Sestdiena, 11. jūlijs
Šodien sveicam: Leonora, Svens
Laika ziņas: Sigulda +14.9℃, D vējš 4.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2020-01-23
Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības 2020. gada budžets

23. janvāra Siguldas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts pašvaldības 2020. gada budžets 36 028 837 eiro apmērā, ko veidos 24 545 143 eiro ieņēmumu prognoze, 3 041 892 eiro līdzekļu atlikums no 2019. gada un aizņēmumiem no Valsts kases 8 441 802 eiro apmērā. Investīciju projektu īstenošanai 2020. gadā plānots piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī ņemt aizņēmumu no Valsts kases. Plānots, ka kopumā 2020. gadā pašvaldība apgūs vairāk nekā 42 miljonus eiro, tajā skaitā veiks investīcijas novada attīstībā turpat 20 miljonu eiro apmērā.

“2019. gadā Sigulda jau otro gadu pēc kārtas atzīta par mīlētāko pilsētu Latvijā, un tas dod arvien pieaugošu stimulu virzīties pretī jauniem mērķiem un izaicinājumiem. Siguldas novadā paveikti vairāki nozīmīgi projekti. Prioritārā secībā veikta ielu un ceļu sakārtošana, atklāts Siguldas Valsts ģimnāzijas Kvantu korpuss, šajā gadā turpinot Trohaja korpusa pārbūvi. Realizēta arī Siguldas 1. pamatskolas pārbūves 1. un 2. kārta, šajā gadā turpinot pārbūves 3. kārtu. Tāpat pašvaldība palielinājusi vietu skaitu bērnudārzos, iezīmējot mērķi to turpināt darīt arī šogad. Notiks bērnudārza grupu pārbūve un virtuves izbūve “Tornīšos”, kā arī Allažu pirmsskolas izglītības grupu paplašināšana Birzes ielā 4, Allažos. Statistikas dati pierāda, ka Siguldas novads aug – palielinājies iedzīvotāju skaits, kas pārsniedz jau 19 tūkstošus novadā deklarēto, pieaug arī deklarēto jaundzimušo skaits, kas palielina audzēkņu skaitu kopumā Siguldas novada izglītības iestādēs. Likumsakarīgi, ka 2020. gadā pašvaldība turpinās īstenot izglītības infrastruktūras sakārtošanu, kā arī noslēgsies Siguldas Jaunās pils restaurācijas projekts, atverot vēl vienu tūrisma objektu kā mūsdienīgu un interesantu galamērķi ārvalstu un pašmāju viesiem. Tāpat turpināsies ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošana, par prioritāti izvirzot lielas intensitātes ielu un ceļu seguma uzlabošanu, kā arī satiksmes drošības jautājumu risināšanu. Turpināsies grantēto ielu pārbūve par cietā seguma brauktuvēm, par prioritāti nosakot tās ielas, kurās iedzīvotāji pieslēguši savu īpašumu inženiertehniskajām komunikācijām. 2020. gadā kopā ar blakus novadiem uzsāksim gatavoties strukturālām pārmaiņām un Siguldas novada iedzīvotāju ID kartes projekta paplašināšanai, kas veicinās savstarpēju novada iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbību, veicinot esošo un arī topošo Siguldas novada iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes uzlabošanu,” budžeta plānošanu skaidro Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.


2020. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 14 566 164 eiro, valsts budžeta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 1 213 824 eiro, ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 656 538 eiro. Lielākais īpatsvars no kopējiem ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 59,34%, nekustamā īpašuma nodoklis – 6,75%, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 5,17% un pārējie ieņēmumi (azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma) – 4,14%, kā arī valsts un pašvaldību transferti – 24,6%.

Siguldas novada pašvaldība sagatavojusi budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90% izpildes prognozi no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa.

Lielākie izdevumi 2020. gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 16,4 miljoni eiro, tajā skaitā 3,4 miljonu eiro mērķdotācija pedagogu algām, kā arī aizņēmums Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas ēku pārbūvei un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai 6 014 104 eiro apmērā. Sportam un kultūrai plānoti vairāk nekā 2,2 miljoni eiro, sabiedriskajai kārtībai – 462,6 tūkstoši eiro, vides aizsardzībai 137,7 tūkstoši eiro, pašvaldības teritoriju un visu ēku, būvju un īpašumu apsaimniekošanai – vairāk nekā 6 miljoni eiro, izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām 2,2 miljoni eiro, sociālajai aizsardzībai – 1,7 miljoni eiro.

Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontiem paredzēti vairāk nekā 5,5 miljoni eiro, tajā skaitā 1,8 miljoni eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 429,3 tūkstoši eiro plānots aizņemties no Valsts kases, kā arī ES fondu līdzfinansējums 2,1 miljonu eiro apmērā. Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai paredzēti 1,17 miljoni eiro, tajā skaitā valsts mērķdotācija no ielu un ceļu fonda līdzekļiem 483 tūkstošu eiro apmērā.

Pašvaldības aģentūrai “Siguldas Attīstības aģentūra” deleģētajām funkcijām plānots novirzīt 982,3 tūkstošus eiro Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai Ausekļa ielā 6 un pie Gūtmaņalas (bukletu un tūrisma materiālu veidošana, dalība Latvijas un starptautiskās izstādēs), Uzņēmējdarbības atbalsta punkta darbības nodrošināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai un atbalsta nodrošināšanai, Siguldas novada iedzīvotāja ID karšu programmas nodrošināšanai un attīstībai, Livonijas ordeņa Siguldas pils darbībai, Siguldas pils kompleksa attīstībai. Tāpat arī novada identitātes un zīmola “Sigulda aizrauj!” atpazīstamības un aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī infrastruktūras attīstības ieviešanai saskaņā ar Siguldas identitāti veidojošo tematisko plānojumu.

Nozīmīgākās Siguldas novada pašvaldības investīcijas 2020. gadā

Izglītība un sports

 • Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve un materiāli tehniskās bāzes modernizācija.
 • Siguldas 1. pamatskolas pārbūve un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana.
 • Ēkas Skolas ielā 3, Siguldā, pārbūve un pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” vajadzībām.
 • Siguldas novada bibliotēkas pārcelšana uz piemērotākām telpām.
 • Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūves projekta izstrāde.
 • Projekta izstrāde Mākslu skolas “Baltais flīģelis” paplašināšanai, atjaunojot ēku, kuru pašvaldība 60 gadu jubilejā uzdāvināja skolai un kurā nākotnē paredzēts nodrošināt telpas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļai.
 • Allažu pirmsskolas izglītības grupu paplašināšana un grupu pārbūve.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algu paaugstinājums.
 • Skolēnu nodarbinātības projekta īstenošana.
 • Līdzfinansējums projekta “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai Laurenču sākumskolā, Siguldas 1. pamatskolā, Mores pamatskolā un projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai Siguldas 1. pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā, kā arī vairāku projektu īstenošanai Siguldas novada Jaunrades centrā.
 • Finansējums projektu “Latvijas skolas soma” un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšanai.
 • Peldēšanas nodarbību nodrošināšana visu izglītības iestāžu skolēniem Siguldas Sporta centrā.
 • Neatliekamie remonti visās izglītības iestādēs.

Kultūra un tūrisms

 • Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija, atverot pili apmeklētājiem un iekārtojot mūsdienīgas un interesantas ekspozīcijas.
 • Neatliekamo remontdarbu veikšana kultūras iestādēs.
 • Neatliekamo remontdarbu veikšana Livonijas ordeņa Siguldas pilī.
 • Atbalsts kultūras pasākumu organizēšanai un kultūras projektu norisei, tostarp Siguldas Opermūzikas svētkiem, vasaras saulgriežu svinībām Turaidā un citiem.

Infrastruktūra

 • Valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūves no Saules ielas līdz Ventas ielai pabeigšana.
 • Peldu ielas pārbūves pabeigšana.
 • Atbrīvotāju ielas pārbūve.
 • Seguma atjaunošanas darbi vairāk nekā 20 ielās Siguldas novada teritorijā.
 • Ceļu horizontālā marķēšana.
 • Veloinfrastruktūras, ielu satiksmes mierināšanas un 30 km/h zonas izveidošana.
 • Grants ceļu posmu pārbūve Siguldas, Allažu un Mores pagastā.
 • Lauku ielas Siguldā pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam.
 • Līdzfinansēta daudzdzīvokļu un individuālo ēku inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšana un infrastruktūras sakārtošana.
 • Lietusūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana un izbūve.
 • Remontdarbu veikšana Siguldas pilsētas un Allažu pagasta kapsētās.
 • Daļēja komunikāciju iegāde daudzdzīvokļu māju rajonā Dzērveņu ielā Siguldā.
 • Ielu apgaismojuma modernizācija un izbūve.
 • Seguma remonts gājēju ietvēm un veloceliņiem.
 • Jauna bērnu laukuma un teritorijas labiekārtojuma projektēšana, kā arī ēkas pārbūves projekta izstrāde Birzes ielā 4, Allažos.
 • Bērnu laukuma iekārtu uzstādīšana Jūdažos un esošo bērnu rotaļu laukumu remontdarbi Siguldas novadā.
 • Dižkoku atjaunošana novada teritorijā.
 • Koku vainagu veidošana.
 • Dažādu pašvaldības teritoriju sakārtošana, koku stādīšana.

Sociālā joma un sabiedrība

 • Līdzfinansējums projekta “Grupu māju būvniecība” realizēšanai.
 • Sociālo pakalpojumu attīstība Mores Amatu mājā.
 • Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
 • Sociālā palīdzība un sociālie pabalsti novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm.
 • Līdzfinansējums biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.

© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Jūlijs 2020