Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 3, Siguldas novada  Būvvaldē Zinātnes ielā 7 un Siguldas novada domē Pils iela 16, darba laikā.

Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu var iesniegt Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 3, sūtot uz adresi: SIA “Grupa93”, Kr. Barona iela 3 - 4, Rīga LV - 1050 vai elektroniski uz e-pasta adresi klinta@grupa93.lv.

Lai saņemtu papildus informāciju, zvanīt uz tālruni 67217043.

_________________________________________

Par lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu Siguldas pilsētā, zemes vienībām Pulkveža Brieža ielā 1, 1A, 3, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1415; 8015 003 0115 un 8015 003 1406), Priežu ielā 7, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1422), Saules ielā 16 B, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1431), Mazajā Saules ielā, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 0116), Priežu ielā 4, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1412), Priežu ielā, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1423), Strēlnieku ielā 1 un 2, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1505 un 8015 003 1701), Vidzemes šosejas daļā, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1728), Pulkveža Brieža ielas daļā, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 1416) un Strēlnieku ielas, Siguldā (kad. Nr. 8015 003 2363) daļā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8015 003 1533.

Informējam, Siguldas novada Dome 18.05.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 7, 10§) “Par lokālplānojuma projekta Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās, nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.06.2016. līdz 18.07.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 20. jūnijā plkst. 17:00 Siguldas novada Kultūras centrā, Pils ielā 10.

Izstrādātais lokālplānojuma projekts no 13. jūnija pieejams elektroniski www.sigulda.lv (skatīt pielikuma dokumentus zem paziņojuma), SIA “Grupa93” mājas lapā, kā arī portālā www.geolatvija.lv. Klātienē ar projektu var iepazīties Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 3, Siguldas novada  Būvvaldē Zinātnes ielā 7 un Siguldas novada domē Pils iela 16, darba laikā.

Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu var iesniegt Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 3, sūtot uz adresi: SIA “Grupa93”, Kr. Barona iela 3 - 4, Rīga LV - 1050 vai elektroniski uz e-pasta adresi klinta@grupa93.lv.

Lai saņemtu papildus informāciju, zvanīt uz tālruni 67217043.

_________________________________________

Paziņojums par pilnveidotā detālplānojuma publisko apspriešanu

Siguldas novada Dome 2016.gada 18.maijā pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.7., 12.§) nodot nekustamā īpašuma ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (kadastra apzīmējums 8015 002 3813) pilnveidoto detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2016.gada 23.maija līdz 2016.gada 13. jūnijam, kuras laikā detālplānojuma projekts ir pieejams Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Siguldas novada Būvvaldes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 13.jūnijā plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldes telpās.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Siguldas novada Būvvaldē publiskās apspriešanas laikā, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

_________________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Siguldā, Siguldas novadā, Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27 un Oskara Kalpaka ielā ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu.

Siguldas novada Dome 13.01.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 1, 10§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka ielā 12, Krišjāņa Barona ielā 27, Oskara Kalpaka ielā, Siguldā, Siguldas novadā ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu”.

Lokālplānojuma mērķis - risināt kompleksu pilsētbūvniecisku jautājumu – grozīt atļauto plānoto izmantošanu un apbūves parametrus konkrētajā pilsētas teritorijā, iegūstot mūsdienām atbilstošākus apbūves rādītājus pilsētas centra teritorijā, diferencēti paredzot blīvāku apbūvi teritorijās, kur pulcējas lielāks iedzīvotāju skaits, gan rēķinoties ar tuvumā esošajiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāliem, gan būvniecības stadijā esošo sporta kompleksu. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ilze Urtāne, izstrādātājs – SIA “Grupa93”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt sazinoties ar SIA “Grupa93”, kontaktpersona Anita Beikule, T. 26339051, e-pasts: anita@grupa93.lv, sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvaldē, tālrunis 67800959.

_________________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu, lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās.

Siguldas novada Dome 13.01.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 1, 9§) “Par lokālplānojuma uzsākšanu Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir risināt satiksmes infrastruktūras jautājumus, izstrādājot optimālu piekļuvi iesaistītajām zemes vienībām. Lokālplānojuma ietvaros paredzēts grozīt Siguldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, grozot atļauto plānoto izmantošanu un apbūves parametrus. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ilze Urtāne, izstrādātājs – SIA “Grupa93”.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt sazinoties ar SIA “Grupa93”, kontaktpersona Anita Beikule, T. 26339051, e-pasts: anita@grupa93.lv, sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvaldē, tālrunis 67800959.

_________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Siguldas novada domes 2015.gada 25.novembra sēdes lēmumu (pr.Nr.19,7.§) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašumā “Jaunveldzes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8042 002 0242 Allažu pagastā, Siguldas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt nekustamā īpašuma “Jaunveldzes”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, zemes gabalu ar kadastra apz.8042 002 0242, nosakot teritorijas atļauto/plānoto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un detalizējot apbūves noteikumus, saskaņā ar Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāja. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA "M un M risinājumi".

Pielikumi:

Grafiskā daļa (fragments no Teritorijas plānojuma II sējuma)

_________________________________________
 

 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Siguldas novada Dome 2016.gada 13.janvārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.1, §11) "Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma ar adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, 2.zemes gabalā ar kad.apz.8015 002 1901)".

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2016.gada 18.janvāra līdz 2016.gada 8. februārim, kura laikā detālplānojuma projekts ir pieejams Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Siguldas novada Būvvaldes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Siguldas novada Būvvaldē publiskās apspriešanas laikā, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Pielikumi:

_________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Siguldas novada Dome 2015.gada 4.novembrī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.7 §) "Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (kadastra numurs 8015 002 3813)".

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2015.gada 9.novembra līdz 2015.gada 7. decembrim, kuras laikā detālplānojuma projekts ir pieejams Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Siguldas novada Būvvaldes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 3. decembrī plkst. 17.00 Zinātnes ielā 7, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā 3.stāva sanāksmju telpā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Siguldas novada Būvvaldē publiskās apspriešanas laikā, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Pielikumi:

__________________________________________________

Arhīvs 2015–2016

Arhīvs 20132014

Arhīvs 20112012

 

Pasākumi