Ceturtdiena, 21. jūnijs
Šodien sveicam: Emīls, Egita, Monvīds
Laika ziņas: Sigulda +18.7℃, D vējš 3.5 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Aktuāli paziņojumi

Paziņojums par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu

2018.gada 17.maijā Siguldas novada pašvaldība ar lēmumu „Par Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 9.§) ir apstiprinājusi jaunu plānošanas dokumenta izstrādes laika grafiku, kā arī par personu priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikusi 2018.gada 31.decembri.

Ikviens novadnieks tiek aicināts aktīvi piedalīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē. Lūdzam visu novadā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekus izvērtēt to izmantošanu, jo teritorijas grozījumu izstrādes procesā ir iespējams mainīt novada teritoriju funkcionālo zonējumu un apbūves noteikumus, ja vien ierosinājumi ir loģiski pamatoti un kopsakarībā ar visa novada plānojumu.

Priekšlikumus izstrādei iespējams iesniegt, vēršoties pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai nosūtot ar pasta starpniecību Siguldas novada pašvaldībai (Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150), kā arī elektroniski izmantojot pašvaldības pakalpojumu portālu https://e.sigulda.lv (iesniegums brīvā formā).

Priekšlikumā fiziskām personām aicinām norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, faktisko adresi un kontaktinformāciju saziņai. Iesnieguma paraugs. Ar izstrādāto Teritorijas plānojuma redakciju būs iespējamas iepazīties un izteikt viedokli publiskās apspriešanas laikā, par kuras norisi informācija sekos.

Pielikumā:

  1. 2018.gada 17.maija Siguldas novada pašvaldības domes lēmuma protokols Nr.8, 9.§;
  2. Lēmuma pielikums Nr.1.

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu valsts galvenā autoceļa A2 un Siguldas ielu daļām

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 17.maijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.8., 8.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža) daļai, Priežu ielas daļai, Mazās Saules ielas daļai, zemes vienībai ar adresi Priežu iela 7, Siguldā, un zemes vienības ar adresi Vidzemes šoseja 21, Siguldā, daļai, ar mērķi veidot jaunu pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 409.6.punkta nosacījumi, kas nosaka, ka pirms jaunas būvniecības uzsākšanas izstrādājams detālplānojums teritorijās ar īpašiem noteikumiem, kuras norādītas plānā „Siguldas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:16000”.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt pie teritorijas plānotāja, zvanot uz tālruņa numuru 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumā:

  1. 2018.gada 17.maija pašvaldības lēmums (prot.Nr.8., 8.§);
  2. detālplānojuma teritorija;
  3. darba uzdevums detālplānojuma izstrādei.

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Puķītes” Siguldā sadalīšanai

Siguldas novada pašvaldības dome 2018.gada 17.maijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.8., 10.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Puķītes”, Sigulda, Siguldas novads, sadalīšanai”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums – Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. – 39.3.punkts, kas nosaka, ka pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā teritorijai, kurā paredzēta teritorijas kompleksa apbūve – ēku, būvju, ielu vai ceļu un inženiertīklu kopums, kuru plānots īstenot noteiktā secībā vai vairākās kārtās, kā arī ja plānota triju un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM).

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt pie teritorijas plānotāja, zvanot uz tālruņa numuru 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumā:

  1. 2018.gada 17.maija pašvaldības lēmums (prot.Nr.8., 10.§);
  2. darba uzdevums detālplānojuma izstrādei;
  3. detālplānojuma teritorija.

_____________________________________

Paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības ieceres veids, adrese: Tirgus jaunbūve, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesāršnojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību, var iepazīties darba dienās Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāva vestibilā un iedzīvotāju pieņemšanas laikos: pirmdienās plkst.9.00–13.00 un ceturtdienās plkst.14.00–18.00 Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā, kontakttālrunis 67800956.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2018.gada 16.maijā plkst.16.00–18.00, Siguldas pagasta Kultūras nama Mazajā zālē, Zinātnes ielā 7B, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Atsauksmes var iesniegt no 2. līdz 30.maijam Siguldas novada pašvaldībā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā līdz plkst.17.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „LORAS NAMI”, Reģistrācijas Nr.40103275823, Brīvības gatve 402C, Rīga, LV-1024, tālruņa numurs 67819080.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „KB ARCHITECTURE”, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.11444, SERT.NR.10-1170, (ARHITEKTS KĀRLIS BEDRĪTIS), MĒNESS IELA 4, RĪGA, LV-1013, tālrunis 26435952.
Pielikumi:

1. Būvprojekta minimālā sastāvā (pdf.)
2. Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai (word doc.)
3. Būvniecības ieceres planšete (pdf.)
4. Siguldas novada Būvvaldes lēmuma izraksts (word doc.)
5.  Vizualizācija (pdf.)
6. Pārskats par būvniecības ieceres apspriešanu (pdf.)

_____________________________________

Paziņojums lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā nodošanu publiskai apspriešanai

12.04.2018. Siguldas novada dome ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma projekta Noliktavu ielā 1C un Kalna ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Zaļumvietu (Z) un Publiskās apbūves (P) teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 6. 21.§), ar kuru ir nodota publiskai apspriešanai SIA „KB Architecture” izstrādātā lokālplānojuma redakcija.

Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2018.gada 18.aprīļa līdz 2018. gada 20.maijam, kā arī sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2018. gada 18.maijā plkst.18.00 Zinātnes ielā 7, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, Kultūras nama mazajā zālē, un 2018. gada 21.maijā Zinātnes ielā 7 Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās plkst.17.00 notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Ar izstrādātā lokālplānojuma redakciju drukātā veidā iespējams iepazīties Zinātnes ielā 7 Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 3.stāvā Būvniecības kontroles nodaļas telpās.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt Būvniecības kontroles nodaļas telpās, kā arī elektroniski parakstus sūtot uz buvvalde@sigulda.lv.

Papildus informāciju iespējams saņemt pie izstrādes vadītāja Roberta Lipsberga (tālruņa numurs 67800959, e-pasts roberts.lipsbergs@sigulda.lv).

Pielikumi:

1. Pārskats par lokālplānojumu (pdf.)
2. Grafiskā daļa (pdf.)
3. Paskaidrojuma raksts (pdf.)
4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (pdf.)

_____________________________________

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunveldzes”, Allažu pag., Siguldas nov. sadalīšanai turpmāko virzību publisko apspriešanu

12.04.2018. Siguldas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma „Jaunveldzes”, Allažu pagastā, Siguldas novadā sadalīšanai turpmāko virzību” (prot. Nr. 6. 20.§), ar kuru tiek nodots publiskai apspriešanai SIA „M un M risinājumi” izstrādātais detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš no 2018. gada 18.aprīļa līdz 2018. gada 13.maijam.

Sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2018. gada 7.maijā plkst.17.00 Zinātnes ielā 7, 3.stāvā. Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt, pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas telpās, sazinoties ar teritorijas plānotāju, zvanot uz tālruni 67800959, kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un portālā www.geolatvija.lv.

Pielikumi:

1. Paskaidrojuma raksts (pdf.)
2. Zonējuma plāns (pdf.)
3. Transporta plāns (pdf.)
4. Sadales komunikāciju apgrūtinājumu plāns (pdf.)
5. Apbūves noteikumi (pdf.)
6. Detālplānojuma izstrādes kārtība (pdf.)
7. Izstrādes noteikumi (pdf.)
8. Saņemtie atzinumi (pdf.)
9. Ziņojums par iebildumiem (pdf.)
10. Ziņojums par institūciju atzinumiem (pdf.)

Pasākumi