Otrdiena, 28. marts
Šodien sveicam: Ginta, Gunda, Gunta
Laika ziņas: Sigulda 1°C vējš 5 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Projekts „LIFE Grassservice”

Siguldas novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programmas projektā „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”, Nr. LIFE12 BIO/LV/001130 (LIFE Grassservice).

Aktualitātes:

Uzsākti zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā

Siguldas novadā 2016. gada oktobrī projekta LIFE Grassservice ietvaros uzsākti zālāju atjaunošanas darbi, kuru mērķis ir uzlabot zālāju kvalitāti, īpašu uzmanību veltot dabisko zālāju saglabāšanai. Atjaunošanas darbus veic mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Vidzemes ekomežs”.

Projektā ietvaros jau iepriekš izstrādāts rīcības plāns bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanai un uzturēšanai Siguldas novadā, kā arī apzināti vairāk nekā 130 zemes īpašumi un to īpašnieki uzaicināti iesaistīties projekta īstenotajos zālāju atjaunošanas pasākumos. Pašreizējie atjaunošanas pasākumi paredz atjaunojamās platībās izcirst kokus un krūmus, izraut celmus un likvidēt koku un krūmu saknes, pēc nepieciešamības veikt zālāju piesēšanu un atjaunoto zālāju pirmreizējo pļaušanu, izlīdzināt mežacūku rakumus, kā arī novākt akmeņus un citus priekšmetus, kas traucē zālāju apsaimniekošanu. Nākamajā gadā ir plānots veikt arī latvāņu likvidēšanas darbus.

Kopumā, projekta budžeta ietvaros, atjaunošanas darbi Siguldas novadā tiks veikti 10 zemes vienībās ar kopējo zālāju platību 71 ha, to skaitā 26 ha tiks novākts koku un krūmu apaugums. Lai nodrošinātu ieguldīto līdzekļu ilgtspēju, zemes īpašnieki un apsaimniekotāji ir apņēmušies pēc atjaunošanas uzturēt zālājus labā stāvoklī, nepieļaujot to atkārtotu aizaugšanu.

Līdz šī gada beigām plānots veikt koku un krūmu izciršanu un sakņu likvidēšanu, savukārt nākamajā gadā paredzēta augsnes sagatavošana un zālāja sēklu piesēšana, kur nepieciešams. Pašlaik zālāju atjaunošanas darbi jau ir uzsākti Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekotajos zālājos pie Gaujas, kā arī Siguldas novada Domes iznomātajās zālāju platībās  un privātpersonu īpašumos Mores pagastā.

_________________________________________________

Cenu aptauja par zālāju atjaunošanas darbu veikšanu Siguldas novadā projekta "Life Grassservice" ietvaros

Projekta „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (projekta numurs: LIFE12 BIO/LV/001130; projekta akronīms: LIFE GRASSSERVICE) ietvaros ir izsludināta cenu aptauja zālāju atjaunošanas darbu veikšanai Siguldas novadā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2016.gada 7.septembrim plkst.14.00, iesniedzot personīgi vai pa pastu biedrībai “Baltijas VidesForums” Antonijas ielā 3-8, Rīgā, LV-1010 vai elektroniski uz e-pastu dana.prizavoite@bef.lv.

Plašāka informācija par iepirkumu ir pieejama biedrības “Baltijas Vides Forums” mājaslapā. Tālrunis informācijai 67357553.
_________________________________________________

Informatīvs seminārs Siguldā parbioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas iespējām

2016. gada februārī Siguldas novadā norisinājās seminārs par bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas iespējām projekta LIFE Grassservice  ietvaros. Piedalīties seminārā tika uzaicināti tie zemes īpašnieki, kuru īpašumā Siguldas novadā ir konstatēti zālāji, kas atbilst bioloģiski vērtīgā zālāja (turpmāk BVZ) vai potenciālam tā statusam, kā arī zālāji, kas atrodas BVZ tuvumā un var ietekmēt šo zālāju bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

 Seminārā biedrības “Baltijas Vides Forums” pārstāvis Edgars Bojārs iepazīstināja dalībniekus ar LIFE Grassservice projekta mērķiem un aktivitātēm – alternatīviem zālāju izmantošanas veidiem enerģijas ražošanai, izveidoto informācijas apmaiņas vietni  www.sigulda.lv zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. (http://sigulda.lv/public/lat/uznemejdarbiba/lauku_attistiba/piedavajumi_un_pakalpojumi/)

Semināra gaitā dalībnieki tika informēti par zālāju, t.sk. BVZ, stāvokli, to apsaimniekošanas un izmantošanas iespējām, kā arī par projekta LIFE Grassservice ietvaros izstrādāto rīcības plānu un zālāju atjaunošanas un saglabāšanas pasākumiem. Zemes īpašnieki tika aicināti izvērtēt iespējamo līdzdalību projekta aktivitātēs un, projekta LIFE Grassservice ietvaros, atjaunot īpašumā esošo zālāju atbilstoši lauksaimniecības zemes stāvoklim – piem., koku, krūmu novākšana, to sakņu frēzēšana, zālāju piesēšana, invazīvās augu sugas Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden.) ierobežošanas pasākumi u.c. pēc nepieciešamības.

Projekta ietvaros veicot zālāju atjaunošanu, zemes īpašniekam nav nepieciešams ieguldīt savu līdzfinansējumu, bet ir jānodrošina atjaunotā zālāja saglabāšana, apsaimniekošana un uzturēšana labā lauksaimniecības un vides stāvoklī ilgtermiņā, tas ir, 10 gadus pēc projekta realizācijas (līdz 2027. gadam).

Siguldas novada Dome aicina visus interesentus, kuriem nebija iespējams ierasties seminārā, bet ir vēlme projekta ietvaros iesaistīties zālāju atjaunošanas pasākumos, līdz 2016. gada 15. martam sazināties ar projekta speciālisti, telefons 28206624, e-pasts liga.proskina@sigulda.lv  vai lauku attīstības speciālisti, telefons 67800955 vai 26341991, e-pasts ineta.eriksone@sigulda.lv.

__________________________________________________

Informatīvs seminārs Siguldā par alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām

Šī gada 15.maijā Siguldas pagasta Kultūras namā projekta LIFE Grassservice (LIFE12 BIO/LV/001130) ietvaros, notika informatīvs seminārs par dažādiem zāles izmantošanas veidiem granulu, biogāzes un biodegvielas ražošanai un latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem, kā arī par sadarbības iespējām starp zemju īpašniekiem un uzņēmējiem, kas būtu ieinteresēti zāles biomasas  izmantošanā un zālāju apsaimniekošanā.

Uzsākot semināru, projekta vadītāja Anda Ruskule no biedrības „Baltijas Vides Forums” iepazīstināja klātesošos ar projekta LIFE Grassservice mērķiem, projekta realizēšanā iesaistītajiem partneriem, kā arī par padarīto un par plānotajiem darbiem projekta realizācijas laikā.

Semināra gaitā klātesošie tika iepazīstināti ar dažādiem atjaunojamās enerģijas veidiem, ko iespējams iegūt, izmantojot zāles biomasu un to izmantošanas praktisko pieredzi. Ar biogāzes ražošanas iespējām iepazīstināja Ēriks Skripsts no SIA „BioRE”, par biobutanola ražošanas iespējām - Rīgas Tehniskās universitātes pētniece Linda Mežule. Savukārt ar zāles granulu ražošanas iespējām iepazīstināja SIA „Baltic Unique Solutions” pārstāvji Mārtiņš Bērziņš un Mārcis Priede. Semināra laikā klātesošie varēja apskatīt, aptaustīt jau sagatavoto granulu produkciju lopbarībai.

Dažādi alternatīvi risinājumi, paralēli tradicionālajai zāles biomasas izmantošanai, tiek izmantoti arī  kaimiņvalstīs. Biedrības „Baltijas Vides Forums” pārstāve Daina Indriksone pastāstīja par Igaunijas pieredzi izmantot zāles biomasu centralizētā siltuma apgādes sistēmā Matsalu nacionālajā parkā Igaunijā, kur apkures sezonas laikā tiek izmantots ap 3000 siena ķīpas siltuma nodrošināšanai nacionālā parka telpās. Līdzīga pieredze zāles biomasas izmantošanā ir arī Lietuvā, Žuvintas biosfēras rezervātā, kur nopļautā zāle tiek granulēta un izmantota rezervāta informācijas centra apkurināšanai. Savukārt Vācijas pieredze liecina par sekmīgu zāles biomasas izmantošanu biogāzes ražošanai, rezultātā iegūstot siltuma un elektroenerģiju.

Semināra noslēguma daļā tika pārrunātas ar zālāju apsaimniekošanu saistītas problēmas. Par vienu no problēmām – latvāņu izplatību, to ierobežošanu, pieredzē dalījās Siguldas novada Domes pārstāve Ineta Eriksone. Savukārt zemju īpašnieki norādīja uz vairākām ar zālāju apsaimniekošanu saistītām problēmām – nav pietiekami daudz uzņēmēju, kas izmantotu produkcijas ražošanā zāli, trūkst piemērotas tehnikas, lai nopļautu, savāktu un aizvestu zāli vai sienu, kā arī uz dabas apstākļiem, kas nereti apgrūtina zālāju pļaušanu un siena savākšanu. Savukārt lauksaimnieciskajā ražošanā iesaistītie uzņēmēji norādīja, ka attālumam līdz pļavai ir jābūt nelielam, lai lopbarības sagatavošana viņiem ekonomiski atmaksātos.

Biedrības „Baltijas Vides Forums” pārstāvis Edgars Bojārs iepazīstināja ar LIFE GRASSSERVICE projekta rīcības plāna izstrādi zālāju apsaimniekošanai Siguldas novadā, kā arī aicināja semināra dalībniekus uz diskusiju par zālāju apsaimniekošanas un alternatīvām zāles izmantošanas iespējām un par lauksaimniecības nākotni. Diskusijas laikā zemju īpašnieki norādīja, ka vienuviet nav pieejama informācija ar piedāvājumiem par zālāju nopļaušanu, savākšanu u.c. informāciju, kas varētu veicināt zālāju uzturēšanu labā stāvoklī.

Iepazīties ar semināra prezentāciju materiāliem var šeit.

Seminārs organizēts Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programmas projekta „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (LIFE Grassservice) Nr. LIFE12 BIO/LV/001130 ietvaros.

__________________________________________________


Izveidota Siguldas novada interneta karte.
Siguldas novada kartē ortofoto vai topogrāfiskajā izklājumā ir redzama lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bioloģiski vērtīgie zālāji, koptās, nekoptās, aizaugušās, ar latvāni invadētās platības un cita informācija.

Ir izveidota lauksaimniecības tehnisko pakalpojumu sniedzēju datubāze.
Ar lauksaimniecības tehnisko pakalpojumu piedāvājumiem var iepazīties sadaļā „Pakalpojumu sniedzēji”.

Aicinām pieteikties uzņēmējus, kuri sniedz zālāju apsaimniekošanas vai zemes apstrādes pakalpojumus un iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai.
Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu un nosūtīt uz e-pastu
liga.proskina@sigulda.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 26341991, 28206624.

Ir izveidota nomājamās / iznomājamās lauksaimniecībā izmantojamās zemes datubāze.
Ar lauksaimniecības zemes nomas / iznomāšanas piedāvājumiem var iepazīties sadaļā „Īpašumi uzņēmējdarbībai”.

Aicinām pieteikties lauksaimniecības zemes īpašniekus, kuri vēlas iznomāt vai nomāt lauksaimniecības zemi uzņēmējdarbības veikšanai un iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai.
Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu un nosūtīt uz e-pastu liga.proskina@sigulda.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 26341991, 28206624.

Ir izveidota datubāze ar piedāvājumiem nopļaut un savākt zāli vai sienu.

Ar siena/zāles piedāvājumiem var iepazīties sadaļā “Lauku attīstība”“Piedāvājumi un pakalpojumi”.

Aicinām pieteikties lauksaimniecības zemes īpašniekus, kuri piedāvā pļaušanai, savākšanai zāli vai piedāvā sienu, kā arī interesentus, kuriem nepieciešama zāle vai siens un iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai.
Iesniegt sludinājumu par piedāvājumiem lauksaimniecībā (e-pasts liga.proskina@sigulda.lv)

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 26341991, 28206624.

__________________________________________________


Informācija par zālāju apsaimniekošanu Siguldas novadā

__________________________________________________

Informācija par projektu

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidojot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām, tādējādi nodrošinot zālāju apsaimniekošanas un piedāvāto tehnisko risinājumu dzīvotspēju.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2013. – 31.12.2017.
Projekta numurs: LIFE12 BIO/LV/001130
Projekta akronīms: LIFE GRASSSERVICE

Projekta uzdevumi:

 • novērtēt zālāju ekosistēmu bioloģisko un ekoloģisko vērtību, kā arī zālāju biomasas apjomu abās projekta teritorijās – Siguldas un Ludzas novados;
 • novērtēt zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;
 • izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai;
 • iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai;
 • izveidot kontaktus un sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā;
 • demonstrēt praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas divās Latvijas pašvaldībās – Siguldas un Ludzas novados. Abiem novadiem ir raksturīgs liels neizmanto lauksaimniecības zemju īpatsvars; neapsaimniekoti ir arī liela daļa bioloģiski vērtīgo zālāju, kā rezultātā tie aizaug ar krūmiem, zaudējot savu bioloģisko vērtību.

Projekta vadošais partneris: Baltijas Vides Forums – Latvija.
Projekta partneri: Latvijas Dabas fonds, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA „Bio Re”, z/s „Skujas”, Siguldas novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība.
Projektu finansē: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma.
Projekta kopējās izmaksas: 1 280 964 EUR, kuras 50% apmērā sedz Eiropas Savienība LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programmas ietvaros.
Projekta realizācijasizmaksas Siguldas novadā ir 70 483 EUR, no tām 47,99% finansē Eiropas Savienība, 20% – Latvijas Vides aizsardzības fonds, 32,1% – Siguldas novada pašvaldība.

Papildu informācija par projektu:
http://bef.lv/index.php?id=59
http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

___________________________________________________

Alternative use of biomass for maintenance of grassland biodiversity and ecosystem services

The main objective of the project: to ensure maintenance of biologically valuable grasslands by enhancing alternative, economically sustainable approaches to the use of grassland biomass as well as establishing co-operation models between farmers, entrepreneurs and local authorities, this would ensure viability of grassland management and proposed technological solutions.

Project implementation: 01.10.2013. – 31.12.2017.
Project number: LIFE12 BIO/LV/001130
Project acronym: LIFE GRASSSERVICE

Project tasks:

 • To assess biological and economic value of grassland ecosystems and available amount of biomass at the two project pilot areas;
 • To assess the use potential of the grassland biomass of the project pilot areas;
 • To develop area specific technological solutions for grassland management and utilization of biomass in economically sustainable way;
 • To inform local stakeholders about alternative options for use of grassland biomass;
 • To establish contacts and co-operation networks among land owners and entrepreneurs engaged in production of energy and various goods from grassland biomass;
 • To demonstrate in practice alternative technological solutions for biomass processing to wide range of interested stakeholders thus promoting application of proposed technologies and co-operation models elsewhere.

 

Project activities will be carried out in two local municipalities of Latvia – Sigulda and Ludza, characterized by large areas of non-used agriculture land and abandoned grasslands, which due to lack of management are overgrowing and losing their biological value.

Project lead partner: Baltic Environmental Forum-Latvia, project manager Ms. Anda Ruskule, e-mail anda.ruskule@bef.lv.
Project partners: Latvian Fund for Nature, Riga Technical University, Bio Refinery Entrepreneurship LTD, Farm „Skujas”, Sigulda Municipality Council, Ludza Municipality Council.
Project is funded by: European Union LIFE+ Nature & Biodiversity programm.

 

Pasākumi